Uudised ja teated:

« Tagasi

Toimingupiirangute kohaldamata jätmine haljasalade hoolduse hankes

Korruptsioonivastase seaduse (KVS) § 11 lõike 1 punkti 1 ja lõike 3 punkti 5 alusel jäeti kohaldamata toimingupiirang Võru Vallavalitsuse poolt läbi viidud lihtsustatud korras hanke „Võru valla haljasalade hooldus 2019" edukaks pakkujaks tunnistatud pakkuja FIE Aare Hollo`ga sõlmitava hankelepingu puhul (Kinnitatud Võru Vallavalitsuse protokollilise otsusega 30.04.2019.a.). Pakkuja ei osalenud hanke ettevalmistamise ja otsustamise juures ning ei omanud eeliseid hankel osalemiseks.
 
TOIMINGUPIIRANGUTE AVALIKUSTAMINE
 
Toimingupiirangu eesmärk on huvide konflikti vältimine. Piirangutega välistatakse olukord, kus ametiisik teeb iseenda või temaga seotud isiku suhtes otsuse või toimingu.
 
Toimingupiirangud kohalduvad kõigile ametiisikutele korruptsioonivastase seaduse mõttes. Toimingupiirangu või toimingupiirangu kohaldamata jätmise tingimuste teadev rikkumine on väärtegu või, sõltuvalt otsuse või toimingu väärtusest, kuritegu.
 
Korruptsioonivastase seaduse § 11 lõike 3 punktide 5 järgi toimingupiiranguid ei kohaldata:
5) toimingute või otsuste puhul, millega avalikku ülesannet täitev asutus tagab oma töö korraldamise, välja arvatud teenistusalased otsused. Käesolevas punktis sätestatud alusel toimingupiirangu kohaldamata jätmise kohta avaldatakse viivitamata ja alaliselt teade asutuse veebilehel;
 
Huvide konflikti kohta saab rohkem lugeda www.korruptsioon.ee