Võru Vallavalitsus algatas 06.04.2021 korraldusega nr 188 Kapera külas Mäe katastriüksusele (tunnus 46002:001:1811) teraviljakuivati projekteerimistingimuste andmiseks avatud menetluse.
 
Projekteerimistingimuste eelnõu avalik väljapanek toimub 12.04. – 25.04.2021 Võru valla veebilehel. Avaliku väljapaneku ajal on isikutel, kelle õigusi võib projekteerimistingimuste andmine puudutada, õigus esitada kuni 26.04.2021 eelnõu kohta ettepanekuid ja vastuväiteid aadressil vald@voruvald.ee. Kui avaliku väljapaneku jooksul ettepanekuid või vastuväiteid ei laeku või menetlusosalised ei nõua asja arutamist avalikul istungil, otsustatakse projekteerimistingimuste andmine kirjalikus menetluses.