Üldhariduskoolid

Võru valla haldusterritooriumil tegutseb kuus üldharidust pakkuvat kooli.

Nii põhiharidust kui ka keskharidust on võimalik omandada kahes koolis:

 

Põhiharidus:

 

Kääpa külas jõuti omaette kooli rajamiseni XIX sajandi teisel veerandil. Esimesed teated korrapärasest koolitööst Kääpal pärinevad aastast 1835. Juhan Kausta poolt koolimaja asemeks antud maatüki peale toodi Rinne talu maadelt ja laoti uuesti üles 3 korda 3 sülla suurune tare, millele tehti savipõrand ja kaks nelja ruuduga akent ning pandi uus õlgkatus. Järgmine, XIX sajandi keskpaiku rajatud koolimaja koos hilisema juurdeehitusega, on Võrumaa vanima maa-koolihoonena tänapäevani kasutuses. Õppetöö selles majas lõppes seoses uue hoone valmimisega 2002. aastal. Praegu asub majas kooli muuseum ja arhiiv. Praeguse koolihoone nurgakivi pandi 17. juunil 1938. 2002. aastal algas kooli ajaloos jällegi uus ajajärk - valmis juurdeehitus ja renoveeriti vana hoone. Tegu on igati modernse koolihoonega, milles on täissuuruses võimla ja avarad klassiruumid. 

Kääpa põhikool on õppija- ja töötajasõbralik intelligentne haridusasutus, kus väärtustatakse keskkonda, kultuuri, teadmisi, kodu, tervist, loovust ja koostööd. Väärtuste keskmes on õpilane, keda toetavad oma teadmistega haridusasutuse töötajad, ettevõtlikud lapsevanemad ja koostööpartnerid. Kääpa põhikool tagab õpilastele võimaluse omandada laiapõhjaline õpilaste huve ja paikkonna eripära arvestav põhiharidus tema elukoha lähedal, mis võimaldab konkurentsivõimelisena jätkata õpinguid ja tagab oskuse ühiskonnas toime tulla.

Kääpa põhikoolis õpib 2020/2021. õppeaastal 153 õpilast. 

Koolis peetakse traditsioonilisi sündmusi. Lisaks korraldab tegevusi ja erinevaid sündmusi Kääpa põhikooli õpilasesindus. Kääpa põhikoolis on ka oma kodutütarde ja noorkotkaste rühm. Kääpa põhikooli hoones tegutseb veel Kääpa raamatukogu.
 

Õppetööd toetavad tegevuse, projektid ja liikumised, milles kool osaleb:

  • Ettevõtlik kool
  • Kiusamisvaba Kool
  • Erasmus+
  • KIK
  • Nordplus
  • VEPA
  • Globe

Kääpa põhikooli huviringid

Kääpa põhikooli Facebooki grupp

Kääpa kooli arengukava

 

 
Osula  põhikool asub Osula südames. Osula on põline küla,  mis asub looduslikult kauni Võhandu jõe kaldal. Jõgi on sügav ja kõrgete kallastega juba oma ülemjooksul, kus nimetatakse teda Pühajõeks.

Juba XVIII sajandi kuuekümnendatel aastatel tehti siin rehetaredes laste õpetamise katseid. Kes vähegi lugemist ja mõnda lauluviisi oskas, see pandi õpetama. Nii alustas Lilli vald oma kooli Reinomäel, kus asub mälestuskivi. Mustja vald alustas Kivi talus ja Osula vana Savikõrtsi taga. Kui vallad oma jõud ühendasid, saadi valmis kaks koolimaja. Nii hakkasid 1866. aastal Sõmerpalu, Lilli ja Peetrimõisa lapsed õppima Prassi koolis ning Mustja ja Järvere lapsed 1877. aastal valminud Vasksaare koolimajas. Aastatel 1919-1921 koolid ühendati ja viidi Sõmerpalu härrastemajja. 1925. aastal valmis vallarahva eestvõtmisel Osulas Kalmetmäel uus, valge ja avar koolimaja. Nüüd on tollane uuski juba vanaks saanud ja 1994. aastast saadik asub Osula kool majas, mis oli esialgu mõeldud Võhandu kolhoosi kontoriks. 2017. aastal toimus koolireform, mille käigus liideti Osula põhikooliga Sõmerpalu põhikool.

Osula põhikoolis õppis 2019./2020. õppeaastal 139 õpilast. Koolil on 20 õpetajat ja lisaks veel kaheksa töötajat.

Osula põhikooli missiooniks on luua tingimused võimetekohaseks arenguks ja kujundada valmisolek elukestvaks õppeks, tagada antava hariduse stabiilsus ja usaldatavus. Kool lähtub oma tegevuses järgmistest põhiväärtustest: võimetekohane areng, lugupidamine enda ja teiste vastu, ausus ja usaldusväärsus, avatus ja koostöö, kaasaegne ja turvaline koolikeskkond. Osula põhikooli visiooniks on olla kool, kus õpilased tahavad õppida ja õpetajad õpetada.

Osula põhikoolis õpetatakse riiklikust õppekavast suuremas mahus matemaatikat ja võõrkeeli. Valikaineteks on arvutiõpetus, ettevõtlusõpe ja kodulugu.

