Uudised ja teated:

« Tagasi

Möödunud nädala teated

Teisipäeval, 26. novembril toimus vallavalitsuse istung:
 
Kvalifitseeriti pakkujad ja tunnistati vastavaks pakkumused lihthanke "Toiduainete tarne Puiga Põhikoolile 2020" raames.
Tunnistati edukaks lihthanke "Toiduainete tarne Puiga Põhikoolile 2020" pakkuja ja kvalifitseeriti edukas pakkuja.
Tunnistati nurjunuks lihthange "Remonttööd ja invakohandused Võru valla koolides".
Kinnitati lihtsustatud korras hangete "Intressikulu ja liisingulepingu tasu ratastraktori soetamiseks kapitalirendi lepinguga" ja "Võru vallas Kääpa külas tänavavalgustuse remonttööde teostamine" tulemused.
Väljastati projekteerimistingimused Varese külas Kilbimaa kinnistul asuva hoone laiendamiseks üle 30% selle esialgu kavandatud mahust.
Väljastati ehitusload Pritsi külas Raotu kinnistule kõrvalhoone püstitamiseks, Kusma külas Võsu kinnistule puurkaevu rajamiseks, Puusepa 
külas Oja kinnistule puurkaevu rajamiseks, Raudsepa külas Mäe kinnistule puurkaevu rajamiseks.
Väljastati kasutusload Navi külas Toropi kinnistu septikule ja imbtunnelile ning Liiva külas Hansi kinnistul asuvale kanalisatsioonisüsteemile.
Otsustati anda nõusolek Kirumpää külas Linnuse tee 8 ja 10 maaüksustega piirneva ribakujulise maatüki liitmiseks ja erastamiseks.
Otsustati anda nõusolek Võrumõisa külas Mustjärve tee 6, 8, 10, 12, 18, 20, 22, 24, 26 ja 28 maaüksustega piirneva ribakujulise maatüki liitmiseks ja erastamiseks.
Otsustati muuta Võru vallavalitsuse 06.11.2018 korraldust nr 710 "Maaostueesõigusega erastamine".
Otsustati lõpetada maaostueesõigusega erastamine Kurenurme külas asuval maaüksusel.
Otsustati jagada Tagakülas asuv Anioti, Alla külas asuv Laanemetsa, Osula külas asuv Simulamäe-Jaani, Võlsi külas asuvad Harikase, Linnaotsa ja Kivimäe, Pille külas asuv Peta ning Puusepa külas asuv Märss-Suu katastriüksused.
Määrati Ortuma külas asuvale Ala maaüksusele uus kohanimi Laulu-Ala.
Otsustati seada isiklik kasutusõigus Võrumõisa külas asuvatele Kullerkupu tn, Pohla tn, Mooni tn, Tulbi ja Kirsi tänav katastriüksustele Elektrilevi OÜ kasuks.
Kinnitati Väimela alevikus asuvate Karikakra, Staadioni, Piiripõllu ning Raiste külas asuva Rammuli katastriüksuste rendile andmise enampakkumise tulemused. Tunnistati nurjunuks rendile andmise enampakkumine Meegomäe külas asuva Jaani koolimaa ning Lapi külas asuva Väike-Lapi katastriüksuste rendile andmise  enampakkumine.
Kinnitati Osula külas asuva Kontori kinnistu võõrandamise enampakkumise tulemused.
Tunnistati nurjunuks Orava külas asuva Solda tee 8-5 võõrandamise enampakkumine.
Otsustati maksta Pindi kogudusele sihtotstarbelist toetust kalmisturegistri loomiseks.
Kooskõlastati valla allasutuste 2020. aasta eelarve täiendavate taotluste rahastamise kava.
Kinnitati hajaasustuse programmi 2018. ja 2019. aasta aruanded.
Anti seisukoht ART LM OÜ-le väljastatava keskkonnaloa eelnõu kohta.
Kinnitati Sulbi külas paikneva kortermaja katuse projekteerimise hinnapakkumine.
Määrati erakorralist toetust ning otsustati mitte maksta isikule sotsiaaltoetust.
Määrati sotsiaaltoetust puudega lapse transpordikulude kompenseerimiseks.
Eraldati sotsiaaleluruume ning pikendati sotsiaaleluruumi üürilepingut.
Kinnitati Kääpa Põhikooli hoolekogu ja Orava kooli hoolekogu koosseisud.
Otsustati kaasfinantseerida MTÜ Osula Külaseltsi projekti.
Kinnitati keskkonnaspetsialisti avaliku konkursi tulemused.
Väljastati korraldus vallale seadusejärgse pärimise teel laekunud võlanõuete rahuldamise kohta võlausaldajate vahel.
Tutvuti Võru valla 2020. aasta eelarve projektiga ning otsustati suunata see eelarvekomisjonile arutamiseks.
Arutati Oravamäe väikekohta tänavavalgustuse ehitamise taotlust, Kose alevikus Kelluka tn 2 ja Tõrsaare tee 2 liitumispunktide ümbertõstmist, 
Võru Pensionäride Päevakeskuse toetamist 2020. aastal, Kose, Meegomäe ja Puiga noortetoa rendihindade kehtestamist, AS Võru Vesi ja Võru valla 
vahel sõlmitavat lepingut, Võru valla arengukava 2018–2030 muutmise protsessi ning korteri avatäidete vahetamist Kääpa külas Kooli tee 4 kinnistul.
 
