Uudised ja teated:

« Tagasi

Enampakkumisteade Kontori kinnistu kohta

Võru Vallavolikogu 13.02.2019 otsusega nr 128 otsustati võõrandada kirjaliku enampakkumise korras (edaspidi enampakkumine) Võru vallale kuuluv kinnistu registriosa numbriga 1540441, asukohaga Võru maakond, Võru vald, Osula küla, Kontori, mille koosseisu kuulub maa katastritunnusega 91701:001:0223, pindalaga 1556 m2 , sihtotstarbega ühiskondlike ehitiste maa 100% ja ehitis ehitisregistri koodiga 113031906, alghinnaga 30 000 (kolmkümmend tuhat) eurot.

 

Kirjaliku enampakkumise tingimused on:

 • enampakkumisest on õigustatud osa võtma kõik vara osta soovivad isikud, kes on tasunud osavõtutasu ja tagatisraha;
 • tagastamatu osavõtutasu suurus on 30 (kolmkümmend) eurot, mis tuleb hiljemalt 14. märtsil 2019 kanda Võru Vallavalitsuse arveldusarvele EE931010402007075008 SEB pank või EE602200221045260820 SWEDBANK;
 • tagatisraha suurus on 1000 (üks tuhat) eurot. Tagatisraha tuleb hiljemalt 14. märtsil 2019 kanda Võru Vallavalitsuse arveldusarvele EE931010402007075008 SEB pank või EE602200221045260820 SWEDBANK;
 • kinnistu võõrandamisega seotud kõik kulud tasub enampakkumise võitja;
 • enampakkumise võitja tasub kinnistu müügihinna ostu-müügilepingu ja asjaõiguslepingu sõlmimise päevaks Võru Vallavalitsuse arveldusarvele nr EE931010402007075008 AS SEB Pank või EE602200221045260820 SWEDBANK. Enampakkumise võitja poolt makstud tagatisraha võetakse arvesse tasaarveldusena kinnistu müügihinna tasumisel. Teistele pakkumisel osalejatele tagatisraha tagastatakse;
 • enampakkumisel osalemiseks esitada enampakkumuse teates määratud ajaks Võru Vallavalitsusele Võrumõisa tee 4 a, Võru linn, 65605 pakkumine kinnises ümbrikus. Ümbrikule peab olema märgitud "Kontori kinnistu enampakkumine".

 

Pakkumine peab sisaldama järgmisi andmeid:

 1. pakkuja nimi, registri- või isikukood (sünniaeg);
 2. asu- või elukoht ja aadress ning panga arvelduskonto number;
 3. kinnitus, et pakkuja on teadlik vara seisukorrast;
 4. dokument osavõtutasu ja tagatisraha tasumise kohta;
 5. pakutav ostuhind kirjutatud sõnade ja numbritega;
 6. pakkumise tegemise kuupäev, pakkumise esitaja allkiri ning allakirjutamisel esindaja poolt volikiri ja juriidilise isiku puhul äriregistrikaardi ärakiri;

 

 

 • saabunud pakkumised registreeritakse Võru Vallavalitsuses nende saabumise järjekorras;
 • kirjalike enampakkumiste avamine toimub 15.märtsil 2019 kell 10.00 Võru vallamajas II korruse saalis, aadressil Võrumõisa tee 4a, Võru linn 65605. Kõik tähtajaks laekunud pakkumised avab komisjon nende registreerimise järjekorras ja kannab pakkumised protokolli. Pakkujad võivad osaleda pakkumiste avamise juures ning tutvuda protokolliga. Protokoll koostatakse vahetult pärast pakkumiste avamist ja sellele kirjutavad alla kõik kohalviibivad komisjoni liikmed, komisjoni liikme kirjalik eriarvamus lisatakse protokollile ja selle kohta tehakse protokolli vastav märge;
 • pakkumised, mis ei ole esitatud tähtaegselt või ei vasta käesolevas teates nimetatud nõuetele enampakkumises ei osale ning selle kohta tehakse protokolli vastav märge;
 • enampakkumise võitjaks osutub osaleja, kes tegi kõrgeima pakkumise. Kui kaks või enam osalejat on teinud võrdse kõrgeima pakkumise, annab komisjon võrdse kõrgeima pakkumise teinud pakkujatele õiguse esitada täiendav kirjalik pakkumine 10 tööpäeva jooksul. Täiendav pakkumine ei tohi olla väiksem esialgsest pakkumisest. Täiendavad pakkumised vaatab läbi komisjon;
 • sobivate pakkumiste puudumisel teeb komisjon vallavalitsusele ettepaneku tunnistada pakkumine nurjunuks;
 • täpsustavat informatsiooni kinnistu kohta saab tööpäevadel Võru Vallavalitsusest telefonil 5745 0366 või e-posti aadressil: aivi.jaager@voruvald.ee;
 • enampakkumise võitja kinnitatakse komisjoni ettepanekul Võru Vallavalitsuse poolt 14 päeva jooksul, millest teatatakse kirjalikult enampakkumise võitjale kolme tööpäeva jooksul arvates parima pakkuja kinnitamisest. Kinnistu võõrandamise ostu-müügileping ja asjaõigusleping sõlmitakse hiljemalt 1 kuu jooksul arvates parima pakkuja kinnitamisest Võru Vallavalitsuse poolt;
 • isik, kes ei tasu ettenähtud aja jooksul ostuhinda või ei ilmu enampakkumise korraldaja poolt määratud ajal ja kohta ostu-müügilepingu sõlmimisele, kaotab koos õigusega ostu- müügilepingu sõlmimisele ka õiguse tasutud tagatisraha tagasisaamisele. Sel juhul läheb kinnistu ostuõigus üle paremuselt teise pakkumise teinud isikule. Kui paremuselt teine pakkuja loobub, on Võru Vallavalitsusel õigus tunnistada enampakkumine nurjunuks ja korraldada uus enampakkumine tingituna asjaolust, et enampakkumisel võõrandamine ei andnud soovitud tulemust;
 • enampakkumisest ei või osa võtta enampakkumise läbiviimisega seotud isikud, nende abikaasad, elukaaslased ja otseliinis alanejad ja ülenejad sugulased. Samuti isikud, kellel on mistahes võlgnevused Võru valla ees, välja arvatud juhul, kui võlgnevused tasutakse täies ulatuses enne enampakkumise algust või kui vallavalitsusega on sõlmitud kirjalik kokkuleppe võla tasumiseks ajagraafiku alusel;
 • isikule, kes on tasunud tagatisraha, kuid ei tee pakkumist ja isikule, kes teeb pakkumise, kuid see ei osutu parimaks, tagastatakse tema poolt tasutud tagatisraha 3 tööpäeva jooksul pärast enampakkumise tulemuste kinnitamist või enampakkumise nurjunuks tunnistamist tema poolt näidatud pangaarvele või sularahas;
 • kui kinnistu ostmiseks on tehtud üks pakkumine ja pakutud vähemalt alghind, loetakse enampakkumine selle kinnistu osas toimunuks.