Enampakkumisteade

Võru Vallavolikogu  15.01.2020 otsusega nr 184 otsustati võõrandada kirjaliku enampakkumise korras (edaspidi enampakkumine) Võru vallale kuuluv 2 toaline korteriomand, kinnistusraamatu registriosa numbriga 1455338, üldpindalaga 50,9 m2 , asukohaga Võru maakond, Võru vald, Orava küla, Solda tee 8-5, alghinnaga 3000 (kolm tuhat) eurot.
 
Pakkumiste esitamise tähtaeg on 26. veebruar 2020.
 

 

Enampakkumise teade garaažiboksi rentimise kohta

Võru vallavalitsus annab kirjaliku enampakkumise korras rendile garaažiboksi asukohaga Tootmise tn 11, Vastseliina alevik, Võru vald, mis on osa hoonest ehitisregistri koodiga 120535202, alghinnaga 20 (kakskümmend) eurot kalendrikuus.

Enampakkumisel osalemiseks esitada hiljemalt 02.12.2019 kell 10.00 Võru Vallavalitsusele Võrumõisa tee 4 a, Võru linn, 65605, tingimustele vastav pakkumine kinnises ümbrikus.

 

Enampakkumise tingimused on järgmised:

 • enampakkumisest on õigustatud osa võtma kõik garaažiboksi rentida soovivad isikud, kes on tasunud osavõtutasu;
 • tagastamatu osavõtutasu suurus on 10 (kümme) eurot, mis tuleb hiljemalt 1 tööpäev enne enampakkumuse esitamise tähtpäeva kanda Võru Vallavalitsuse arveldusarvele EE931010402007075008 SEB pank või EE602200221045260820 SWEDBANK;
 • enampakkumise võitjaga sõlmitakse rendileping tähtajaga 5 (viis) aastat vastavalt Võru Vallavalitsuse 12.11.2019 korralduse nr 636 lisaks olevale lepingu projektile;
 • enampakkumisel osalemiseks esitada hiljemalt 02.12.2019 kell 10.00 Võru Vallavalitsusele Võrumõisa tee 4 a, Võru linn, 65605, pakkumine kinnises ümbrikus. Ümbrikule peab olema märgitud „Vastseliina garaaži rendi enampakkumine ".
 • Pakkumine peab sisaldama järgmisi andmeid:
  • pakkuja nimi, registri- või isikukood (sünniaeg);
  • asu- või elukoht ja aadress ning panga arvelduskonto number;
  • kinnitus, et pakkuja on teadlik vara seisukorrast ja rendile andmise tingimustest;
  • dokument osavõtutasu tasumise kohta;
  • pakutav rendihind kalendrikuus kirjutatud sõnade ja numbritega;
  • pakkumise tegemise kuupäev, pakkumise esitaja allkiri ning allakirjutamisel esindaja poolt – volikiri ja juriidilise isiku puhul äriregistrikaardi ärakiri.
 • kirjalike enampakkumiste avamine toimub Võru vallamajas, aadressil Võrumõisa tee 4a, Võru linn, 65605 02.12.2019 kell 11:00. Kõik tähtajaks laekunud pakkumised avab komisjon nende registreerimise järjekorras ja kannab pakkumised protokolli. Pakkujad võivad osaleda pakkumiste avamise juures ning tutvuda protokolliga. Protokoll koostatakse vahetult pärast pakkumiste avamist ja sellele kirjutavad alla kõik kohalviibivad komisjoni liikmed, komisjoni liikme kirjalik eriarvamus lisatakse protokollile ja selle kohta tehakse protokolli vastav märge;
 • pakkumised, mis ei ole esitatud tähtaegselt või ei vasta käesolevates tingimustes kirjeldatud nõuetele, enampakkumises ei osale ning selle kohta tehakse protokolli vastav märge;
 • enampakkumise võitjaks osutub osaleja, kes tegi kõrgeima pakkumise. Kui kaks või enam osalejat on teinud võrdse kõrgeima pakkumise, annab komisjon võrdse kõrgeima pakkumise teinud pakkujatele õiguse esitada täiendav kirjalik pakkumine 10 tööpäeva jooksul. Täiendav pakkumine ei tohi olla väiksem esialgsest pakkumisest. Täiendavad pakkumised vaatab läbi komisjon;
 • sobivate pakkumiste puudumisel teeb komisjon vallavalitsusele ettepaneku tunnistada enampakkumine nurjunuks;
 • täpsustavat informatsiooni hoone kohta saab tööpäevadel Võru Vallavalitsusest telefonil 57 450 366 või e-posti aadressil: aivi.jaager@voruvald.ee;
 • enampakkumise võitja kinnitatakse komisjoni ettepanekul Võru Vallavalitsuse poolt 14 päeva jooksul, millest teatatakse kirjalikult enampakkumise võitjale kolme tööpäeva jooksul arvates parima pakkuja kinnitamisest. Rendileping sõlmitakse hiljemalt 15 päeva jooksul arvates parima pakkuja kinnitamisest Võru Vallavalitsuse poolt;
 • isik, kes ei allkirjasta rendilepingut 5 tööpäeva jooksul peale selle temale allkirjastamiseks edastamist, kaotab õiguse rendilepingu sõlmimisele;
 • eelnevas punktis märgitud juhtumil läheb rendilepingu sõlmimise õigus üle paremuselt teise pakkumise teinud isikule. Kui paremuselt teine pakkuja loobub, on Võru Vallavalitsusel õigus tunnistada enampakkumine nurjunuks ja korraldada uus enampakkumine tingituna asjaolust, et enampakkumine ei andnud soovitud tulemust;
 • enampakkumisest ei või osa võtta enampakkumise läbiviimisega seotud isikud, nende abikaasad, elukaaslased ja otseliinis alanejad ja ülenejad sugulased. Samuti isikud, kellel on mistahes võlgnevused Võru valla ees, välja arvatud juhul, kui võlgnevused tasutakse täies ulatuses enne enampakkumise algust või kui vallavalitsusega on sõlmitud kirjalik kokkuleppe võla tasumiseks ajagraafiku alusel;
 • kui on tehtud üks pakkumine ja pakutud vähemalt alghind, loetakse enampakkumine toimunuks.

