Pärna tee 7 ja Pärna tee 9 - lõpetatud

PÖÖRDUMISED JA SEISUKOHAD

JAAN HAGA arvamus

Siim Vahtrus'e - AS-i Rauameister, Võrumaa Kutsehariduskeskuse ning kohaliku kogukonna esindaja - pöördumine Võru Vallavolikogule

Jaan Haga eriarvamus avaliku arutelu protokolli osas 

30.07.2018 Avaliku arutelu helisalvestus (salvestas Kobras AS) (70.2 MB)

VASTUSKIRI  30.07.2018.A TOIMUNUD AVALIKU ARUTELU EEL JA  JÄREL  ESITATUD PÖÖRDUMISTELE

Väimelas 30.07.2018.a toimunud avaliku arutelu PROTOKOLL 

2018.06.11_Väimela_KSH_aruanne_AVALIKULE_VÄLJAPANEKULE_lisadega

2018.06.11_Väimela_seletus

2018.06.07_Väimela_PÕHIJOONIS

2018.05.31_Väimela ASENDIPLAAN

2018.06.07_Väimela OLEMASOLEV OLUKORD

2018.05.31_Väimela_KONTAKTVÖÖNDI FUNKTSIONAALSED SEOSED

2018.06.07_Väimela_TEHNOVÕRK

Maanteeameti ettepanekud

Telia Eesti AS ettepanekud

Lähteseisukohtade muutmise korraldus

Piirisaare maaüksuse omanike ettepanekud

Võru maavalitsuse ettepanekud

Terviseameti seisukoht

Keskkonnaameti ettepanekud

DP lähteseisukohad

KSH kavatsus

DP eskiis seletuskiri

DP eskiis

Lähteseisukoha korraldus

VV DP algatamise otsus

Põhijoonis