Hajaasustuse programm

Hajaasustuse programmi toetuse saajad 2021

Nimekiri

 

Hajaasustuse programmi taotlusvoor on avatud perioodil 1. veebruarist kuni 1. aprillini 2021

Hajaasustuse programmi eesmärgiks on tagada hajaasustusega maapiirkondades elavatele peredele head elutingimused ning seeläbi aidata kaasa elanike arvu püsimisele neis piirkondades.
 

Eesmärgi saavutamiseks programmist toetatavad tegevused:

 • majapidamises joogivee kättesaadavuse tagamine;
 • elamu heitvee nõuetekohast kanaliseerimist tagava süsteemi rajamine;
 • aastaringselt ligipääsetava juurdepääsutee rajamine;
 • leibkonna vajadustele vastava autonoomse elektrisüsteemi rajamine (tingimusel, et majapidamine ei ole liitunud elektrivõrguga).
   

Taotlejale esitatavad nõuded:

 • taotleja alaline elukoht on 1. jaanuarist 2021 Võru valla hajaasustusega piirkonnas asuv majapidamine;
 • taotleja elukoht rahvastikuregistri andmete kohaselt on katkematult 1. jaanuarist 2021 majapidamine, millele projektiga toetust taotletakse;
 • taotlejal ei tohi olla riiklike maksude osas maksuvõlga, välja arvatud juhul, kui see on ajatatud.
   

Taotlusele esitatavad nõuded:

 • taotlus tuleb esitada programmi poolt ettenähtud vormil ja selle lisadel;
 • taotluse eelarve juures peab olema kaks võrreldavat hinnapakkumist;
 • taotluse juurde tuleb esitada taotleja garantiikiri omaosaluse tasumise kohta;
 • veesüsteemide projekti puhul tuleb taotluse juurde esitada vee kvaliteeti tõendava analüüsi tulemus;
 • taotluse esitamise päeval peab eelmise toetuse kasutamise aruanne olema kohaliku omavalitsuse poolt kinnitatud;
 • maksimaalne toetus programmist ühele majapidamisele kokku on 6500 eurot, sh viiel eelneval aastal saadud toetus;
 • projekti ajalise kestuse arvestus algab toetuslepingu sõlmimisest ning projekti elluviimine peab olema lõppenud hiljemalt 31. oktoobriks 2022.
   

Mõned tähelepanekud taotluse koostamiseks:

 • Soovitame juba varakult  tegeleda hinnapakkumuste võtmisega, et oleks piisavalt aega hinnapakkumuses esitatud infoga tutvuda ning vajadusel pakkumuse esitajaga täiendavalt konsulteerida. Viimasele minutile jäetud hinnapakkumusi ei ole enam aega läbi vaadata, mistõttu võivad olulised kulud projektis kajastamata jääda. Kuna vee- ja kanalisatsioonisüsteeme rajavatel ettevõtetel on sellel perioodil palju tööd, võib juhtuda, et esitatud hinnapakkumus ei kajasta tegelikku olukorda või peate hinnapakkumust pikemalt ootama.
 • Vee- ja kanalisatsioonisüsteemide rajamiseks on üldjuhul nõutud ehitisregistris ehitusloa/teatise või kasutusloa/teatise esitamine. Kui te ise ei ole valmis loa/teatise taotlemiseks vajalikku dokumentatsiooni koostama (taotlus, asukohajoonis, teostusjoonis vms), siis on mõistlik hinnapakkumine küsida koos vajaliku dokumentatsiooni koostamisega (loa/teatise taotluse koostamine, projekt, teostusjoonis vms).
 • Veevarustussüsteemide taotluse juurde tuleb enamasti lisada ka vee kvaliteedi analüüs. Terviseameti Tartu labor võtab proove vastu ainult Tartus, kuid pakub omalt poolt veeproovi võtja teenuseid. Täpsema info saamiseks võtke ühendust laboriga tartulabor@terviseamet.ee või 5809 3215.


Taotlused tuleb esitada digitaalselt allkirjastatult e-posti aadressil vald@voruvald.ee või tuua paberkandjal allkirjastatult Võru Vallavalitsusse aadressil Võrumõisa tee 4a, 65605 Võru linn.
 

Küsimuste korral või info saamiseks pöördu Võru valla arendusspetsialisti Mairi Raju-Tootsi poole e-posti aadressil mairi.raju-toots@voruvald.ee või telefonil 524 5631.
 

 
Võru Vallavolikogu 13.02.2019 otsusega määrati programmi eelistatud sihtrühmaks lastega pered, majapidamised, mille leibkonda kuulub sügava puudega isik(ud) ning vanaduspensionärid. 
 
Projekti hindamiskomisjoni kuuluvad: Ilmar Ploom, Vaido Ermel, Meelis Aianurm, Rudolf Kauksi, Urmas Juhkam, Peep Kimmel, Juris Juhansoo, Jaanus Tanilsoo.
 
 
Hajaasustuse programmi 2021. aasta taotlusvorm ja selle lisade vormid:


Nõuetele vastavaks tunnistatud taotlusi hinnatakse hindamisjuhendi alusel, võttes arvesse järgmisi kriteeriume:

 1. investeeringu vajalikkus ning tegevuste ja kulude põhjendatus;
 2. kuni 18-aastaste (k.a) majapidamises elavate isikute arv ning kohaliku omavalitsuse poolt eelistatud sihtrühmadesse kuuluvate majapidamises elavate isikute arv;
 3. taotletava toetuse suurus kasusaaja kohta;
 4. leibkonna jaoks laheneva kitsaskoha olulisus (lähtudes muuhulgas kohaliku omavalitsuse poolt seatud programmist toetatavate valdkondade prioriteetsusest).

Hajaasustuse programmi taotluse hindamisjuhend

 

Projekti taotlusvormide täitmise näidised

 

 

Hajaasustuse programmi toetuse saajad 2020

Hajaasustuse programmi aruanne 2020

 

Toetuse saajad 2019

Toetuse kasutamise aruanne 2019

 

Toetuse saajad 2018

Toetuse kasutamise aruanne 2018