UUDISED JA TEATED

« Tagasi

Väimela alevikus Pärna tee 7 ja Pärna tee 9 maaüksuste detailplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande eelnõu avalik väljapanek

Võru Vallavalitsus teatab Võru vallas Väimela alevikus Pärna tee 7 (91801:005:0054) ja Pärna tee 9 (91801:005:0990) maaüksuste detailplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande eelnõude avalikust väljapanekust, mis toimub 28.06 – 27.07.2018 ning avaliku arutelu toimumisest 30.07.2018 algusega kl 17.00 Väimela Bistroos (Väimela alevik, Võru vald).

Detailplaneeringu ja KSH aruande eelnõuga on avaliku väljapaneku kestel võimalik tutvuda Võru Vallavalitsuses (Võru linn, Võrumõisa tee 4a, kab 209) tööaegadel ning Võru valla kodulehel.

Planeeringuala hõlmab Väimela alevikus Pärna tee 7 (91801:005:0054) ja Pärna tee 9 (91801:005:0990) maaüksuseid kogupindalaga 5,66 ha. Detailplaneeringu eesmärgiks on krundi hoonestusala ja ehitusõiguse määramine Pärna tee 7 maaüksusel olemasolevate põllumajandustootmishoonete asemele uute hoonemahtude ehitamiseks, samuti tootmishoonete juurde tootmistegevuseks vajaliku taristu rajamiseks, mis tulevikus võimaldaks kodulinnufarmi (ca 360 000 linnule) rajamist. Detailplaneeringuga seatakse hoonestustingimused ning liikluskorralduse, heakorra ja keskkonnakaitse tingimuste põhimõtted. Detailplaneeringuga kavandatu on kooskõlas Võru valla üldplaneeringuga.

Detailplaneeringu elluviimisega kaasnev oluline keskkonnamõju on seotud välisõhu kvaliteedi mõjutamisega. KSH raames tellitud õhusaaste modelleerimine näitas, et kui sõnnikut ladustatakse varusõnnikuhoidlasse, siis võidakse väljaspool tootmisterritooriumi ületada ammoniaagile kehtestatud aastakeskmist sihtväärtust. Lisaks võivad tunnikeskmised kontsentratsioonid ulatuda nii kõrgele, et võivad omada olulist negatiivset mõju inimese tervisele ja heaolule. Sellest tulenevalt kaaluti alternatiivse võimalusena tekkiva sõnniku pidevat minemavedamist, mis vähendab oluliselt tekkiva ammoniaagi ja lõhna levikut lähimate vastuvõtjateni.

Detailplaneeringu koostamisel on arvesse võetud kõiki KSH aruandes esitatud soovitusi ja tingimusi negatiivsete keskkonnamõjude vältimiseks ja leevendamiseks, ühtlasi kohustust rakendada parimat võimalikku tehnikat ning KSH aruandes toodud seiremeetmeid.

Detailplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise koostaja on Kobras AS (Riia 35, Tartu). Detailplaneeringu koostaja kontaktisik on Teele Nigola, tel 730 0310. KSH koostaja kontaktisik on Noeela Kulm, tel 730 0310.