Enampakkumise teade Tuuleniidu-2 korteriomandi võõrandamise kohta

Võru Vallavolikogu 11.03.2020 otsusega nr 198 otsustati võõrandada Võru vallale kuuluv 2 toaline korteriomand üldpinnaga 42,3 m2 , registriosa nr 2769441, asukohaga Võru maakond, Võru vald, Hänike küla, Tuuleniidu-2, kirjaliku enampakkumise korras (edaspidi enampakkumine) alghinnaga 1 000 (üks tuhat) eurot.

Pakkumiste esitamise tähtaeg on 23. aprill 2020

Fotod

 

Kirjaliku enampakkumise tingimused on:

 • enampakkumisest on õigustatud osa võtma kõik vara osta soovivad füüsilised ja juriidilised isikud, kellel on õigus sõlmida vastavat lepingut ning kelle enampakkumisest osavõtt ei ole vastuolus seaduse või teiste õigusaktidega ning kellel ei ole valla ees võlaõiguslikest lepingutest tulenevaid tähtaegselt täitmata rahalisi kohustusi ja kes on tasunud osavõtutasu ja tagatisraha;
 • tagastamatu osavõtutasu suurus on 10 (kümme) eurot, mis tuleb hiljemalt 22.04.2020 kanda Võru Vallavalitsuse arveldusarvele EE931010402007075008 SEB pank või EE602200221045260820 SWEDBANK; tagatisraha suurus on 100 (üks sada) eurot. Tagatisraha tuleb hiljemalt 22.04.2020 kanda Võru Vallavalitsuse arveldusarvele EE931010402007075008 SEB pank või EE602200221045260820 SWEDBANK;
 • korteriomandi võõrandamisega seotud kõik kulud tasub enampakkumise võitja;
 • enampakkumise võitja tasub korteriomandi müügihinna müügilepingu ja asjaõiguslepingu sõlmimise päevaks Võru Vallavalitsuse arveldusarvele EE931010402007075008 SEB pank või EE602200221045260820 SWEDBANK. Enampakkumise võitja poolt makstud tagatisraha võetakse arvesse tasaarveldusena korteriomandi müügihinna tasumisel. Teistele pakkumisel osalejatele tagatisraha tagastatakse;
 • enampakkumisel osalemiseks esitada 23.04.2020 kella 10.00-ks Võru Vallavalitsusele Võrumõisa tee 4a, Võru linn, 65605, pakkumine kinnises ümbrikus. Ümbrikule peab olema märgitud "Tuuleniidu-2 enampakkumine".
 • Pakkumine peab sisaldama järgmisi andmeid:
 1. pakkuja nimi ja postiaadress, füüsilisel isikul isikut tõendava dokumendi koopia, juriidilisel isikul äriregistri registrikaardi B-osa;
 2. avaldus enampakkumises osalemiseks enampakkumiseks esitatud tingimustel;
 3. kinnitus, et pakkuja on teadlik vara seisukorrast;
 4. tõendid enampakkumises osalemiseks ettenähtud osavõtutasu ja tagatisraha tasumise kohta;
 5. pakutav ostuhind kirjutatud sõnade ja numbritega;
 6. pakkumise tegemise kuupäev, pakkumise esitaja allkiri, juriidilise ja füüsilise isiku esindaja puhul volikiri.
 • saabunud pakkumised registreeritakse Võru Vallavalitsuses nende saabumise järjekorras;
 • kirjalike enampakkumiste avamine toimub Võru vallamajas II korruse saalis, aadressil Võrumõisa tee 4a, Võru linn, 65605, 23.aprillil 2020 kell 11.00. Kõik tähtajaks laekunud pakkumised avab komisjon nende registreerimise järjekorras ja kannab pakkumised protokolli. Vabariigi Valitsuse 12.03.2020 korraldusega nr 76 „ Eriolukorra väljakuulutamine Eesti Vabariigi haldusterritooriumil" riigis välja kuulutatud eriolukorrast tulenevalt pakkujad kirjalike enam pakkumiste avamisel osaleda ei saa. Pakkuja taotluse alusel väljastatakse protokoll taotleja poolt näidatud viisil e-posti aadressile või selle puudumisel postiaadressile Protokoll koostatakse vahetult pärast pakkumiste avamist ja sellele kirjutavad alla kõik komisjoni liikmed, komisjoni liikme kirjalik eriarvamus lisatakse protokollile ja selle kohta tehakse protokolli vastav märge;
