REVISJONIKOMISJONI TÖÖPLAAN AASTAKS 2018

 

Jrk nr

Tegevus

Täitmise aeg

1.

Võru valla 2017. aasta konsolideerimisgrupi majandusaasta aruande läbivaatamine ja hinnangu andmine.

I-II kvartal

2.

Vastseliina vallavalitsuse ja vallavolikogu tegevuse analüüs Vastseliina Hooldekodu võõrandamisel ja hoonestusõiguse seadmisel Võidu tn 32 hoonele ja sellega kaasnenud probleemidele.

Veebruar

3.

SA Sõmerpalu Hooldekodu revideerimine.

August

4.

Kääpa Sotsiaalkeskuse revideerimine.

September