Uudised ja teated:

« Tagasi

Nädala kokkuvõte

Esmaspäeval, 14. oktoobril avati Vastseliina rahvamaja II korruse fuajees Elle Palgi loodusmaalide näitus, mis jääb avatuks novembri lõpuni.
 
Teisipäeval, 15. oktoobril toimus vallavalitsuse istung:
 • Võeti vastu korraldus liiklusmärkide paigaldamiseks Parksepa alevikus Kesk tänavale.
 • Otsustati vabastada isikud korraldatud jäätmeveost.
 • Otsustati teha ettepanek Võru Jäätmekeskusele lahtiolekuaegade muutmise osas.
 • Kvalifitseeriti ning tunnistati vastavaks pakkumused riigihankes "2019–2022. a lumetõrjetööde teostamine Võru valla kohalikel ja avalikult kasutatavatel teedel ning tänavatel piirkondades nr 5, 10, 13, 14, 16, 17, 27, 28 ja 32" ning tunnistati edukaks parim pakkumus ja kvalifitseeriti edukas pakkuja.
 • Kinnitati väikehanke "Vastseliina alevik Võidu tn 29 hoone ümberehitamine üürielamuks põhiprojekti koostamine" ja lihtsustatud korras hanke "Kääpa Sotsiaalkeskuse hoone ehitusprojekti ekspertiis" tulemused.
 • Otsustati toetada elamu rekonstrueerimise 2019 projektitaotlust.
 • Kinnitati hajaasustuse programmi 2018 ja 2019 aruanded.
 • Otsustati pöörduda volikogu poole projektis "EST-LAT ForestTrail" osalemiseks.
 • Väljastati projekteerimistingimused Navi külas Vahtse-Luka kinnistule ehitise laiendamiseks üle 33% selle esialgu kavandatud mahust, Kääpa Põhikoolile mänguväljaku-õueala atraktsioonide projekteerimiseks, Navi külas Loodi tee 25 kinnistule hoone laienduse projekteerimiseks ja Kasaritsa külas Suur-Tammsaare kinnistule tiigi projekteerimiseks.
 • Väljastati ehitusload Meeliku külas Mäetaga kinnistule üksikelamu püstitamiseks, Kose alevikus Karikakra tn 19 kinnistule üksikelamu püstitamiseks, Kelluka tänavale vee ja kanalisatsioonitorustiku rajamiseks ning Meegomäe külas Madise kinnistule abihoone püstitamiseks.
 • Väljastati kasutusluba Vivva külas Lepiku kinnistul asuvale kanalisatsioonile.
 • Otsustati algatada riiklik järelvalve Tamulakalda elamurajoonis asuva Tamulakalda 2 kinnistu osas ning peatada ehitustegevus kuni riikliku ehitusjärelevalve menetluse tulemuste kinnitamiseni – so alates 15. oktoobrist 2019 kuni 15. jaanuar 2020.
 • Otsustati jagada Tagakülas asuv Tseapõllu katastriüksus ja Haava-Tsäpsi külas asuv Raudiku katastriüksus.
 • Otsustati seada isiklik kasutusõigus Varese külas Harjumäe tee katastriüksusele Eesti Andmesidevõrk MTÜ kasuks.
 • Otsustati muuta Võru Vallavalitsuse 16.04.2019 korraldust nr 218 "Isikliku kasutusõiguse seadmine Võru valla munitsipaalmaale" ning korrigeerida isikliku kasutusõiguse alasid ja skeeme.
 • Otsustati anda nõusolek isikutele nende kinnistuga piirneva maatüki liitmiseks ja erastamiseks Kose alevikus.
 • Määrati kohanimed.
 • Anti välja korraldus Võru vallale kuuluvate põllumaade rendile andmise korraldamiseks enampakkumise korras.
 • Otsustati anda tasuta kasutusse Lepassaare jaamahoone MTÜ-le Vana Vaksal.Anti üürile vallale kuuluv korter.
 • Määrati sotsiaaltoetusi puudega lapse transpordikulude kompenseerimiseks ning erakorralisi toetusi.
 • Määrati isikutele nõustamisteenust.
 • Kinnitati lihtsustatud korras hanke "Kommipakkide/kommikarpide hankimine" tulemused.
 • Määrati Võru valla kultuurivaldkonna tunnustamiskomisjoni liikmed.
 • Otsustati kompenseerida isikliku sõiduauto kulud õpilastranspordi korraldamisel.
 • Kinnitati Lasva Lasteaia Pargihaldjas põhimäärus.
 • Kinnitati Vastseliina Gümnaasiumi, Sõmerpalu Lasteaia Lepatriinu ja Puiga Lasteaia Siilike hoolekogu koosseisud.
 • Arutati koolipsühholoogi teenuse osutamist Orava koolis, Orava kooli õpetajate pöördumist eripedagoogi osas, Parksepa Lasteaia taotlust eelarveväliste kulude katmiseks, Võru valla koolivõrgu analüüsi koostamist ning laagrites ja võistlustel osalemise kulude hüvitamist.
 
