Uudised ja teated:

« Tagasi

Võru vallavolikogu septembrikuu istungi kokkuvõte

Võru vallavolikogu septembrikuu istung toimus 15. septembril vallamajas.

 

Järgnevalt volikogu tehtud otsustest:

Istungi alguses kuulati MTÜ Navi Külaseltsi esindaja Mai Timmi ja MTÜ Terve Pere Selts esindajate Pille Sõrmuse ja Heli Kudu tutvustavat ettekannet Navile Waldorfi lasteaiarühma avamiseks.

• Kooskõlastati AS Võru Vesi 02.09.2021 kirjaga nr 2-4/554 esitatud ühisveevärgi ja  kanalisatsiooni investeeringute teostamise plaan järgmistel tingimustel: rahastada plaanis väljatoodud projektid Järvere hooldekodu kanalisatsiooni ühendamine Järvere elamute reoveepuhastiga, Kääpa reoveepuhasti rekonstrueerimine, Väimela alevikus Pargi teele ja Lapi teele ÜVK ehitamine, Kirumpää reoveekogumisala ühendamine Võru linna võrku, Võlsi reoveekogumisala ühendamine Võru linna võrku eelarvestrateegias planeeritud vahendite ulatuses vastavalt sellele, kuidas need programmidest toetust saavad.

• Võeti vastu otsus taotleda Võru valla uue asustusüksuse määramist Kanariku küla näol.

• Moodustati Võru vallavolikogu valimisteks kuus jaoskonnakomisjoni ja nimetati nende liikmed.

• Võeti vastu Võru valla 2021. aasta teine lisaeelarve alljärgnevas mahus: põhitegevuse tulud (füüsilise isiku tulumaks) summas 100 000 eurot, põhitegevuse kulud (tegevusala 04 majandus kululiik 55 majandamiskulud) summas 100 000 eurot, investeerimistegevus summas 119 912 eurot ning likviidsete varade vähenemine summas -119 912 eurot.

Lisaks toimus Võru valla eelarvestrateegia aastateks 2021-2025 esimene lugemine ja suunati see avalikule väljapanekule, mis toimus kuni 1. oktoobrini 2021.

 

15. septembril toimus vallamajas praeguse Võru vallavolikogu koosseisu eelviimane istung. Foto: Birgit Pettai

 

Lisainfo:

Inga Leelanss

vallasekretär

782 1365 / 5692 0660

inga.leelanss@voruvald.ee