Uudised ja teated:

« Tagasi

Teade RMK poolt plaanitavatest raietest Kubja-Kose-Meegomäe puhkealal

Tulenevalt RMK poolt kehtestatud kõrgendatud avaliku huviga (KAH) alade töökorraldusest teavitame Teid RMK poolt planeeritavatest töödest riigimetsas Võru linnaga piirneval Kubja-Kose-Meegomäe puhkealal.
 
Kubja-Kose-Meegomäe puhkealal (üldpindala 186 ha) on kõigile avalikuks kasutamiseks olevad riigimetsad suures osas jõudnud vanusesse, kus neid on vaja uuendada. Kokku on nimetatud puhkealal 100 ha puistuid, mille vanus on enam kui 100 aastat. Seetõttu on RMK kavandanud metsade uuendamiseks selles piirkonnas mõned uuendusraied.
 
Ehkki enamuse puuliikide eluiga võrreldes inimesega on tunduvalt pikem, on metsa vanuselgi oma piir ja raie seega metsa eluringi lahutamatu osa. Uuendusraie eesmärgiks on heade tingimuste loomine uue metsapõlve tekkeks. Uuendusraied omakorda jagunevad lageraieks ja turberaieteks.
 
Käesoleva aasta oktoobrikuus on RMK planeerinud raiete teostamise Laane tänavaga piirneval alal ja rolleriraja naftabaasi juurde viiva lõiguga piirnevas metsaosas. Arvestades metsade piirnevust tiheasustus- ja puhkealaga plaanime metsade uuendamiseks teostada valdavalt turberaiet (aegjärkne raie), et vana metsa turbe all välja kasvatada noor metsapõlv.
 
Aegjärkse raie esimese järguga raiutakse puistust välja väheväärtuslik alusmets, teise rinde puud ja esimese rinde puude arvust 50%, et luua sobilikud valgustingimused vana metsa all noore metsapõlve tekkeks. Peale raiet teostatakse maapinna mineraliseerimine metsauuenduse loodusliku tekke soodustamiseks.
 
Metsaosad, kus plaanime raiet, on lisatud kaardil värvitud oranži viirutusega. Kirjeldatud metsaosade puhul on tegu 130-150 aasta vanuste männikutega. Laane tänavaga piirneval kahel metsaeraldisel (QB202-1, 9 ) ja rolleriraja ääres eraldisel QB203-23 on vajalik teostada turberaie viimane järk, et tagada valgustingimused vana metsa all sirgunud noorele metsapõlvele. Turberaie I järk teostati nendel eraldistel 2007. aastal ja täna on seal sirgumas noor metsapõlv. Metsaeraldisel QB202-2,8 ja QB205- 3 soovime teostada aegjärkse raie I järgu ülalpool kirjeldatud viisil.
 
Selline on RMK plaan Kubja-Kose-Meegomäe metsade uuendamiseks. Ootaksime meie raieplaanide kohta meelsasti ka Teie arvamust. Oma arvamusi võib saata e-kirjaga aadressile agu.palo@rmk.ee või helistades telefonile 676 7116 või 517 7116.
 
RMK soovib asjast huvitatud inimestele tutvustada raiete asukohta ja läbiviimise protsessi ka kohapeal. Selleks oodatakse huvitatuid arutelule RMK Võru kontori ( Männiku tn 22) juures 22. mail kell 15.00.
 
Lugupidamisega
Agu Palo
Võrumaa metsaülem
517 7116
vorumaa@rmk.ee