Uudised ja teated:

« Tagasi

Möödunud nädal Võru vallas

Esmaspäeva, 4. märtsi hommikul toimus vallamaja saalis Riigikogu valimiste hääletamissedelite ülelugemine, pärastlõunal kogunes hariduse-, kultuuri ja spordikomisjon.

 

Teisipäeval, 5 märtsil toimus Võru Vallavalitsuse istung:

·      Algatati riigihange "Parksepa Keskkooli spordiväljaku ehitamine".

·      Kinnitati lihtsustatud korras hangete "Eterniidi- ja ohtlike jäätmete kogumisring Võru vallas" ning "Võru valla sõidukite liiklus- ja kaskokindlustuse ostmine 2019" tulemused.

·      Väljastati projekteerimistingimused Väimela alevikus Pärna tee 20b kinnistule tootmishoone püstitamiseks ja Varese külas Kilbimaa kinnistule katlamaja püstitamiseks.

·      Väljastati ehitusload Otsa külas Pauli kinnistule lauda lammutamiseks, Võlsi külas Tamulakalda tänav 2 kinnistule elamu püstitamiseks, Kirikumäe külas Johansoni-Saare kinnistule päikeseelektrijaama püstitamiseks ja Hanikase külas Jaska kinnistule puurkaevu püstitamiseks.

·      Kinnitati hajaasustuseprogrammi aruanne.

·      Otsustati maksta sihtotstarbelist toetust Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Pindi Kogudusele Pindi kirikuaia ja seal paikneva kalmistu korrashoiuks.

·      Keelduti eluruumi üürileandmisest.

·      Otsustati seada liikluspiirangud Võru valla teedele ja tänavatele üle 8 tonnise massiga transpordivahenditega liiklemiseks alates 11. märtsist. Piirang kehtib kuni käesolevat korraldust muutva õigusakti vastuvõtmiseni.

·      Otsustati välja kuulutada elamu rekonstrueerimise toetuse taotlusvoor.

·      Määrati ehitistele unikaalaadressid.

·      Otsustati jagada Kääpa külas asuv Tamme kinnistu.

·      Anti nõusolek maa ostueesõiguse erastamiseks ning maatükkide liitmiseks ja erastamiseks.

·      Otsustati tellida lammutusprojekt Võrumõisa tee 4/1 hoone lammutamiseks.

·      Otsustati hüvitada isikliku sõiduauto kulud õpilastranspordi korraldamiseks.

·      Kinnitati haridusasutuste 2019. aasta eelarvelised hariduskulud.

·      Kinnitati valla eelarvest makstavate toetuste taotluste vormid.

·      Otsustati määrata erakorralist toetust ja sotsiaaltoetust puudega lapse transpordikulude osaliseks kompenseerimiseks.

·      Pikendati sotsiaaleluruumi üürilepingut.

·      Otsustati rahastada osaliselt isiku hoolekandeteenust ning lõpetati ühe isiku hoolekandeteenuse eest osaline tasumine.

·      Lõpetati hooldajale hooldajatoetuse maksmine.

·      Moodustati projekti "Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine" toetuse taotluste läbivaatamise ja toetuse saajate nimekirja koostamise komisjon.

·      Otsustati avada puuetega inimeste eluaseme füüsilise kohandamise taotlusvoor.

·      Kuulutati välja avalik konkurss täiskasvanud isikutele tugiisiku leidmiseks.

·      Otsustati uuendada Pärna tee 7 projekteerimistingimuste ja ehitusloa väljastamise menetlust.

·      Otsustati nimetada juhatuse liige MTÜ-sse Võru Noortekeskus.

·      Otsustati taotleda lisarahastust projektile "500 kodu korda".

·      Anti nõusolek Osula Põhikooli direktorile ainetundide andmiseks.

·      Anti nõusolek finantsosakonnale ning haridus- ja kultuuriosakonnale lauaarvutite soetamiseks.

·    Arutati Maksu- ja Tolliameti koostööettepaneku teemal, Vastseliina Spordiklubi tegevustoetust, vallamaja keldriruumide rendilepingu jätkamise teemal, sotsiaaltranspordi projektis osalemist ning delegeerimise ja koosloome arenguprogrammis osalemist.

 

Kolmapäeval, 6. märtsil kohtuti valla raamatukogude juhtidega, toimus sotsiaalkomisjoni koosolek, Sulbis kogunes MTÜ-de ümarlaud.

 

Neljapäeval, 7. märtsil külastas vallavalitsuse haridus- ja kultuuriosakond kolleege Rõuge Vallavalitsusest, Orava Koolis toimus maakondlik folklooripäev, Vastseliina Muusikakoolis naistepäeva kontsert ja Vastseliina Piiskopilinnuses salongiõhtu Margus Vaheriga.

 

Reedel, 8. märtsil tähistati naistepäeva Navil (esines ansambel Veskikivi), Lasval (laval Oliver Väikestest Hiiglastest, Maikel Fireillusion'i tulemustkunstishow, Combo Bänd), Oraval (tantsuks mängis Toomas Anni) ja Puigal (laulsid Meelis & Katrin Duo ning silmailu pakkus Inga Antsoni tantsutrupp).

 

Laupäeval, 9 märtsil toimus naistepäevapidu Viitka Päevakeskuses, esinesid Lasva Meeskoor ning ansambel Evald ja Sõbrad.

 

Pühapäeval, 10. märtsil esinesid kontsertsarja "Muusika Eestimaale" raames Vastseliina rahvamajas Imperial Orpheon multiinstrumentalistid Prantsusmaalt.