Keskkonnaloa muutmise taotluse teade: Võru vallas Puiga külas Tööstuse 6

Võru Vallavalitsus annab teada, et Danpower Eesti AS (registrikoodiga 10351812, aadressil Vilja tn 14, 65606 Võru vald, Võru maakond, edaspidi ka ettevõte) esitas 01.12.2020 Keskkonnaametile keskkonnaloa nr L.ÕV/325932 (edaspidi keskkonnaluba) muutmise taotluse T-KL/1006010.

Tähtajatu  keskkonnaluba  on  antud  ettevõtte  Võru  vallas  Puiga  külas  Tööstuse  6  asuvale katlamajale. Ettevõte   taotleb   keskkonnaloa   muutmist   seoses   katlamajja   reservkatla paigaldamisega ja muudatustega keskkonnaalases seadusandluses.

Keskkonnaloa  muutmise  taotluse  ja  muude  asjasse  puutuvate  dokumentidega  saab  tutvuda Keskkonnaameti keskkonnaotsuste  infosüsteemis  KOTKAS  (https://kotkas.envir.ee/)  valides menüüribalt „Keskkonnaload"  alammenüü „Keskkonnalubade  taotlused  ja  menetlused" ning sisestades menetluse numbri M-112436.

Teade keskkonnaloa taotluse saamise kohta

Keskkonnamet teatab, et on menetlusse võtnud Aktsiaselts Kagu-Eesti Turvas (registrikood: 10125398, aadress: Tehnika tn 4, Parksepa alevik, Võru vald, Võru maakond 65509) keskkonnaloa taotluse Võrumaal Võru vallas Mustja külas Kurgsoo turbatootmisala (registriosa nr 687041,katastritunnus 76701:002:0750), Tagaküla külas Vana-Tare (registri osa nr 528941, katastritunnus 91801:001:1160) ja Mäeküla külas Antoni (registriosa nr 1031041, katastritunnus 76701:002:1730) maaüksustel asuvalt Kurgsoo I turbatootmisalalt sademevee juhtimiseks suublasse (Miilimäe kraav, VEE1048822, mis on ühtlasi maaparandussüsteemi avatud eesvool VANA-TARE TALU) ühe väljalasuga.

Keskkonnaloa taotlus (DM-108879-3) ja muud asjasse puutuvad dokumendid on kättesaadavad keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS menetlus M-108879.

Keskkonnaloa menetluse algatamise teade: Tagaküla Kurgsoo II turbatootmisala

Võru Vallavalitsus annab teada, et Aktsiaselts Kagu-Eesti Turvas (registrikood: 10125398) (aadress Tehnika tn 4, Parksepa alevik, Võru vald, Võru maakond 65509) esitas 26.06.2020 Keskkonnaametile nõuetele vastava keskkonnaloa taotluse, milles taotleb vee erikasutusõigust Kurgsoo II turbatootmisalalt sademevee juhtimiseks suublasse. Kurgsoo II turbatootmisala asub Põlva ja Võru maakondade piiril. Põlvamaal Põlva vallas Lahe külas asub Kurgsoo turbatootmisala maaüksus (registriosa nr 1014838, katastriüksused 38501:003:0828 ja 38501:003:0830) ning Võrumaal Võru vallas Tagaküla külas asuvad Mäe-Rebo (registriosa nr 350641, katastritunnus 91801:001:0049), Soo-Hindriku (registriosa nr 576841, katastritunnus 91801:001:0510), Jaaska-Hindriko (registriosa nr 205041, katastritunnus 91801:001:0232) ja Raba (registriosa nr 635841, katastritunnus 91801:001:1320) maaüksused.

Ettevõte omab Kurgsoo II turbamaardlas kaevandamiseks maavara kaevandamise keskkonnalubasid nr VO-015 ja nr 5 (Põlm5). Vee erikasutusõigust taotletakse kehtivusega kuni 27.07.2025.

Keskkonnaloa taotluse ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda Keskkonnaameti Lõuna regiooni Võru kontoris (Karja 17a, Võru, tel 78 68 360, e-post info@keskkonnaamet.ee).
Taotlus on digitaalselt kättesaadav keskkonnaotsuste infosüsteemist KOTKAS (https://kotkas.envir.ee/), menetluse nr 109091, dokumendi nr DM-109091-6.

Kuni keskkonnaloa andmise või andmisest keeldumise otsuse tegemiseni on igaühel õigus esitada Keskkonnaametile taotluse kohta põhjendatud ettepanekuid ja vastuväiteid.  Ettepanekuid ja vastuväiteid võib esitada suuliselt või kirjalikult e-posti aadressile info@keskkonnaamet.ee või postiaadressile Karja 17a, 65608 Võru.

Teade keskkonnaloa muutmise taotluse menetlusse võtmisest

Keskkonnaamet teatab, et on võtnud menetlusse O-I Estonia AS (registrikood 10088776) esitatud keskkonnaloa (L.MK/323847) muutmise taotluse. Taotlus on Keskkonnaameti keskkonnaotsuste infosüsteemis registreeritud 07.05.2020 nr M-109850 ning täiendatud taotlus on registreeritud 18.06.2020 nr M-109850-4.

Keskkonnaloa muutmist taotletakse seoses jäätmete tekitamise ja taaskasutamisega Tabina IV liivakarjääris vastavalt keskkonnaseadustiku üldosa seaduse (edaspidi KeÜS) § 59 ja § 41 lg-le 3 ning jäätmeseaduse § 73 lg 2p-dele 2 ja 7. Käitluskoht asub aadressil Võru maakond, Võru vald, Sutte küla, Imara-Tabina liivakarjäär (katastriüksuse tunnus 91701:001:0398).

Digitaalselt on keskkonnaloa taotlusega seotud dokumendid kättesaadavad Keskonnaameti keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS aadressil https://kotkas.envir.ee.