 • pakkumised, mis ei ole esitatud tähtaegselt või ei vasta käesolevas teates nimetatud nõuetele, enampakkumises ei osale ning selle kohta tehakse protokolli vastav märge;
 • enampakkumise võitjaks osutub osaleja, kes tegi kõrgeima pakkumise. Kui kaks või enam osalejat on teinud võrdse kõrgeima pakkumise, annab komisjon võrdse kõrgeima pakkumise teinud pakkujatele õiguse esitada täiendav kirjalik pakkumine 10 tööpäeva jooksul. Täiendav pakkumine ei tohi olla väiksem esialgsest pakkumisest. Täiendavad pakkumised vaatab läbi komisjon;
 • sobivate pakkumiste puudumisel teeb komisjon vallavalitsusele ettepaneku tunnistada pakkumine nurjunuks;
 • täpsustavat informatsiooni korteri kohta saab tööpäevadel Võru Vallavalitsusest telefonil 5745 0366 või e-posti aadressil: aivi.jaager@voruvald.ee;
 • enampakkumise võitja kinnitatakse komisjoni ettepanekul Võru Vallavalitsuse poolt 15 päeva jooksul. Enampakkumise võitjale saadetakse vallavalitsuse korraldus enampakkumise tulemuste kinnitamise kohta isiku poolt esitatud e-posti aadressile või selle puudumisel tema elu- või asukoha aadressile. Korraldusele lisatakse teade selle kohta, kuhu peab enampakkumise võitja lepingu sõlmimiseks ilmuma. Korteriomandi võõrandamise müügileping ja asjaõigusleping sõlmitakse hiljemalt 15 päeva jooksul arvates enampakkumuse võitja kinnitamisest Võru Vallavalitsuse poolt;
 • isik, kes ei tasu ettenähtud aja jooksul ostuhinda või ei ilmu enampakkumise korraldaja poolt määratud ajal ja kohta ostu-müügilepingu sõlmimisele, kaotab koos õigusega ostu- müügilepingu sõlmimisele ka õiguse tasutud tagatisraha tagasisaamisele;
 • sel juhul läheb korteriomandi ostuõigus üle paremuselt teise pakkumise teinud isikule. Kui paremuselt teine pakkuja loobub, on Võru Vallavalitsusel õigus tunnistada enampakkumine nurjunuks ja korraldada uus enampakkumine tingituna asjaolust, et enampakkumisel võõrandamine ei andnud soovitud tulemust;
 • enampakkumisest ei või osa võtta enampakkumise läbiviimisega seotud isikud, nende abikaasad, elukaaslased ja otseliinis alanejad ja ülenejad sugulased. Samuti isikud, kellel on mistahes võlgnevused Võru valla ees, välja arvatud juhul, kui võlgnevused tasutakse täies ulatuses enne enampakkumise algust või kui vallavalitsusega on sõlmitud kirjalik kokkuleppe võla tasumiseks ajagraafiku alusel;
 • isikule, kes on tasunud tagatisraha, kuid ei tee pakkumist ja isikule, kes teeb pakkumise, kuid see ei osutu parimaks, tagastatakse tema poolt tasutud tagatisraha 5 tööpäeva jooksul pärast enampakkumise tulemuste kinnitamist või enampakkumise nurjunuks tunnistamist tema poolt näidatud pangaarvele või sularahas;
 • kui korteriomandi ostmiseks on tehtud üks pakkumine ja pakutud vähemalt alghind, loetakse enampakkumine selle korteriomandi osas toimunuks.

Enampakkumise teade Töökoja kinnistu võõrandamise kohta

Võru Vallavolikogu  11.03.2020 otsusega nr 199 otsustati võõrandada kirjaliku enampakkumise korras (edaspidi enampakkumine) Võru vallale kuuluv kinnistu registriosa numbriga 2812441, asukohaga Võru maakond, Võru vald, Järvere küla, Töökoja, mille koosseisu kuulub maa katastritunnusega 76702:002:0152, pindalaga 1154,0 m2, sihtotstarbega tootmismaa 100%, alghinnaga 20 000 (kakskümmend tuhat) eurot. Kaasomandis olevast kinnistust on Võru valla omandis 9/14 mõttelist osa.