 

LISAD:

ENAMPAKKUMISE TEADE
 
Võru Vallavolikogu  09.10.2019 otsusega nr 173 otsustati võõrandada kirjaliku enampakkumise korras (edaspidi enampakkumine) Võru vallale kuuluv 2 toaline korteriomand, kinnistusraamatu registriosa numbriga 1455338, üldpindalaga 50,9 m2 , asukohaga Võru maakond, Võru vald, Orava küla, Solda tee 8-5, alghinnaga 4000 (neli tuhat) eurot.
 
Pakkumiste tähtaeg: 19.11.2019 kell 10.00
 
 
***
 
ENAMPAKKUMISE TEADE
 
Võru Vallavolikogu  09.10.2019 otsusega nr 172 otsustati võõrandada kirjaliku enampakkumise korras (edaspidi enampakkumine) Võru vallale kuuluv kinnistu registriosa numbriga 1540441, asukohaga Võru maakond, Võru vald, Osula küla, Kontori, mille koosseisu kuulub maa katastritunnusega 91701:001:0223, pindalaga 1556 m2 , sihtotstarbega ühiskondlike ehitiste maa 100% ja ehitis ehitisregistri koodiga 113031906, alghinnaga 15 000 (viisteist tuhat) eurot. 
 
Pakkumiste tähtaeg: 19.11.2019 kell 10.00
 
 
***
 
ENAMPAKKUMISE TEADE
 
Võru Vallavalitsus korraldab kirjaliku enampakkumise korras Võru vallale kuuluvate maade rentimise viieks aastaks asukohaga Võru vald, Meegomäe küla, Lapi küla, Raiste küla ja Väimela alevik (katastritunnused 91804:003:0415; 91801:005:0063; 91801:005:0683; 91801:003:1240; 91801:005:0062; 91801:003:0111).
 
Pakkumiste esitamise tähtaeg on 12.11.2019 kell 10.00.
 
 
Kontaktisik:
 
Alar Veibri
maaspetsialist
782 2716, 5910 5585
 
***
 
ENAMPAKKUMISE TEADE
 
Võru Vallavalitsus annab kirjaliku enampakkumise korras rendile Võru vallale kuuluva büroohoone, asukohaga Võru maakond, Võru linn, Võrumõisa tee 4, ehitisregistri koodiga 113033575, alghinnaga 300 (kolmsada) eurot kalendrikuus.
 
Enampakkumisel osalemiseks esitada hiljemalt 22.10.2019 kell 10.00 Võru Vallavalitsusele Võrumõisa tee 4 a, Võru linn, 65605, tingimustele vastav pakkumine kinnises ümbrikus.