Uudised ja teated:

« Tagasi

Noorte huvitegevuse ja huvihariduse toetamisest

Võru valla erinevatesse piirkondadesse on loodud mitmeid huvitegevuses osalemise võimalusi, mis toetavad noore isiksuse igakülgset arengut ja kujunemist hästi toimetulevaks ühiskonnaliikmeks. Oluline on noortele pakkuda mitmekesiseid võimalusi osalemaks noorsootöö, kultuuri, spordi, muusika, kunsti, loodus- ja täppisteaduste ning tehnoloogia valdkondades.

Rahvastikuregistri andmetel Võru vallas elavate noorte vanematel on võimalus taotleda toetust noore huvitegevuses ja -hariduses osalemiseks. Võru vallavolikogu võttis 14.08.2019 vastu määruse nr 71 „Huvitegevuse ja huvihariduse toetuse määramise ja maksmise kord" (edaspidi kord), mis reguleerib Võru valla eelarvest huvitegevuse ja huvihariduse toetuse taotlemist, menetlemist, finantseerimist ja aruandlust. Võru valla huvitegevuse ja huvihariduse toetuste liigid on: õppemaksu (osalustasu) toetus laagris ja võistlustel (turniiril ja konkursil) osalemise toetus ning õppekoha maksumuse toetus (huvitegevuse teenuse pakkujatele).

Õppemaksu (osalustasu) ning laagri ja võistlustel osalemise toetus on mõeldud 7-19-aastastele noortele huvitegevuse kättesaadavamaks muutmiseks ning osalemise võimaluste laiendamiseks. Õppemaksu (osalustasu) toetust saab taotleda lapsevanem või hooldaja. Õppemaksu (osalustasu) tasub lapsevanem huvihariduse või huvitegevuse pakkujale. Toetuse taotlust saab esitada üks kord aastas 10. oktoobriks ning toetuse määraks on kuni 20 eurot noore kohta ühes kalendrikuus.

Laagris ja võistlustel osalemise toetust saab taotleda aastaringselt laagritest ja võistlustest, turniiridest, konkurssidest ja festivalidest osavõtuks. Laager või võistlus peab olema seotud huvikooli või -ringiga, mille tegevuses noor osaleb. Toetus määratakse heade ja väga heade tulemuste eest huvihariduses või huvitegevuses, mistõttu on oluline taotluses välja tuua noore huvitegevuses saavutatud tulemused. Toetust saab taotleda lapsevanem või hooldaja. Ühe noore kohta eraldatakse toetust laagris või võistlusel osalemiseks kuni 250 eurot aastas. Erandina on võimalik täiendavat toetust taotleda koondises võistleval või rahvusvahelistel võistlustel osalevatel noortel. Toetuse suuruse otsustab vallavalitsus eelarve vahendite piires.

Õppekoha maksumuse toetust saavad taotleda huvitegevuse teenuse pakkujad. Toetuse taotlust saab esitada 10. oktoobriks järgmise eelarveaasta kohta. Taotluses tuleb ära märkida õppeaastaks kinnitatud õppurite nimekiri, tunniplaan, õppekava ning majandusaastaks kinnitatud õppekoha arvestuslik maksumus. Õppekoha maksumuse toetus makstakse välja lepingu alusel, mis sõlmitakse 30 kalendripäeva jooksul pärast valla eelarve vastuvõtmist. Mittetulundusühingutes ja klubides õppiva noore õppekoha maksumuseks arvestatakse ühe noore kohta 220 eurot aastas ning lasteaedades tegutsevate mittetulundusühingute ja klubide pakutavas tegevuses osaleva lapse õppekoha maksumuseks arvestatakse ühe lapse kohta 90 eurot aastas.

Õppemaksu toetuse, laagris ja võistlustel osalemise toetuse ning õppekoha maksumuse toetuse taotlusi menetleb Võru vallavalitsuse noorsootööspetsialist. Erandjuhud, mis ei ole korras reguleeritud, lahendab vallavalitsus. Võru vallavalitsusele laekunud toetuse taotlused vaadatakse läbi 30 tööpäeva jooksul ja kontrollitakse esitatud dokumentide vastavust korras sätestatud tingimustele. Kord, taotluse vorm ning aruandluse vorm teenuse pakkujatele on kättesaadavad Võru valla veebilehelt https://voruvald.kovtp.ee/noorte-toetused. Veebilehele sisse logides on võimalik esitada toetuse taotlusi elektrooniliselt.

 

Lisainfo:

Sirle Muiste
noorsootööspetsialist
514 7008
sirle.muiste@voruvald.ee