Pakkumiste esitamise tähtaeg on 23. aprill 2020

Fotod

 

Kirjaliku enampakkumise tingimused on:

 • enampakkumisest on õigustatud osa võtma kõik vara osta soovivad füüsilised ja juriidilised isikud, kellel on õigus sõlmida vastavat lepingut ning kelle enampakkumisest osavõtt ei ole vastuolus seaduse või teiste õigusaktidega ning kellel ei ole valla ees võlaõiguslikest lepingutest tulenevaid tähtaegselt täitmata rahalisi kohustusi ja kes on tasunud osavõtutasu ja tagatisraha;
 • tagastamatu osavõtutasu suurus on 10 (kümme) eurot, mis tuleb hiljemalt 22.04.2020 kanda Võru Vallavalitsuse arveldusarvele EE931010402007075008 SEB pank või EE602200221045260820 SWEDBANK; tagatisraha suurus on 1000 (üks tuhat) eurot. Tagatisraha tuleb hiljemalt 22.04.2020 kanda Võru Vallavalitsuse arveldusarvele EE931010402007075008 SEB pank või EE602200221045260820 SWEDBANK;
 • kinnistu võõrandamisega seotud kõik kulud tasub enampakkumise võitja;
 • enampakkumise võitja tasub kinnistu müügihinna müügilepingu ja asjaõiguslepingu sõlmimise päevaks Võru Vallavalitsuse arveldusarvele EE931010402007075008 SEB pank või EE602200221045260820 SWEDBANK. Enampakkumise võitja poolt makstud tagatisraha võetakse arvesse tasaarveldusena kinnistu müügihinna tasumisel. Teistele pakkumisel osalejatele tagatisraha tagastatakse;
 • enampakkumisel osalemiseks esitada 23.04.2020 kella 10.00-ks Võru Vallavalitsusele Võrumõisa tee 4a, Võru linn, 65605, pakkumine kinnises ümbrikus. Ümbrikule peab olema märgitud „Töökoja enampakkumine".
 • Pakkumine peab sisaldama järgmisi andmeid:
 1. pakkuja nimi ja postiaadress, füüsilisel isikul isikut tõendava dokumendi koopia, juriidilisel isikul äriregistri registrikaardi B-osa;
 2. avaldus enampakkumises osalemiseks enampakkumiseks esitatud tingimustel;
 3. kinnitus, et pakkuja on teadlik vara seisukorrast;
 4. tõendid enampakkumises osalemiseks ettenähtud osavõtutasu ja tagatisraha tasumise kohta;
 5. pakutav ostuhind kirjutatud sõnade ja numbritega;
 6. pakkumise tegemise kuupäev, pakkumise esitaja allkiri, juriidilise ja füüsilise isiku esindaja puhul volikiri.
 • saabunud pakkumised registreeritakse Võru Vallavalitsuses nende saabumise järjekorras;
 • kirjalike enampakkumiste avamine toimub Võru vallamajas II korruse saalis, aadressil Võrumõisa tee 4a, Võru linn, 65605, 23.aprillil 2020 kell 11.30. Kõik tähtajaks laekunud pakkumised avab komisjon nende registreerimise järjekorras ja kannab pakkumised protokolli. Vabariigi Valitsuse 12.03.2020 korraldusega nr 76 „ Eriolukorra väljakuulutamine Eesti Vabariigi haldusterritooriumil" riigis välja kuulutatud eriolukorrast tulenevalt pakkujad kirjalike enam pakkumiste avamisel osaleda ei saa. Pakkuja taotluse alusel väljastatakse protokoll taotleja poolt näidatud viisil e-posti aadressile või selle puudumisel postiaadressile Protokoll koostatakse vahetult pärast pakkumiste avamist ja sellele kirjutavad alla kõik komisjoni liikmed, komisjoni liikme kirjalik eriarvamus lisatakse protokollile ja selle kohta tehakse protokolli vastav märge;
 • pakkumised, mis ei ole esitatud tähtaegselt või ei vasta käesolevas teates nimetatud nõuetele, enampakkumises ei osale ning selle kohta tehakse protokolli vastav märge;
