Uudised ja teated:

« Tagasi

Muudeti Kaarna katastriüksuse ja selle lähiala detailplaneeringu ala piire

Võru Vallavalitsuse 06.02.2020 korraldusega nr 334 otsustati muuta Meegomäe külas asuva Kaarna katastriüksuse ja selle lähiala detailplaneeringu ala piire.

Detailplaneering algatati Võru vallas Meegomäe külas Kaarna, Kaldaniidu tn 1 ja Võru metskonna 96 katastriüksustel Võru Vallavalitsuse 28.01.2020. a korraldusega nr 35 "Meegomäe külas Kaarna katastriüksuse ja selle lähiala detailplaneeringu algatamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine". Planeeringuala suurus oli 3,1 ha. Planeeringu koostamise eesmärgiks on hoonestusalade asukohtade määramine, ehitusõiguse andmine väikeelamute ehitamiseks, juurdepääsutee asukoha määramine ning maa-ala kruntideks jagamine. Juurdepääsutee on kavandatud Võru linnast Laane tänavalt läbi Võru metskonna 96 katastriüksuse, mille riigivara valitseja on Keskkonnaministeerium ning volitatud asutus Riigimetsa Majandamise Keskus (RMK).

RMK tegi 17.02.2020. a kirjaga nr 3-1.1/3541 ettepaneku muuta planeeringuala piire ja planeerida alternatiivse võimalusena juurdepääsutee Kaldaniidu kinnistult põhja suunas läbi Võru metskond 96 kinnistu Võru linnale kuuluvale Kose tee 2 kinnistule (katastritunnus 91901:015:0064). Võru vallavalitsuses toimus 12.03.2020 kohtumine, kus osalesid RMK Võrumaa metsaülem Ago Palo, detailplaneeringu koostamisest huvitatud isik Üllar Heinsoo ja Võru vallavalitsuse planeeringuspetsialist Triinu Jürisaar. Kohtumisel lepiti kokku, et detailplaneeringu koostaja Jaan Vene Projektbüroo OÜ esitab Võru Vallavalitsusele muudetud detailplaneeringu ala joonise ning selgitused, miks see muutus vajalik on. Võru Vallavalitsus esitas (14.05.2020 kiri nr 7-1/669-3) detailplaneeringuala piiride muutmise korralduse eelnõu RMK-le arvamuse avaldamiseks. RMK kooskõlastas 21.05.2020 kirjaga nr 3-1.1/3541 korralduse eelnõu ning juhtis tähelepanu, et juurdepääsutee projekteerimiseks ja ehitamiseks on vajalik algatada kinnistu Võru metskond 96 jagamine ja hilisem maa sihtotstarbe muutmine maatulundusmaast transpordimaaks. Juurdepääsutee rajamine planeeringuga ette nähtud kohta eeldab ka avalikku arutelu Võru linnas Laane tänaval paiknevate elamukruntide omanikega. Eeltoodule tuginedes osutus vajalikuks planeeritava ala ulatuse ja lähteseisukohtade täpsustamine.

Planeeringuala muutmise järgselt asub detailplaneeringuala Võru vallas Meegomäe külas Kaarna katastriüksusel (katastritunnus 91804:003:1816) ja Võru metskonna 96 katastriüksusel (katastritunnus 91804:003:0274). Detailplaneeringuala pindala on ca 2,5 ha (vt skeem).

Detailplaneeringuala asukoha skeem/documents/17893463/18502156/Kaarna.pdf/1c30d630-a6e4-4ff7-90d4-93028f4f4332