Vallavolikogu istungid

« Tagasi

Võru Vallavolikogu aprill 2020. a elektroonilise istungi päevakord

Vabariigi Valitsus otsustas 12. märtsil 2020 korraldusega nr 76 kuulutada riigis välja eriolukorra seoses COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse pandeemilise levikuga maailmas, viiruse Eesti-sisese leviku tuvastamisega ja laienemise suure tõenäosusega ja sellest tingitud massilise nakatumise ohuga ja keelas alates 13. märtsist 2020 kõik avalikud kogunemised kuni 1. maini 2020.

Vältimaks inimeste füüsilisi kogunemisi, on Rahandusministeeriumi poolt kohalikele omavalitsustele antud selgituste kohaselt kohalikel omavalitsustel võimalus rakendada volikogu, valitsuse ja komisjonide istungite pidamisel elektroonilisi töövorme.

Rahandusministeerium selgitab, et volikogu istungite läbiviimise täpsem kord nähakse ette iga volikogu töökorraga (KOKS § 44 lõige 1) ja isegi kui volikogu töökorras ei ole ette nähtud võimalust volikogu istungeid elektrooniliselt läbi viia, kuid kui riigis kehtestatud eriolukord või jooksvad olulised KOV küsimused tingivad volikogu istungite läbiviimise, siis erandkorras saab volikogu istungi elektrooniliselt pidada ka ilma vastava volikogu töökorrast tuleneva volituseta. Võru valla põhimääruse § 27 lõike 9 kohaselt võib kiireloomulises üksikküsimuses otsuse tegemiseks volikogu esimees teha hääletustulemuse kindlaks ilma volikogu kokku kutsumata e-posti teel.

Kuigi KOKS § 44 lõike 4 esimese lause kohaselt peavad volikogu istungid olema avalikud ehk peaks võimaldama elanikel istungitel kuulajana osaleda, võib volikogu istungi kuulutada eriolukorras haiguste leviku tõkestamiseks kinniseks. KOKS ei anna ette ammendavaid aluseid, mil volikogu istung võib olla kinnine, tegemist on volikogu avara otsustuspädevusega.

Rahandusministeerium soovitab volikogul leppida kokku, et COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse levikuga seotud eriolukorra kestel on kõik volikogu istungid kinnised. Siis ei pea volikogu seda igakordselt uuesti üle otsustama.

Võru Vallavolikogu otsustas 16.04. – 17.04.2020 e-kirjavahetuse teel läbiviidud hääletamisel (20 poolthäält, 0 vastuhäält, 1 ei hääletanud), et kuulutab COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse levikuga seotud eriolukorra tõttu 22.04.2020 volikogu istungi kinniseks. Eriolukorra ajal toimunud volikogu istungite protokollid avalikustatakse valla dokumendiregistris valla põhimääruses sätestatud korras.

 

Võttes arvesse eelpooltoodut,

toimub Võru Vallavolikogu kinnine istung elektrooniliselt ajavahemikul 21. aprill 2020 algusega kell 14.00 kuni 22. aprill 2020 kella 16.00-ni.

 

Päevakord:

  1. Võru Vallavolikogu 08.08.2018 määruse nr 44 „Võru valla koolieelsete lasteasutuste õppevahendite kulu ehk õppemaksu arvestusliku maksumuse kinnitamine" muutmine

Eelnõu koostaja ja küsimustele vastaja: abivallavanem Piret Otsatalu

 

  1. Valla investeeringute jätkamine 2020. aastal (protokolliline otsus)

Eelnõu koostaja ja küsimustele vastaja: abivallavanem Juris Juhansoo

 

  1. Seisukoht Sõmerpalu lasteaia hoone ehitamise projektiga jätkamise osas (protokolliline otsus)

Eelnõu koostaja ja küsimustele vastaja: abivallavanem Juris Juhansoo

 

 

Georg Ruuda

vallavolikogu esimees