Jäätmemahuti tühjendussageduse muutmine

Kirjeldus:

Korraldatud jäätmeveol toimub olmejäätmete regulaarne äravedu tiheasustusalalt vähemalt üks kord nelja nädala jooksul ja hajaasustusalalt vähemalt üks kord 12 nädala jooksul.

Erandkorras on kinnistu omanikul (jäätmevaldajal) õigus taotleda tema jäätmemahutite tühjendamist ettenähtust harvemini.

Kestvus:

Jäätmeveo tingimuste muutmine või sellest keeldumine otsustatakse 30 kalendripäeva jooksul taotluse esitamise päevast arvates.

Õigusaktid:

Jäätmeseadus
Lasva valla jäätmehoolduseeskiri 
Orava valla jäätmehoolduseeskiri
Sõmerpalu valla jäätmehoolduseeskiri
Vastseliina valla jäätmehoolduseeskiri 
Võru valla jäätmehoolduseeskiri

Vastutaja:

Keskkonnaspetsialist Merle Tarrend, telefon 782 8091, 504 9458, e-post merle.tarrend@voruvald.ee

 

Taotlemine elektrooniliselt

Vajalikud sammud:

Sisenege Võru valla teenuste ja toimingute keskkonda. Teie isik tuvastatakse teenuse kasutamiseks sisselogimisel. Vajalik on ID kaart, PIN1 ja PIN2.
Keskkonda sisenedes kuvatakse Teile rahvastikuregistri andmetega eeltäidetud vorm. Vorm tuleb digitaalselt allkirjastada.

Jälgige vormi täitmise kulgu! Taotlus on esitatud korrektselt kui te saate teate: Vorm on saadetud. Vormi saaja nimi: Võru vallavalitsus ja Teie e-posti aadressile laekub kinnituskiri.

Viide:


 


Taotlemine pabervormil

Vajalikud sammud:

Jäätmevaldaja esitab vallavalitsusele põhjendatud taotluse paberkandjal.

Taotluses on oluline märkida kinnistu aadress, tühjendussageduse muutmise põhjendus ning taotleja nimi ja kontaktandmed (elukoha aadress, telefoni number, e-posti aadress).

Vajaminevad dokumendid:

  • Taotlus
  • Taotleja isikut tõendav dokument