Igal õppeaastal toimuvad Osula põhikoolis üritused, mille eesmärgiks on säilitada koolis traditsioone. Osula põhikooli üritused: https://teamup.com/ksfc4d1ca64a24d14c

Projektid ja liikumised, milles kool osaleb:

Osula põhikooli majas tegutsevad veel Osula raamatukogu ja Osula külaselts. Koolis tegutseb Osula põhikooli õpetajate juhendamisel 16 erinevat huviringi. Lisaks viivad huviringe läbi MTÜ Muusikastuudio Annabel (laulu- ja pilliõpe), Nuti-Võlur MTÜ (robootikaringid), Esteetika- ja Tantsukool OÜ (šhowtantsutunnid). Tegutseb kodutütarde ja noorkotkaste rühm. Aeroobika ja kangitrenne täiskasvanutele ning vastupidavustrenne õpilastele pakub koolihoones Emmeliina OÜ. Osula põhikooli hoones käivad trenne tegemas ka rahvatantsuringid Sulbi naisrühm Mari, Osula segarühm, Osula seltskonnatantsurühm Ummamuudu ning Osula kapell.

Osula põhikooli huviringid

Osula põhikooli Facebooki leht

Osula põhikooli arengukava

 

  

Orava kool on kodukohas võimetekohast arengut soodustav keskkond, mis võimaldab kujuneda positiivse ellusuhtumisega inimeseks, kes väärtustab mitmekülgset haridust, suudab teha valikuid ning oma tegude eest vastutada. Kooli põhiväärtusteks on ausus, hoolivus, lugupidamine enese ja teiste vastus, paindlikkus, sallivus. 2020/21. õppeaastal õpib Orava koolis 37 õpilast, 1. klassis 4 ja 9. klassis viis õpilast. Koolil on 17 töötajat ja direktor.

Orava koolis on õpilaste individuaalsust arvestav ja loovust arendav turvaline õpikeskkond.  Kooli füüsiline õpikeskkond vajab värskendamist ning vastavusse viimist digiajastu õpikultuuri nõuetele.

Olulised on kodukoht ja paikkonna kultuurilugu – folkloorirühm, võru keel, muuseum ja pärimusmuusika. Kool kuulub TEK-võrgustikku, isamaalise kasvatust toetava liikumisena on koolis aktiivne Noorte Kotkaste ja Kodutütarde organisatsiooni üksus. Huvitegevuse mitmekesistamise meetmest toetatavad rahvamuusika ja robootika, pallimängud ja folkloor.

Koolimaja juurde kuulub ka spordihoone, mis on ka avalikus kasutuses.

Peamised üritused, mida õppeaasta jooksul korraldatakse on õppeaasta avaaktus, sügisene tervisepäev, õpetajate päev, kooli sünnipäeva tähistamine, võru keele nädal, kadrilaat, advendihommikud ja jõulupidu, vabariigi sünnipäevanädal, vastlapäev, emakeelepäev, uurimistööde konverents, tutipäev, emadepäev, isadepäev, vanavanemate päev, perepäev, Noorte Kotkaste ja Kodutöütarde aastapäev ning lõpuaktused.

Orava kooli Facebooki leht

 

Paljud unistused saavad alguse koolist

Puiga kool alustas tööd 1991. aastal, kui siia asutati Võrusoo Põhikooli filiaal, kus esimesse klassi läks 19 õpilast. Selle kohta on kooli arhiivis olemas ka põhjalik dokumenteeritud ajalugu.

Tänaseks on väikesest külakoolist saanud arvestatav maakool, millel vanust veerandsada aastat.

Puiga põhikoolis õpib täna 185 õpilast. Palju rohkem ei suudaks praegune ruumide jaotus ja maja üldine olukord ka vastu võtta. Aga juba lähitulevikus on plaanis koolimaja juurdeehitus ning projekteerimistööd käivad.

Puiga põhikool on arengut toetav organisatsioon, kus kõigil õpilastel püütakse aidata edu saavutada ja samas pannakse rõhku ka õpetajate täienduskoolitustele ja õppetöö korralduse  paremaks muutmisele. Selles koolis on hea õppida ja töötada: siin on ühtaegu olulised nii õppetöö kui ka huvitegevus, õpilaste ja õpetajate toetussüsteem ning koostöö huvigruppide vahel. 

Koolis on lai huviringide valik, mis aitab kaasa iga lapse individuaalsele arengule: töötab mitu käsitööringi, mitu spordiringi, näitering, robootikaring jne. Puiga koolimajaga ühe katuse all asuvad nii koolile kui ka valla ümberkaudsetele elanikele olulised kultuuriasutused nagu raamatukogu, rahvamaja, spordihoone. 

Puiga põhikooli hea töökultuuri tagab mõnus töökeskkond, inimestevaheline usaldus, koostöö, õppimise igakülgne väärtustamine ja nii õpilaste kui pedagoogilise kollektiivi oskuste pidev täiustamine. Puiga põhikoolis on traditsioon, kutsuda aeg-ajalt oma töödest-tegemistest rääkima vilistlasi ja muidu kooliga seotud inimesi. Koolis on kombeks korraldada kõikvõimalikke ühisettevõtmisi, kus osaleb kogu kollektiiv: õpilased, õpetajad, abi- ja tugipersonal. Nii näiteks osaleti hiljaaegu üheskoos kampaanias "Hakkame liikuma!". Selle ettevõtmise tulemusena valmis vahva esitlus,  mida iga huviline saab vaadata kooli koduleheküljelt.    

Suhteliselt noores koolis on aja jooksul välja kujunenud teisigi traditsioone: puude istutamine kooli parki, hästi on omaks võetud jõulukohviku korraldamine, näitemängupäevad ja lugemisvõistlus, võimlemispeod, stiilipäevad ja mitmed muud toredad majasisesed, aga ka koolimaja ümbruses toimuvad üritused. 

Puiga põhikooli moto on mõttetera rahvakirjanik Oskar Lutsult: ,,Kõik väärt unistused saavad alguse lapsepõlvest ja koolist." 

Puiga põhikooli Facebooki leht

 

Kutseharidus ja täiskasvanuharidus

Kutseharidust ja täiskasvanuharidust saab omandada Võrumaa Kutsehariduskeskuses.