Uudised ja teated:

« Tagasi

Buss ISUZU enampakkumisteade

Võru Vallavolikogu 13.03.2019 otsusega nr 140 otsustati võõrandada kirjaliku enampakkumise korras (edaspidi enampakkumine) Võru vallale kuuluv buss ISUZU Turquoise 5,2TD Common Rail Intercooler (aasta 2013) registrimärgiga 168 BKP, alghinnaga 45 000 (nelikümmend viis tuhat) eurot.
 
Kirjaliku enampakkumise tingimused on:
 
1. enampakkumisest on õigustatud osa võtma kõik punktis 1 nimetatud vara osta soovivad isikud;
 
2. sõiduki võõrandamisega seotud kõik kulud tasub enampakkumise võitja;
 
3. enampakkumise võitja tasub sõiduki müügihinna ostu-müügilepingu sõlmimise päevaks Võru Vallavalitsuse arveldusarvele EE931010402007075008 SEB pank või EE602200221045260820 SWEDBANK. 
 
4. Võru Vallavalitsus avaldab teate enampakkumise läbiviimise kohta vähemalt kaks nädalat enne pakkumiste esitamise tähtaega Võru valla veebilehel ja portaalis auto24.ee https://www.auto24.ee/used/3124383
 
5. enampakkumisel osalemiseks esitada pakkumine hiljemalt 17. juuniks 2019 kell 10.00 Võru Vallavalitsusele Võrumõisa tee 4 a, Võru linn, 65605 pakkumine kinnises ümbrikus.
Ümbrikule peab olema märgitud „Bussi ISUZU enampakkumine".
Pakkumine peab sisaldama järgmisi andmeid:
  • pakkuja nimi ja postiaadress; 
  • füüsilisel isikul isikut tõendava dokumendi koopia, juriidilisel isikul äriregistri registrikaardi B-osa;
  • avaldus enampakkumises osalemiseks enampakkumiseks esitatud tingimustel koos
  • kinnitusega, et pakkuja on teadlik vara seisukorrast;
  • pakutav ostuhind kirjutatud sõnade ja numbritega;
  • pakkumise tegemise kuupäev, pakkumise esitaja allkiri, juriidilise ja füüsilise isiku esindaja puhul volikiri
6. saabunud pakkumised registreeritakse Võru Vallavalitsuses nende saabumise järjekorras;
 
7. kirjalike enampakkumiste avamine toimub Võru vallamaja II korruse saalis, aadressil Võrumõisa tee 4a, Võru linn, 65605 17. juunil 2019 kell 10.30. Kõik tähtajaks laekunud pakkumised avab komisjon nende registreerimise järjekorras ja kannab pakkumised protokolli. Pakkujad võivad osaleda pakkumiste avamise juures ning tutvuda protokolliga. Protokoll koostatakse vahetult pärast pakkumiste avamist ja sellele kirjutavad alla kõik kohalviibivad komisjoni liikmed, komisjoni liikme kirjalik eriarvamus lisatakse protokollile ja selle kohta tehakse protokolli vastav märge;
 
8. pakkumised, mis ei ole esitatud tähtaegselt või ei vasta punktis 5 nimetatud nõuetele, enampakkumises ei osale ning selle kohta tehakse protokolli vastav märge;
 
9. enampakkumise võitjaks osutub osaleja, kes tegi kõrgeima pakkumise. Kui kaks või enam osalejat on teinud võrdse kõrgeima pakkumise, annab komisjon võrdse kõrgeima pakkumise teinud pakkujatele õiguse esitada täiendav kirjalik pakkumine 10 tööpäeva jooksul. Täiendav pakkumine ei tohi olla väiksem esialgsest pakkumisest. Täiendavad pakkumised vaatab läbi komisjon;
 
10. sobivate pakkumiste puudumisel teeb komisjon vallavalitsusele ettepaneku tunnistada pakkumine nurjunuks;
 
11. täpsustavat informatsiooni sõiduki kohta saab tööpäevadel Võru Vallavalitsusest telefonil 512 0690 Silver Luik;
 
12. enampakkumise võitja kinnitatakse komisjoni ettepanekul Võru Vallavalitsuse poolt 14 päeva jooksul, millest teatatakse kirjalikult enampakkumise võitjale kolme tööpäeva jooksul arvates parima pakkuja kinnitamisest. Bussi võõrandamise ostu-müügileping sõlmitakse hiljemalt 3 kuu jooksul arvates parima pakkuja kinnitamisest Võru Vallavalitsuse poolt;
 
13. isik, kes ei tasu ettenähtud aja jooksul ostuhinda või ei ilmu enampakkumise korraldaja poolt määratud ajal ja kohta ostu-müügilepingu sõlmimisele, kaotab õiguse ostu- müügilepingu sõlmimiseks;
 
14. käesoleva otsuse punktis 13 märgitud juhtumil läheb bussi ostuõigus üle paremuselt teise pakkumise teinud isikule. Kui paremuselt teine pakkuja loobub, on Võru Vallavalitsusel õigus tunnistada enampakkumine nurjunuks ja korraldada uus enampakkumine tingituna asjaolust, et enampakkumisega võõrandamine ei andnud soovitud tulemust;
 
15. enampakkumisest ei või osa võtta enampakkumise läbiviimisega seotud isikud, nende abikaasad, elukaaslased ja otseliinis alanejad ja ülenejad sugulased. Samuti isikud, kellel on mistahes võlgnevused Võru valla ees, välja arvatud juhul, kui võlgnevused tasutakse täies ulatuses enne enampakkumise algust või kui vallavalitsusega on sõlmitud kirjalik kokkuleppe võla tasumiseks ajagraafiku alusel;
 
16. kui bussi ostmiseks on tehtud üks pakkumine ja pakutud vähemalt alghind, loetakse enampakkumine toimunuks.