Uudised ja teated:

« Tagasi

Möödunud nädal Võru vallas

Teisipäeval, 12. veebruaril kogunes maaelukomisjon ning toimus Orava kooli hoolekogu koosolek.

Kolmapäeva, 13. veebruari pärastlõunal toimus vallavolikogu istung, kus:

 • kinnitati reovee kohtkäitluse ja äraveo eeskiri;
 • võeti vastu valla eelarvest toetuste maksmise kord;
 • toimus Võru vallavara valitsemise korra teine lugemine ja vastuvõtmine;
 • kinnitati arengukavade koostamise kord;
 • moodustati hajaasustuse programmi taotluste läbivaatamise ja hindamise komisjon ning määrati eelistatud sihtrühmad ja toetavate valdkondade prioriteetsus;
 • garanteeriti projekti „Paindlike õpivõimaluste loomine Võru valla koolides hariduslike erivajadustega õpilastele" omaosalus;
 • muudeti Võru Vallavolikogu 09.05.2018 määrust nr 30 „Huvitegevuse ja huvihariduse toetuse määramise ja maksmise kord";
 • kinnitati Võru valla 2019. aasta aunimetuste saajad;
 • pikendati Vastseliina Spordiklubiga Vastseliina alevikus asuva Võidu tn 1b kinnistu üürilepingu ja avaliku kasutamise lepingu tähtaega;
 • otsustati võõrandada Osula külas asuv vallavara enampakkumise korras;
 • otsustati mittetulundusühingule Käsitöö Kodu anda tasuta kasutusse Võru vallale kuuluva kinnistu Mõisa park osa;
 •  otsustati taotleda Võru vallale Keskkonnaministeeriumi haldusalas olev Võrumõisa külas asuv osa Viisu kinnisasjast tasuta võõrandamise korras;
 • tehti protokolliline otsus MTÜ Kagu Ühistranspordikeskuse 2019. aasta liikmemaksu tasumise osas;
 • otsustati ehitada Vastseliina alevikku üürielamu ning garanteerida projekti omaosalus;
 • toimus Kääpa Sotsiaalkeskuse hoone energiatõhusaks muutmise projekttaotluse esitamise ning omaosaluse garanteerimise esimene lugemine;
 • kinnitati Võru valla 2019. aasta investeeringute ja täiendavate taotluste rahastamise kava;
 • kinnitati Võru valla teede 2019. a investeeringute kava;
 • kehtestati Võru Vallavalitsuse struktuur ja teenistuskohtade koosseis;
 • määrati vallavanema töötasu;
 • toimus Võru valla 2019. aasta eelarve II lugemine ja vastuvõtmine;
 • kinnitati Võru Vallavolikogu alatiste komisjonide 2019. aasta tööplaanid.

Kolmapäeva õhtul toimus Puiga rahvamajas fruktodisaini töötuba, kus Signe Aid õpetas puu- ja juurviljadega kaunistama peolauda.

Teisipäeval ja kolmapäeval osales vallavalitsuse kantselei osakonna esindus Tallinnas Linnade ja Valdade päevadel 2019.

Neljapäeval, 14 veebruaril kogunesid vallamaja saali tegusad eakad, et arutada 2019. aasta tööplaani ja rollijaotust. Kirepi raamatukogus tähistati sõbrapäevapidu – arutleti valimiste teemal, toimus viktoriin "Kui hästi tunned Eestit?" ning loeti Virve Osila ja Kristiina Ehini luuletusi. Lasva rahvamajas andis sõbrapäevakontserdi Eesti Mandoliinide Orkester.

Reedel, 15. veebruaril allkirjastas vallavanem Kalmer Puusepp Võru valla poolt Maanteeameti, Keskkonnaameti, Riigimetsa Majandamise Keskuse, Kanepi Vallavalitsuse, Põlva Vallavalitsuse ja MTÜ-ga Postitee ühiste kavatsuste protokolli, millega ühiselt kaitstakse, säilitatakse, arendatakse ning tutvustatakse ajaloolis-kultuurilist Postiteed. Valla haridus- ja kultuuriosakonna esindus osales Tallinnas Täiskasvanuhariduse järelfoorumil "Targalt tulevikku". Ansamblid Vannamuudu ja Pihlapuu osalesid Veriora rahvamaja poolt korraldatud ansamblite päeval. Õhtul toimus Puiga rahvamajas sõbrapäevapidu: esinesid Inga Antsoni tantsutrupi naised, seltsing Salimah, üllatusesinejana andis esimese LIVE-kontserdi ansambel Drift, õhtut juhtis DJ Meelis Koppel.