Võru valla reisiklubi ning ansambel Vannamuudu tähistasid lähenevat jõuluaega Lätis Kalnaruski puhkekeskuses. Õhtul tunnustati Võrumaa Arendukeskuse eestvedamisel Setomaa vallas Lüübnitsa külas Võrumaa maakonna tegusamaid kodanikke, silmapaistvamaid kodanikuühendusi ja ettevõtteid, kes vabakonda toetanud on. Laureaatide seas oli Saagu Parem MTÜ eesotsas Võru vallavolikogu liikme Piret Haljendiga. Ühingutest tänati ka Loosi Kandi Seltsi. Tegusa kodaniku tänukirjad said Võru vallaga seotud isikutest Birgit Pettai, Gertu, Viiask, Ivar Rosenberg, Mae ja Evald Krillo, Margita Kipasto, Piret Haljend, Robert Laulik, Silja Vijar ja Tiiu Pihla. Vabakonda toetava ettevõttena tänati Barrus AS-i.
 
Võru maakonna tunnustatavad. Foto: Tiina Männe
 
Neljapäeval, 28. novembril Võru Kandles toimunud maakondlikul ettevõtete tunnustamisüritusel olid laureaatide seas Võru vallas tegutsevad Barrus AS (Võru maakonna aasta suurettevõte 2019), Solarflow OÜ (Võru maakonna aasta startija 2019), Taimar Timmi (Võru maakonna aasta ettevõtja 2019).
 
Reedel, 29. novembril kohtusid Võru Vallavalitsuse ametnikud Narva-Jõesuu linnapea ja spetsialistidega; samuti Rakvere vallavanema, volikogu esimehe ning vallaametnikega, et vahetada parimaid praktikaid. Õhtul toimus Orava kultuurimajas noorteüritusena Playback Show.
 
Laupäevast, 28. novembrist keelati Politsei- ja Piirivalveameti büroo juhi Tamar Tammi kehtestatud otsusega väljumine jalgsi ja transpordivahenditega Peipsi, Lämmi, Pihkva, Pattina, Vaniku, Pabra ja Kriiva järve jääle ja jäätunud osadele Jõgeva, Tartu, Põlva ja Võru maakonna piires (seoses võimaliku jääkatte tekkimisega piiriveekogudele ning nõrgal jääl viibimisega kaasnevast ohust inimeludele). Keeld kehtib kuni vastavasisulise otsuse muutmiseni.

 

 

 
Pühapäeval, 1. detsembril tähistati kõikjal Võru vallas esimest adventi ning süüdati tuled jõulukuuskedel. Lasva rahvamajas esines Chalice.