Uudised ja teated:

Valgjärve tn 4 detailplaneeringu avalik väljapanek

Võru Vallavalitsuse 29.05.2018.a korraldusega nr 368 on algatatud detailplaneeringu koostamise menetlus Valgjärve 4 maaüksusel (katastritunnus 91804:003:0112). Planeeringu eesmärgiks on maakütte torustiku paigaldamine Võru vallas Kose alevikus asuvale Valgjärve 4 kinnistule, Valgjärve ehituskeeluvööndisse ja Valgjärve kui siseveekogusse. Planeeringu elluviimise tulemusena viiakse Valgjärve 4 korterelamu maaküttele. Küttetorustiku ulatus Valgjärve vesikonnas on 6 (kuue) meetri kaugusel kaldajoonest, laiuselt aga 9 meetrit. Torustiku kogu pikkus on 600 m, millest 500 m asub järves.
Sama korraldusega tegi Võru Vallavalitsus kaalutlusotsuse keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmise kohta, kuna detailplaneeringuga kavandatava elluviimisega ei kaasne olulise keskkonnamõjuga tegevusi ega muud olulise keskkonnamõjuga ehitustegevust, millega kaasneks keskkonnaseisundi kahjustamist, sh vee, pinnase, õhu saastamist. Siseveekogusse Valgjärv rajatav maaküttetorustik on looduskaitseseaduse § 38 lõike 4 punkti 9 mõistes olemasoleva korterelamu tarbeks rajatav tehnorajatis, millele ei laiene ehituskeeld.
Detailplaneering ei sisalda üldplaneeringu muutmise ettepanekut.

Võru Vallavalitsuse 07.12.2018.a korraldusega nr 789 on „Valgjärve tn 4 detailplaneering" vastu võetud ja suunatud avalikule väljapanekule ning avalikule arutelule. Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 24.12.2018. kuni 06.01.2019.a Võru valla kodulehel https://voruvald.kovtp.ee/detailplaneeringud ja Võru vallamajas planeeringuspetsialisti ruumis 209. Kontaktisik: Valeria Litvinenko, telefon: 7355061, e-post: valeria@voruvald.ee.

Kirjalikke ettepanekuid, vastuväiteid ja küsimusi planeeringu lahenduse kohta saab esitada kuni 7. jaanuarini 2018.a kell 12:00 Võru Vallavalitsusele (aadress: Võru linn, Võrumõisa tee 4a, vald@voruvald.ee). Detailplaneeringu avalik arutelu toimub 10. jaanuaril 2019.a kell 16:30 Võru vallamaja II korrusel (Võru linn, Võrumõisa tee 4a).