 • enampakkumise võitjaks osutub osaleja, kes tegi kõrgeima pakkumise. Kui kaks või enam osalejat on teinud võrdse kõrgeima pakkumise, annab komisjon võrdse kõrgeima pakkumise teinud pakkujatele õiguse esitada täiendav kirjalik pakkumine 10 tööpäeva jooksul. Täiendav pakkumine ei tohi olla väiksem esialgsest pakkumisest. Täiendavad pakkumised vaatab läbi komisjon;
 • sobivate pakkumiste puudumisel teeb komisjon vallavalitsusele ettepaneku tunnistada pakkumine nurjunuks;
 • täpsustavat informatsiooni kinnistu kohta saab tööpäevadel Võru Vallavalitsusest telefonil 5745 0366 või e-posti aadressil: aivi.jaager@voruvald.ee;
 • enampakkumise võitja kinnitatakse komisjoni ettepanekul Võru Vallavalitsuse poolt 15 päeva jooksul. Enampakkumise võitjale saadetakse vallavalitsuse korraldus enampakkumise tulemuste kinnitamise kohta isiku poolt esitatud e-posti aadressile või selle puudumisel tema elu- või asukoha aadressile. Korraldusele lisatakse teade selle kohta, kuhu peab enampakkumise võitja lepingu sõlmimiseks ilmuma. Kinnistu võõrandamise müügileping ja asjaõigusleping sõlmitakse hiljemalt 15 päeva jooksul arvates enampakkumuse võitja kinnitamisest Võru Vallavalitsuse poolt;
 • isik, kes ei tasu ettenähtud aja jooksul ostuhinda või ei ilmu enampakkumise korraldaja poolt määratud ajal ja kohta ostu-müügilepingu sõlmimisele, kaotab koos õigusega ostu- müügilepingu sõlmimisele ka õiguse tasutud tagatisraha tagasisaamisele;
 • sel juhul läheb kinnistu ostuõigus üle paremuselt teise pakkumise teinud isikule. Kui paremuselt teine pakkuja loobub, on Võru Vallavalitsusel õigus tunnistada enampakkumine nurjunuks ja korraldada uus enampakkumine tingituna asjaolust, et enampakkumisel võõrandamine ei andnud soovitud tulemust;
 • enampakkumisest ei või osa võtta enampakkumise läbiviimisega seotud isikud, nende abikaasad, elukaaslased ja otseliinis alanejad ja ülenejad sugulased. Samuti isikud, kellel on mistahes võlgnevused Võru valla ees, välja arvatud juhul, kui võlgnevused tasutakse täies ulatuses enne enampakkumise algust või kui vallavalitsusega on sõlmitud kirjalik kokkuleppe võla tasumiseks ajagraafiku alusel;
 • isikule, kes on tasunud tagatisraha, kuid ei tee pakkumist ja isikule, kes teeb pakkumise, kuid see ei osutu parimaks, tagastatakse tema poolt tasutud tagatisraha 5 tööpäeva jooksul pärast enampakkumise tulemuste kinnitamist või enampakkumise nurjunuks tunnistamist tema poolt näidatud pangaarvele või sularahas;
 • kui kinnistu ostmiseks on tehtud üks pakkumine ja pakutud vähemalt alghind, loetakse enampakkumine selle kinnistu osas toimunuks.

Enampakkumise teade Solda tee 8-5 korteriomandi võõrandamise kohta

Võru Vallavolikogu  15.01.2020 otsusega nr 184 otsustati võõrandada kirjaliku enampakkumise korras (edaspidi enampakkumine) Võru vallale kuuluv 2 toaline korteriomand, kinnistusraamatu registriosa numbriga 1455338, üldpindalaga 50,9 m2 , asukohaga Võru maakond, Võru vald, Orava küla, Solda tee 8-5, alghinnaga 3000 (kolm tuhat) eurot.
 
Pakkumiste esitamise tähtaeg on 26. veebruar 2020.