Täiskasvanud õppija nädala (TÕN) puhul toimus Parksepa raamatukogus Võru valla IT-spetsialisti Guido Keskküla arvutikoolitus.
 
Kolmapäeva, 16. oktoobri hommikul toimus vallamajas Võru valla raamatukogude ümarlaud põhimääruste teemal.
 
Otepääle olid kokku kutsutud Lõuna-Eesti omavalitsusjuhid, tegemist oli esimese kokkusaamisega pärast Euroopa kultuuripealinna tiitli võitmist. Kohtumisest võtsid osa Võru vallavanem Kalmer Puusepp ning volikogu esimees Georg Ruuda.
 
Lõunal tänasid Võru Vallavalitsuse ametnikud oma juhte ja tervitasid neid rahvusvahelise juhtide päeva puhul.
 
Pärastlõunal tänati Võrumaa Keskraamatukogus TÕN 2019 raames Võru maakonna aasta õppijate, õpitegude ja koolitajate nominente. Maakonna aasta õppijaks valiti Aive Adler Rõuge vallast.
 
Tunnustati Võru valla aasta täiskasvanud õppijat 2019 (ja maakonna aasta õppija nominenti) Lisanna Elmi, lisaks kahte Võru valla õpitegu: 1) "Aire Pindis on aldis oma oskusi jagama" – Aire Pindis (Pintmann Grupp OÜ, Lasva Käsitööselts) ja 2) "Õpitoad lõõtspilli huvilistele nii mängijatele kui ka pilli valmistajatele" – Priidu Teppo / MTÜ A. Teppo Lõõtsatalu. Aasta koolitajaks valiti Irina Porohnja Võrumaa Kutsehariduskeskusest.
 
Võru valla aasta õppija, õpi- ja õpetamistegude tegijad. Pildil vasakult: Ülle Tillmann, Siiri Konksi, Aire Pindis, Priidu Teppo, Lisanna Elm, Piret Otsatalu, Irina PorohnjaFoto: Egle Davõdov. 
 
Neljapäeval, 17. oktoobril toimus TÕN raames Osula kooli ja raamatukogu koostöös üritus "EHE sügisEHE", mille käigus said kaheksa täiskasvanud õppijat meisterdada endale sügise aastaajale sobiliku prossi.
 
Reedel, 18. oktoobril toimus kompetentsikeskuses TSENTER ajurünnak seoses Kagu-Eesti kaugtöö temaatika arendamisega ja antud valdkonna mainekavaga sidumisega. Vallamajas peeti tegusate eakate ümarlauda. Vallamaja saalis lõppes Innove projekti raames toimuv 2-päevane koolitus "Hooliv kool – taastava õiguse praktikad", millest võtsid osa Võru maakonna õpetajad.