Uudised ja teated:

« Tagasi

Eraisikute vee- ja kanalisatsioonitaristu rajamise meede jätkub

Eelmise aasta suvel avas SA Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK) eraisikutele suunatud ühisveevärgi- ja kanalisatsiooniga liitumise toetuse meetme. Toetuse eesmärk on tagada inimestele kvaliteedinõuetele vastava joogivee kättesaadavus ning reovee nõuetekohane kogumine ja puhastamine reoveekogumisaladel suurusega 2000 inimekvivalenti ja enam. Võrumaal saavad taotluse esitada Võru linna ja osaliselt Võru valla (Kose aleviku, Verijärve, Meegomäe, Võrumõisa ja Võlsi küla) elanikud. Toetust saavad taotleda kinnistusraamatusse kantud kinnisasja või hoonestusõiguse füüsilisest isikust omanik, ühisomanik või kaasomanik. Toetust antakse elamu ühendamiseks ühisveevärgi ja/või -kanalisatsiooniga. Ühisveevärgiga ja/või -kanalisatsiooniga ühendamist toetatakse juhul, kui selleks on olemas võimalus, aga mingil põhjusel ei ole kinnistu veel liitunud. Toetuse suurus lähtub sarnaste ehitustööde 2018. aasta jaanuaris välja selgitatud keskmisest maksumusest ning sõltub rajatava torustiku pikkusest. Toetuse summad jäävad vahemiku 1382–3792 eurot. Taotlusi võetakse vastu kuni eelarve täitmiseni või kuni 31.12.2020. KIK menetleb taotlusi nende esitamise hetkest 50 kalendripäeva ning pärast rahastuse otsuse saamist on aega kuus kuud ehitustööde elluviimiseks.

Käesolevaks ajaks on saanud Võrumaal toetuse rahuldamise otsuse 39 kinnistu omanikku kogusummas 123 426 eurot. AS Võru Vesi juhatuse liikme Juri Gotmansi arvates oli Võrumaa taotluste arv kogu Eesti mastaabis piisavalt suur. Ta usub, et ka käesoleval aastal tuleb Võrumaa jaoks aktiivne ja edukas ning Võrukad jätkavad usinasti ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumist ja taotluste esitamist.

AS Võru Vesi varasem kogemus näitab, et eraisikutel, kes soovivad eelnimetatud meedet kasutada, on mõistlik pöörduda vee-ettevõtte poole juba varakevadel. Esmalt peab vee-ettevõte väljastama kinnistule liitumistingimused, mis on aluseks liitumisprojekti koostamiseks. Juba peale liitumistingimuste väljastamist saab esitada taotluse KIK-ist toetuse saamiseks. Ehitustöödega saab alustada alles peale taotluse rahuldamise otsuse tegemist KIK-i poolt. Ühisveevärgiga ja/või -kanalisatsiooniga liitumine peab olema lõpuni viidud kuue kuu jooksul peale rahastusotsuse tegemist. Liitumine on lõpuni viidud, kui on väljaehitatud torustikud, koostatud teostusjoonis ja sõlmitu vee-ettevõtjaga teenusleping.

Toetuse saamiseks soovitame eraisikutel pöörduda AS-i Võru Vesi poole aadressil Ringtee tn 10 Võru linn või e-posti teel voru.vesi@voruvesi.ee või helistades telefonil 782 8334. Aitame Teid asjaajamises.

AS Võru Vesi