SOTSIAALKOMISJONI TÖÖPLAAN AASTAKS 2018

 

Jrk nr

Tegevus

Täitmise aeg

1.

Sotsiaalkomisjoni põhiülesannete määratlemine, tööplaani koostamine 2018. aastaks.

Volikogu menetluses olevate sotsiaalvaldkonna eelnõudega tutvumine ja ettepanekute tegemine.

Jaanuar

2.

Võru valla sotsiaalosakonna tööga tutvumine.

Volikogu menetluses olevate sotsiaalvaldkonna eelnõudega tutvumine ja ettepanekute tegemine.

Veebruar

3.

Tutvumine politsei ennetustegevusega ja PPA Kagu politseijaoskonna Võru osakonna külastamine.

Volikogu menetluses olevate sotsiaalvaldkonna eelnõudega tutvumine ja ettepanekute tegemine.

Märts

4.

Arutelu terviseedenduse kogemustest ja võimalustest Võru vallas.

Volikogu menetluses olevate sotsiaalvaldkonna eelnõudega tutvumine ja ettepanekute tegemine.

Aprill

5.

Arutelu sotsiaalhoolekande võimalustest tööealistele puudega inimestele ja vanuritele. Sõmerpalu hooldekodu ja MTÜ Maana külastus.

Volikogu menetluses olevate sotsiaalvaldkonna eelnõudega tutvumine ja ettepanekute tegemine.

Mai

6.

Arutelu puudega laste hoolekande olukorrast ja võimalustest.

Volikogu menetluses olevate sotsiaalvaldkonna eelnõudega tutvumine ja ettepanekute tegemine.

Juuni

7.

Arutelu sotsiaalvaldkonna ja tervishoiu kokkupuutepunktidest abivajaja seisukohalt. LEH õendusabikeskuse külastamine.

August

 

8.

Noorsootöö roll kogukonnas ja koostöövõimalused sotsiaalvaldkonnaga. Vastseliina noortekeskuse külastus.

September

 

9.

Eakatele suunatud seminari „Turvaline vananemine" korraldamine.

Oktoober

 

10.

Arutelu tööealistele abivajajatele suunatud sotsiaalsed teenused. Aasta kokkuvõtete tegemine.

November

 

11.

Arutelu teemal, kuidas tutvustada rehabilitatsiooniteenuseid lihtinimesele. 2018. aasta tegevuste ülevaate tegemine ja ettepanekud 2019. a tööplaani.

Detsember

 

 

Vajadusel kaasatakse komisjoni töösse teisi spetsialiste.

Komisjoni tööplaan ei ole lõplik. Muudatused tulevad töökäigus ja hetkesituatsioonist lähtuvalt.

Komisjoni istungid toimuvad reeglina üks kord kuus (vajadusel tihemini). Juulikuus koosolekut ei toimu.