Lasteaeda vastuvõtt

Võru valla koolieelsesse lasteasutusse lapse vastuvõtmise ja väljaarvamise kord

Võru Vallavalitsuse 16.04.2019 määrus nr 4 reguleerib Võru Vallavalitsuse hallatavasse koolieelsesse lasteasutusse lapse vastuvõtmist ja sealt väljaarvamist.

 

Lasteasutusse võetakse vastu esmajärjekorras Võru valla haldusterritooriumil (edaspidi teeninduspiirkond) alaliselt elav laps, kelle elukohana on Eesti rahvastikuregistrisse kantud Võru vald. Võimaluse korral on eelistatud laps, kelle samas elukohas elavate sama pere teised lapsed käivad samas lasteasutuses.

Pärast teeninduspiirkonnas elavate laste vastuvõttu võetakse vabade kohtade olemasolul lasteasutusse lapsi väljastpoolt teeninduspiirkonda, eelistades teeninduspiirkonnas töötavate vanemate lapsi. Väljaspool teeninduspiirkonda elavate laste vastuvõtul arvestatakse ajaliselt varem esitatud taotlusi.

 

Lapse lasteasutusse vastuvõtmiseks esitab vanem, eestkostja või hooldaja lasteasutuse direktorile taotluse (leitav vastava lasteasutuse kodulehelt):

Taotluses märgitakse järgmised andmed: 

  1. lapse andmed (nimi, isikukood, elukoht); 
  2. vanema andmed (nimi, isikukood, elukoht, e-posti aadress, telefon); 
  3. lasteasutuses koha kasutamise alustamise soovitud aeg;
  4. haridusliku erivajadusega lapse puhul nõustamiskomisjoni soovitus koha saamiseks sobitus- või erirühmas.

 

Lapse esmasel lasteaeda vastuvõtmisel teavitab lapsevanem lasteaeda lapse tervisliku seisundi ja erivajaduste kohta. 

Taotlused järjestatakse nende laekumise aja järgi. Taotlusi lapse lasteasutusse vastuvõtmiseks saab vanem esitada aastaringselt. Lasteasutuse valik on vanemale vaba, kui soovitud lasteasutuses on vabu kohti. Vabade kohtade olemasolul saab lapsi lasteasutusse võtta kogu õppeaasta kestel. Vanem saab informatsiooni vabade kohtade olemasolu kohta lasteasutusest. Kui vanema poolt soovitud lasteasutuses puuduvad vabad kohad, võib laps jääda lasteasutuses koha taotlejana järjekorda.

Arvestust laste lasteasutusse võtmise kohta peab lasteasutuse direktor.