Uudised ja teated:

« Tagasi

Osula küla, Koolimäealuse 17 korteriomandi enampakkumisteade

Võru Vallavolikogu 08.05.2019 otsusega nr 148 otsustati võõrandada kirjaliku enampakkumise korras Võru vallale kuuluv neljatoaline korteriomand üldpindalaga 79,8 m2, mis asub Osula külas Koolimäealuse 17 kinnistusraamatu registriosa numbriga 1471241 alghinnaga 4 000 (neli tuhat) eurot. Korteriomandi pildid on leitavad https://www.kv.ee/voru-vald-muub-kirjalikul-enampakkumisel-kontori-k-3147833.html
 
Kirjaliku enampakkumise tingimused on:
 1. enampakkumisest on õigustatud osa võtma kõik vara osta soovivad isikud, kes on tasunud osavõtutasu ja tagatisraha;
 2. tagastamatu osavõtutasu suurus on 10 (kümme) eurot, mis tuleb hiljemalt 12. juunil 2019 kanda Võru Vallavalitsuse arveldusarvele EE931010402007075008 SEB pank või EE602200221045260820 SWEDBANK;
 3. tagatisraha suurus on 400 (nelisada) eurot. Tagatisraha tuleb hiljemalt 12. juunil 2019 kanda Võru Vallavalitsuse arveldusarvele EE931010402007075008 SEB pank või EE602200221045260820 SWEDBANK;
 4. korteriomandi võõrandamisega seotud kõik kulud tasub enampakkumise võitja;
 5. enampakkumise võitja tasub korteriomandi müügihinna ostu-müügilepingu ja asjaõiguslepingu sõlmimise päevaks Võru Vallavalitsuse arveldusarvele nr EE931010402007075008 AS SEB Pank või EE602200221045260820 SWEDBANK. Enampakkumise võitja poolt makstud tagatisraha võetakse arvesse tasaarveldusena korteriomandi müügihinna tasumisel. Teistele pakkumisel osalejatele tagatisraha tagastatakse;
 6. enampakkumisel osalemiseks esitada 13. juuniks 2019 kell 10.00 Võru Vallavalitsusele Võrumõisa tee 4 a, Võru linn, 65605 pakkumine kinnises ümbrikus. Ümbrikule peab olema märgitud „Koolimäealuse 17 enampakkumine".
  Pakkumine peab sisaldama järgmisi andmeid:
  • pakkuja nimi, registri- või isikukood (sünniaeg);
  • asu- või elukoht ja aadress ning panga arvelduskonto number;
  • kinnitus, et pakkuja on teadlik vara seisukorrast;
  • dokument osavõtutasu ja tagatisraha tasumise kohta;
  • pakutav ostuhind kirjutatud sõnade ja numbritega;
  • pakkumise tegemise kuupäev, pakkumise esitaja allkiri ning allakirjutamisel esindaja poolt volikiri ja juriidilise isiku puhul äriregistrikaardi ärakiri;
 7. saabunud pakkumised registreeritakse Võru Vallavalitsuses nende saabumise järjekorras;
 8. kirjalike enampakkumiste avamine toimub Võru vallamajas II korruse saalis, aadressil Võrumõisa tee 4a,Võru linn 65605 13. juunil 2019 kell 10.30. Kõik tähtajaks laekunud pakkumised avab komisjon nende registreerimise järjekorras ja kannab pakkumised protokolli. Pakkujad võivad osaleda pakkumiste avamise juures ning tutvuda protokolliga. Protokoll koostatakse vahetult pärast pakkumiste avamist ja sellele kirjutavad alla kõik kohalviibivad komisjoni liikmed, komisjoni liikme kirjalik eriarvamus lisatakse protokollile ja selle kohta tehakse protokolli vastav märge;
 9. pakkumised, mis ei ole esitatud tähtaegselt või ei vasta käesolevas teates nimetatud nõuetele enampakkumises ei osale ning selle kohta tehakse protokolli vastav märge;
 10. enampakkumise võitjaks osutub osaleja, kes tegi kõrgeima pakkumise. Kui kaks või enam osalejat on teinud võrdse kõrgeima pakkumise, annab komisjon võrdse kõrgeima pakkumise teinud pakkujatele õiguse esitada täiendav kirjalik pakkumine 10 tööpäeva jooksul. Täiendav pakkumine ei tohi olla väiksem esialgsest pakkumisest. Täiendavad pakkumised vaatab läbi komisjon;
 11. sobivate pakkumiste puudumisel teeb komisjon vallavalitsusele ettepaneku tunnistada pakkumine nurjunuks;
 12. täpsustavat informatsiooni korteriomandi kohta saab tööpäevadel Võru Vallavalitsusest telefonil 5745 0366 või e-posti aadressil: aivi.jaager@voruvald.ee;
 13. enampakkumise võitja kinnitatakse komisjoni ettepanekul Võru Vallavalitsuse poolt 14 päeva jooksul, millest teatatakse kirjalikult enampakkumise võitjale kolme tööpäeva jooksul arvates parima pakkuja kinnitamisest. Korteriomandi võõrandamise ostu-müügileping ja asjaõigusleping sõlmitakse hiljemalt 1 kuu jooksul arvates parima pakkuja kinnitamisest Võru Vallavalitsuse poolt;
 14. isik, kes ei tasu ettenähtud aja jooksul ostuhinda või ei ilmu enampakkumise korraldaja poolt määratud ajal ja kohta ostu-müügilepingu sõlmimisele, kaotab koos õigusega ostu- müügilepingu sõlmimisele ka õiguse tasutud tagatisraha tagasisaamisele. Sel juhul läheb korteriomandi ostuõigus üle paremuselt teise pakkumise teinud isikule. Kui paremuselt teine pakkuja loobub, on Võru Vallavalitsusel õigus tunnistada enampakkumine nurjunuks ja korraldada uus enampakkumine tingituna asjaolust, et enampakkumisel võõrandamine ei andnud soovitud tulemust;
 15. enampakkumisest ei või osa võtta enampakkumise läbiviimisega seotud isikud, nende abikaasad, elukaaslased ja otseliinis alanejad ja ülenejad sugulased. Samuti isikud, kellel on mistahes võlgnevused Võru valla ees, välja arvatud juhul, kui võlgnevused tasutakse täies ulatuses enne enampakkumise algust või kui vallavalitsusega on sõlmitud kirjalik kokkuleppe võla tasumiseks ajagraafiku alusel;
 16. isikule, kes on tasunud tagatisraha, kuid ei tee pakkumist ja isikule, kes teeb pakkumise, kuid see ei osutu parimaks, tagastatakse tema poolt tasutud tagatisraha 3 tööpäeva jooksul pärast enampakkumise tulemuste kinnitamist või enampakkumise nurjunuks tunnistamist tema poolt näidatud pangaarvele või sularahas;
 17. kui korteriomandi ostmiseks on tehtud üks pakkumine ja pakutud vähemalt alghind, loetakse enampakkumine selle korteriomandi osas toimunuks.