Võru valla üldplaneering (koostamisel)

Võru valla üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) aruande eelnõu avalik väljapanek toimus ajavahemikul 14.05-13.06.2021. Üldplaneering oli tutvumiseks väljas: Vastseliina, Osula, Lasva ja Orava raamatukogudes ning Võru vallavalitsuses. Avaliku väljapaneku jooksul esitas 34 asutust ja isikut üldplaneeringu ja KSH eelnõule ettepanekuid ja arvamusi.

Võru valla elanike, maaomanike ja ettevõtete ettepanekud ja arvamused on seotud suures osas neile kuuluvate kinnistutega: soovitud on maakasutuse juhtfunktsiooni muutust (põhiliselt päikeseparkide ja elamute rajamiseks) sh juurdepääsu kavandamist, maa tiheasustusalalt välja arvamist. Kuid oli ka mitmeid n-ö avalikku huvi esindavaid märkusi seoses supluskohtadega, parkimisvõimalustega, kergliiklusteede kulgemise osas. Mitmel juhul oli tegemist pigem eluolu puudutava küsimusega.

Ministeeriumite, ametite, kohalike omavalitsuste, riigi osalusega ettevõtete ettepanekud olid seotud nende tegevusvaldkondadega. Ettepanekutega arvestamisel lähtuti põhimõttest, et kehtivaid õigusakte üldplaneeringu seletuskirjas ei dubleerita. Arvestamata jäeti ettepanekutega, mis polnud kooskõlas Võru Vallavolikogu 09.06.2021 otsusega nr 275 kinnitatud tervikteede nimekirjaga, olid eriplaneeringute ja projektide tasandil lahendatavad või sisaldasid ebamõistlikult karme tingimusi, kuid puudus seos kehtiva õigusakti või üldisemas planeeringus esitatud tingimusega.  Avalikustamise käigus laekunud tagasiside põhjal selgus, et üldplaneeringus esitatud metsadega, sh väärtuslike rohealadega, seotud peatükk tuleb põhjalikult ümber teha.

Üldplaneeringu ja selle keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande eelnõule esitatud arvamuste ja ettepanekute koondtabel ja üldplaneeringu koostamise juhtrühma seisukohad on kättesaadavad siin:  https://atp.amphora.ee/voruvv2017/index.aspx?itm=416753
 

Avalikustamise tulemusi tutvustavad avalikud arutelud toimusid Orava ja Lasva rahvamajas 19. juulil, Sõmerpalu teenuskeskuses 20. juulil, Võru vallamajas 21. juulil ja Vastseliina rahvamajas 22. juulil.  Avaliku väljapaneku ja avaliku arutelu tulemuste alusel tehakse põhjendatud juhtudel üldplaneeringu ja KSH  aruande eelnõus vajalikud muudatused. 

Üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande eelnõu koostamise alusdokumendid:

 

Küsimustele vastab planeeringuspetsialist Triinu Jürisaar (triinu.jurisaar@voruvald.ee, 5696 5750)