Võru valla üldplaneering (koostamisel)

Üldplaneeringu ja selle keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande eelnõu avalik väljapanek toimub 14.05-13.06.2021. Paberkandjal saab eelnõuga tööajal tutvuda Võru vallavalitsuses, Osula raamatukogus, Lasva raamatukogus, Orava raamatukogus, Vastseliina raamatukogus.

Üldplaneeringu eelnõu valmis koostöös AB Artes Terrae OÜ konsultantidega. Planeeringualaks on kogu valla territoorium, st 952 km² suurune maa-ala.Üldplaneeringu koostamisel on lähtutud põhimõttest, et keskkonnahäiringuga tootmine peab olema ümbritsevatest elamutest ja puhkekohtadest piisavalt kaugel. Asustuse suunamisel nähakse ette nii olemasolevate elualade tihendamist kui ka maal elamise võimaldamist. Tihedamas asustuses soodustatakse segaotstarbelist maakasutust, et olla paindlikum keskkonnahäiringuta teenuste ja töökohtade loomisel tulevikus. Nähakse ette rohkem võimalusi jalgsi- ja jalgrattaga liiklejatele.

Üldplaneering koosneb kaardist (kaartidest) ja seletuskirjast. Kaardile on märgitud erinevate maa-alade kasutusotstarbed. Seletuskirjas selgitatakse täpsemalt valla maa-ala kasutustingimusi. Üldplaneering on aluseks detailplaneeringutele ja projekteerimistingimustele, mille alusel toimub konkreetsete ehitiste kavandamine.

Keskkonnamõju strateegilise aruande eelnõu koostasid Alkranel OÜ keskkonnaeksperdid. Mõju hindamise tulemusena ei tuvastatud vastuolusid teiste strateegiliste planeerimisdokumentidega. Analüüsi tulemusel leiti, et üldiselt kaasnevad üldplaneeringu elluviimisega soodsad pikaajalised mõjud. Keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande eelnõu kokkuvõttes on esitatud olulisemad tähelepanekud seoses võimalike kaasnevate negatiivsete välismõjudega ning neid leevendavad meetmed.

Esitage oma arvamus hiljemalt 14.06.2021 Võru vallavalitsusele kirjalikult e-posti teel vald@voruvald.ee või paberkandjal Võrumõisa tee 4a, Võru linn 65605. Teavet avalike arutelude toimumise aja, asukohtade ja viisi kohta edastab Võru vallavalitsus pärast eelnõude avaliku väljapaneku lõppu.

Küsimustele vastab planeeringuspetsialist Triinu Jürisaar (triinu.jurisaar@voruvald.ee, 5696 5750)
 

VÕRU VALLA ÜLDPLANEERINGU JA SELLE KESKKONNAMÕJU STRATEEGILISE HINDAMISE EELNÕU

 

Üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande eelnõu koostamise alusdokumendid: