Uudised ja teated:

« Tagasi

Kehtestati Tammi maaüksuse ja selle lähiala detailplaneering

Võru Vallavalitsuse 30.10.2020 korraldusega nr 783 kehtestati Vagula küla Tammi maaüksuse ja selle lähiala detailplaneering. Planeeringuala suurus on 3,6 ha ja see asub Vagula järve idakaldal Vagula külas Tammi katastriüksusel (tunnus 91801:006:0357). Detailplaneeringuga määratakse Tammi kinnistul sildumisala, sildumisrajatiste ja juurdepääsutee asukoht.

Detailplaneering on kooskõlas kehtiva Võru valla üldplaneeringuga. Planeeringu elluviimisega ei kaasne eeldatavalt olulisi majanduslikke, sotsiaalseid  ja kultuurilisi mõjusid. Võimalikud negatiivsed mõjud looduskeskkonnale on ehitusaegsed ega sea ohtu selle üldist taluvusvõimet.

Detailplaneeringu materjalid on kättesaadavad Võru valla veebilehel https://voruvald.kovtp.ee/kehtestatud-detailplaneeringud.
 

Lisainfo:

Triinu Jürisaar

planeeringuspetsialist

5696 5750

triinu.jurisaar@voruvald.ee