"Paindlike õpivõimaluste loomine Võru valla koolide hariduslike erivajadustega õpilastele"

 
Projekti toetatakse Euroopa Regionaalarengu Fondi taotlusvoorust "Väikelahendused HEV õpilaste integreerimiseks tavakoolidesse".
 
Projekti kogumaksumus on 79 300 eurot.
 
Struktuuritoetus on 67 405 eurot.
 
Omafinantseering on vähemalt 15% projekti abikõlblikest kuludest, rahalises mahus vähemalt 11 895 eurot.
 
Projekti periood 01.03.2019–31.12.2020.
 
Projekti eesmärk on suurendada üldhariduskoolide valmisolekut rakendada kaasava hariduse põhimõtteid, mille kohaselt üldjuhul õpib haridusliku erivajadusega õpilane elukohajärgses koolis ning võimalusel tavaklassis osaliselt või täielikult.
 
Projekti toetatavad tegevused on:
 
1) kooli kinnistul ja hoonetes kaasava hariduse põhimõtete rakendamiseks vajalike ehitustööde tegemine;
 
2) kaasava hariduse põhimõtte rakendamiseks vajaliku sisustuse ja seadmete ost ja paigaldus;
 
3) hariduslike erivajadustega õpilastele vajalike õppe- ja abivahendite ning õppematerjalide ost ja paigaldus;
 
Projektitegevuse väljundnäitaja ja projekti tulemusnäitaja on haridusliku erivajadusega õpilaste integreerimiseks toetust saavate koolide arv sihttasemega 6  (Orava Kool, Parksepa Keskkool, Puiga Põhikool, Kääpa Kool, Osula Põhikool, Vastseliina Gümnaasium).