Uudised ja teated:

« Tagasi

Üldplaneeringu eelnõu avalik väljapanek

Üldplaneeringu ja selle keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande eelnõu avalik väljapanek toimub perioodil 14.05–13.06.2021. Paberkandjal saab eelnõuga tööajal tutvuda Võru vallavalitsuses, Osula raamatukogus, Lasva raamatukogus, Orava raamatukogus ja Vastseliina raamatukogus.

Üldplaneeringu eelnõu valmis koostöös osaühingu AB Artes Terrae konsultantidega. Planeeringualaks on kogu valla territoorium, st 952 km² suurune maa-ala. Üldplaneeringu koostamisel on lähtutud põhimõttest, et keskkonnahäiringuga tootmine peab olema ümbritsevatest elamutest ja puhkekohtadest piisavalt kaugel. Asustuse suunamisel nähakse ette nii olemasolevate elualade tihendamist kui ka maal elamise võimaldamist. Tihedamas asustuses soodustatakse segaotsarbelist maakasutust, et olla paindlikum keskkonnahäiringuta teenuste ja töökohtade loomisel tulevikus. Nähakse ette rohkem võimalusi jalgsi- ja jalgrattaga liiklejatele.

Üldplaneering koosneb kaardist (kaartidest) ja seletuskirjast. Kaardile on märgitud erinevate maa-alade kasutusotstarbed. Seletuskirjas selgitatakse täpsemalt valla maa-ala kasutustingimusi. Üldplaneering on aluseks detailplaneeringutele ja projekteerimistingimustele, mille alusel toimub konkreetsete ehitiste kavandamine.

Keskkonnamõju strateegilise aruande eelnõu koostasid osaühingu Alkranel keskkonnaeksperdid. Mõju hindamise tulemusena ei tuvastatud vastuolusid teiste strateegiliste planeerimisdokumentidega. Analüüsi tulemusel leiti, et üldiselt kaasnevad üldplaneeringu elluviimisega soodsad pikaajalised mõjud. Keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande eelnõu kokkuvõttes on esitatud olulisemad tähelepanekud seoses võimalike kaasnevate negatiivsete välismõjudega ning neid leevendavad meetmed.

 

Esitage oma arvamus Võru vallavalitsusele kirjalikult e-posti aadressil vald@voruvald.ee või paberkandjal Võrumõisa tee 4a, Võru linn 65605. Teavet avalike arutelude toimumise aja, asukohtade ja viisi kohta edastab Võru vallavalitsus pärast eelnõude avaliku väljapaneku lõppu.

 

Küsimustele vastab planeeringuspetsialist Triinu Jürisaar e-posti aadressil triinu.jurisaar@voruvald.ee või tel 5696 5750.

Orava küla põhikaart