Uudised ja teated:

« Tagasi

Kaarna katastriüksuse ja selle lähiala detailplaneering

Võru Vallavalitsuse 28.01.2020. a korraldusega nr 35 algatati Meegomäe külas Kaarna katastriüksuse ja selle lähiala detailplaneeringu koostamine ja jäeti algatamata keskkonnamõju strateegiline hindamine.

Detailplaneeringu ala asub Võru vallas Meegomäe külas Kaarna katastriüksusel (katastritunnus 91804:003:1816), Kaldaniidu tn 1 (katastritunnus 91804:003:0374) ja Võru metskonna 96 katastriüksusel (katastritunnus 91804:003:0274). Detailplaneeringu ala (vt asukoha skeem) piirneb põhjast Võru metskond 96 katastriüksusega ja Kaldaniidu tänavaga, idast Võru metskond 96 katastriüksusega, lõunast Kubija paisjärve ja läänest Võru linna Laane tänavaga. Pindala on ca 3,1 ha, olemasolev sihtotstarve on maatulundusmaa.

 

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks hoonestusalade asukohtade määramine, ehitusõiguse andmine väikeelamute ehitamiseks, juurdepääsu tee asukoha määramine ning maa-ala kruntideks jagamine. Detailplaneering on kooskõlas kehtiva Võru valla üldplaneeringuga. Üldplaneeringu kohaselt asub Kaarna katastriüksuse ja selle lähiala detailplaneeringu koostamise kohustusega väike-elamu maakasutuse juhtfunktsiooniga alal.

 

Detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine jäeti algatamata, kuna arvestades kavandatud tegevuse mahtu, iseloomu ja paiknemist ei saa eeldada detailplaneeringu elluviimisel ja hoonete ning rajatiste sihipärase kasutamisega seonduvat olulist keskkonnamõju. Keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamise kaalumisel on arvestatud, et taotluses märgitud detailplaneeringu ala ei asu Natura 2000 alal ja planeeringuga ei kaasne keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse §-s 6 nimetatud olulise keskkonnamõjuga tegevusi, mistõttu puudub vajadus selle algatamiseks. Planeeringualal puudub võimalike uuringute vajadus.

 

Detailplaneeringu algataja, koostamise korraldaja ja kehtestaja on Võru Vallavalitsus. Planeeringu menetlemise dokumentatsiooniga on võimalik tutvuda kaardirakenduses EVALD.