Uudised ja teated:

« Tagasi

Taimekaitsevahendite ohutuks kasutamiseks tuleb kõikidest nõuetest kinni pidada

Taimekaitsetööde kõrghooaeg on alanud ja Põllumajandusamet tuletab meelde, et taimekaitsevahendite ohutuks kasutamiseks on äärmiselt oluline kõikidest nõuetest kinni pidamine. Taimekaitsevahendite kasutamine on reguleeritud taimekaitseseaduse ja selle alusel kehtestatud põllumajandusministri 29.11.2011. a määrusega nr 90 'Taimekaitsevahendi kasutamise ja hoiukoha täpsemad nõuded'. Viidatud õigusaktid sätestavad, kuidas ja missugustel tingimustel taimekaitsevahendeid Eesti Vabariigis kasutada tohib.

Põllumajandusamet tuletab meelde, et avalikus kohas ning tundlike rahvastikurühmade kasutatavatel aladel, nagu avalik park ja aed, spordi-, puhke- ja kooliala, laste mänguväljak ning tervishoiuasutuse vahetus läheduses asuv ala, aga ka elamute vahetus läheduses on lubatud taimekaitsetööd teha ainult juhul, kui taimehaigusi ja -kahjureid või umbrohtu ei ole võimalik tõrjuda agrotehniliste ega muude meetmetega. Nendel aladel tuleb alati eelistada mehhaanilisi, bioloogilisi ja mittekeemilisi tõrjevõtteid. Taimekaitsevahendit võivad nimetatud aladel kasutada üksnes professionaalsed kasutajad, kes on läbinud vastava koolituse ja omavad kehtivat taimekaitsetunnistust. Professionaalne kasutaja järgib kindlasti ka integreeritud taimekaitse põhimõtteid.

Koolialadel, laste mänguväljakutel ning tervishoiuasutuste vahetus läheduses on keelatud kasutada glüfosaati sisaldavaid preparaate

Kasutada on lubatud üksnes Eestis ametlikult registreeritud ja konkreetseteks tõrjetöödeks mõeldud taimekaitsevahendeid vastavalt kasutusjuhendile. Taimekaitsetööde teostamisel peab arvestama ka lubatud ilmastikutingimustega. Pritsimisel ei tohi temperatuur olla üle 25oC ja tuulekiirus üle 4 m/s. Arvestada tuleb tuule suunda lähedal asuvate objektide suhtes, et ära hoida nende võimalik saastumine.

Keelatud on pritsida õitsvaid taimi.

Avalikus kohas peab tööde teostaja kindlustama, et töödeldaval alal ei viibiks kõrvalisi isikuid.

Taimekaitsetööd peavad olema läbi viidud viisil, millega välditakse ohtu inimeste ja loomade tervisele ning ümbritsevale keskkonnale, silmas pidades ka head taimekaitsetava.

Lisainfo saamiseks on võimalik pöörduda Põllumajandusameti taimekaitse peaspetsialisti poole kõigis maakonna esindustes või taimekaitse ja väetiste osakonna poole aadressil Teaduse 2, Saku või kirjutades riina.partel@pma.agri.ee.