UUDISED JA TEATED

« Tagasi

Isikuandmete töötlemine

Võru Vallavalitsus täidab avaliku võimu ülesandeid, mistõttu ametiasutuse tegevus on avalik. Tegevuse käigus kogub ja töötleb ametiasutus isikuandmeid ja isikute eraelu puudutavat teavet.

Isikuandmeid töödeldakse seoses avalike ülesannete täitmise või teabenõuete ja selgitustaotluste lahendamisega. Seejuures lähtutakse peamiselt isikuandmete kaitse seadusest, avaliku teabe seadusest, asutuse sisemise tegevuse korraldamiseks kehtestatud õigusaktidest ja muudest õigusaktidest. Töökorraldusega tagatakse, et isikuandmete töötlemisel riivatakse isikute eraelu puutumatust võimalikult vähe

Ametiasutuse tegevuse käigus loodud või saadud dokumendid, sh isikuandmeid sisaldavad dokumendid, registreeritakse dokumendiregistris. Isikuandmeid sisaldavatele dokumentidele on kehtestatud juurdepääsupiirangud.

Isikuandmete töötlemise aluseks on üldjuhul isiku enda algatus (taotlus, avaldus, märgukiri, teabenõue jne – edaspidi nimetatud kiri) või isiku pöördumine ametiasutuse või omavalitsusorganite poole. Isiku algatuse või osaluseta töötleb ametiasutus isikuandmeid ainult siis, kus seadus näeb vastava õiguse avaliku ülesande täitmiseks ette.

Isikuandmeid (nimi, aadress, e-posti aadress, telefon, faksinumber) kasutatakse kirja saatjale vastamiseks, õigus- või haldusakti edastamiseks ning haldus- või väärteomenetluses täiendava teabe saamiseks vajaliku informatsiooni taotlemisel kirja adressaadiga kontakti saamiseks.

Asja menetlemiseks ning dokumendi kättetoimetamiseks kasutatakse  aadressiandmeid, mida menetlusosaline on ise ametiasutusele avaldanud või mis on kättesaadavad rahvastikuregistrist, või äriregistrist.

Isikuandmetega dokumente säilitatakse vastavalt ametiasutuse dokumentide loetelus märgitud säilitustähtajale. Tulenevalt avaliku teabe seadusest on ametiasutusel kohustus avaldada teatud osa dokumente ja teavet  internetis või teha muul viisil igaühele kättesaadavaks. Avalikult kättesaadavaks ei tehta dokumendiregistris  isikuandmeid sisalduvaid dokumente. Avalikus dokumendiregistris on näha dokumendi pealkiri ja muud dokumendi metaandmed, milles vajaduse korral kajastatakse isikunimi eesnime esitähe ja perekonnanime kujul.

Vallavalitus ei väljasta ega edasta isikuandmeid kolmandatele isikutele, välja arvatud juhul,  kui vastav kohustus tuleneb seadusest või selleks on olemas andmesubjekti luba. Sõltumata juurdepääsupiirangust, väljastab vallavalitsus dokumente avaliku teabe seaduse alusel asutustele või isikutele, kellel on seadusest tulenevalt vastava dokumendi väljanõudmise õigus (kohtud, kohtutäiturid, politseiametnikud jt vastava pädevusega isikud).

Igaühel on õigus tutvuda tema kohta kogutud isikuandmetega ning teada saada, millises ulatuses ja eesmärgil on teda puudutavaid isikuandmeid töödeldud. Riiklikest registritest, millesse andmeandja on vallavalitsus (Eesti rahvastikuregister, Pereregister, sotsiaalteenuste- ja toetuste andmeregister; majandustegevuse register, riiklik ehitisregister, riigi maakataster, kinnistusraamat, Eesti Hariduse Infosüsteem, Haigekassa, kohustusliku kogumispensioni register, e-toimiku infosüsteem) saab enda kohta käivaid andmeid kontrollida ka riigiportaali http://www.eesti.ee/ e-teenuse (rubriik "Kodanikule") kaudu.

Igal isikul on õigus nõuda enda või esindatava (eestkostetava) ebaõigete isikuandmete parandamist. Kui isiku andmed on muutunud või muul põhjusel ebatäpsed, siis on isikul õigus nõuda vastavate paranduste tegemist.

Juhul kui Teie hinnangul on vallavalitsus kogunud või kasutanud Teie andmeid ebaseaduslikult või ei väljasta isikule tema kohta käivaid andmeid, siis on Teil õigus pöörduda vastavasisulise kaebusega Andmekaitse Inspektsiooni või kohtu poole.

Isikuandmete kaitset puudutavate küsimustega võite pöörduda sekretär Helle Kautsi (helle.kauts@voruvald.ee, tel 785 1242) poole.