Uudised ja teated:

« Tagasi

5.–11. august Võru vallas

Esmaspäeval, 5. augustil toimus haridus-, kultuuri- ja spordikomisjoni koosolek.
 
Teisipäeval, 6. augustil toimus vallavalitsuse istung:
Arutati hajaasustuse programmi 2019. a taotluste rahuldamise ja mitterahuldamise teemadel.
Kinnitati hajaasustuse programmi 2018. aasta aruanded.
Võeti vastu korraldus Osula külas asuva Kontori kinnistu enampakkumise võõrandamise korraldamiseks.
Algatati riigihanked "Vastseliina alevik Võidu tn 29 hoone 
ümberehitamine üürielamuks põhiprojekti koostamine" ja "2019–2022. a lumetõrje tööde teostamine Võru valla kohalike ja avalikult kasutavatel teedel ning tänavatel piirkondades nr 5, 10, 13, 14, 16, 17, 27, 28 ja 32" algatamine, hankemenetlusviisi, vastutava isiku määramine ja hankekomisjoni ning hankedokumentide kinnitamine.
Kinnitati lihtsustatud korras hangete "Võru vallamaja peasissepääsu 
trepi renoveerimine ja varikatuse ehitus", "Orava rahvamaja katuse rekonstrueerimine", "Lasva järveäärse sauna ümberehitamine" ja "Osula kalmistu puurkaevu elektritoite ehitamine" tulemused.
Võeti vastu korraldus isikute jäätmeveost vabastamise, perioodilise 
vabastamise ja jäätmeveo sageduse muutmise kohta.
Nõustuti Kose 2 uuringuruumi geoloogilise uuringu teostamisega.
Võeti vastu korraldus täiendavate AS Barrus detailplaneeringu 
menetlustoimingute läbiviimiseks.
Väljastati projekteerimistingimused Lasva külas Torni tee 3 kinnistule 
hoone laiendamiseks üle 33% ja Sõmerpalu alevikus Nursi tee 29 kinnistule päikeseelektrijaama püstitamiseks.
Väljastati ehitusload Verijärve külas vkt 2 kinnistule elamu 
lammutamiseks, Kapera külas Ojaveere kinnistule elamu püstitamiseks, Kose alevikus Kelluka tn 4 kinnistule üksikelamu püstitamiseks ja Meegomäe külas Võrumaa haigla kinnistule haigla A-korpuse III ja IV korruse ümberehitamiseks.
Väljastati kasutusluba Verijärve külas Männituka kinnistul asuvale 
elamule.
Muudeti Osula külas asuva Metsatee katastriüksuse sihtotstarve 
transpordimaast maatulundusmaaks.
Määrati sotsiaaltoetusi puudega lapse transpordi kompenseerimiseks 
ning otsustati osaliselt rahastada isiku hoolekandeteenust.
Otsustati soetada trimmerid Osula ja Vastseliina kalmistutele ning 
vallamaja remondi lisatööde tellimine.
Arutati vallavalitsuse sõidukitele kaskokindlustuse sõlmimist.
Otsustati toetada MTÜ Spordiühing Võru Biathlon taotlust ja Lepassaare 
külakeskuse taotlust.
Otsustati vallavanema puhkusele lubamine.
Eraldati rahalisi vahendeid reservfondist.
Otsustati pikendada bussijuhi konkursi tähtaega kuni 15.08.2019.
Finantsosakonna juhataja tutvustas vallavalitsusele 2020. aasta 
eelarve koostamise põhimõtteid.
 
 
Neljapäeval, 8. augustil algas Põlva Gümnaasiumis Kagu-Eestis ametnike välitööde nädal, millest võtavad osa mitmed Võru Vallavalitsuse ametnikud. Kompetentsikeskuses TSENTER toimus välitööde eriprogrammi raames seminar "Intellektuaalne omand ettevõtluses - avastamata võimalus või teadvustamata risk?".
 
Laupäeval, 10. augustil toimus "Viis Võru valla päeva" raames Pühajõe päev. Selle raames toimus neljas Pühajõe käsitöölaat ning õhtuks suunduti Järvere küla puhkeplatsile laulu- ja pillimängu nautima. Esinesid Vaaskide perekonna mitme põlvkonna esindajad ning mitmed külalisesinejad Tallinnast. 
 
Foto: Pühajõe käsitöölaada Facebook