Puurkaevu või puuraugu asukoha kooskõlastamine

Kirjeldus:

Kinnistule puurkaevu või -augu rajamise eelselt tuleb rajatava puurkaevu või -augu asukoht kooskõlastada. Selleks tuleb vallavalitsusele esitada puurkaevu või -augu asukoha kooskõlastamise taotlus.

Puurkaevu või -augu asukoha kooskõlastamisel võtab Võru Vallavalitsus arvesse valla üld- ja detailplaneeringut, ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arengukava ning vee-ettevõtja olemasolevaid teeninduspiirkondi.

Kestvus:

Rajatava puurkaevu või -augu asukoht kooskõlastatakse või keeldutakse selle kooskõlastamisest 10 tööpäeva jooksul kooskõlastamise taotluse saamisest arvates.

Õigusaktid:

Ehitusseadustik1 peatükk 14. „Puurkaev ja puurauk ning salvkaev"

Keskkonnaministri 09.07.2015. a määrus nr 43 „Nõuded salvkaevu konstruktsiooni, puurkaevu või -augu ehitusprojekti ja konstruktsiooni ning lammutamise ja ümberehitamise ehitusprojekti kohta, puurkaevu või -augu projekteerimise, rajamise, kasutusele võtmise, ümberehitamise, lammutamise ja konserveerimise korra ning puurkaevu või -augu asukoha kooskõlastamise, ehitusloa ja kasutusloa taotluste, ehitus- või kasutusteatise, puurimispäeviku, salvkaevu ehitus- või kasutusteatise, puurkaevu või -augu ja salvkaevu andmete keskkonnaregistrisse kandmiseks esitamise ning puurkaevu või -augu ja salvkaevu lammutamise teatise vormid" 

Vastutaja:

Keskkonnaspetsialist Merle Tarrend, telefon 782 8091, 504 9458, e-post merle.tarrend@voruvald.ee

 

Taotlemine elektrooniliselt

Vajalikud sammud:

Sisenege Võru valla teenuste ja toimingute keskkonda. Teie isik tuvastatakse teenuse kasutamiseks sisselogimisel. Vajalik on ID kaart, PIN1 ja PIN2.
Keskkonda sisenedes kuvatakse Teile rahvastikuregistri andmetega eeltäidetud vorm. Vorm tuleb digitaalselt allkirjastada. 

Jälgige vormi täitmise kulgu! Taotlus on esitatud korrektselt kui te saate teate: Vorm on saadetud. Vormi saaja nimi: Võru vallavalitsus ja Teie e-posti aadressile laekub kinnituskiri.

Viide:


 


Taotlemine pabervormil

Vajalikud sammud:

Täitke taotluse vorm paberkandjal. Taotluse vormi saab Võru Vallavalitsusest või all olevalt viitelt.

Rajatava puurkaevu või -augu asukoha kooskõlastamise taotluses sisalduvad:

  1. taotleja nimi, registri- või isikukood, kontaktandmed ning maaomaniku nõusolek, kui maaomanik ei ole isik, kes puurkaevu või -augu rajamist kavandab;
  2. puurkaevu või -augu planeeritava asukoha aadress, maaüksuse nimi ja katastritunnus;
  3. kavandatav veevõtt puurkaevust või -august – kuupmeetrit ööpäevas;
  4. puurkaevu või -augu kasutamise otstarve.

Vajaminevad dokumendid:

  • Taotlus
  • Volikiri (vajadusel)

Viide:

Puurkaevu või puuraugu asukoha kooskõlastamise taotluse vorm (PDF)