Uudised ja teated:

« Tagasi

AS Võru Vesi tutvustas omavalitsustele jätkusuutlikkuse uuringu ja lähiaja tegevusplaane

AS Võru tutvustas 02.10.2019  viiele Võrumaa ja Põlvamaa omavalitsusele ettevõtte jätkusuutlikkuse uuringut ning lähiaastate investeeringute kava.
 
Keskkonnalahendused OÜ poolt koostatud jätkusuutlikkuse uuringus on antud hinnang vee-ettevõtte poolt osutatava ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni (ÜVK) teenuste jätkusuutlikkusele haldusreformijärgsetes oludes ja regionaliseerumisele suunatud veemajanduse tingimustes.
 
Uuringus selgub, et AS-i Võru Vesi laienemine osadesse või kõikidesse analüüsitud ÜVK tegevuspiirkondadesse ei tekitaks olulist muutust vee-ettevõtja poolt pakutava veehinna kujunemisel, kuid laienemine aitaks hoida tariifi liituvates piirkondades oluliselt madalamana kui eraldi tegutsedes jätkates. AS-i Võru Vesi liitumisel väiksemate vee-ettevõtetega suureneksid müügimahud, kuid samas tegevuskulud märkimisväärselt ei kasvaks. Seega on liitumine oluline ka AS-ile Võru Vesi.
 
Teise punktina tutvustas AS Võru Vesi investeeringute kava kuni 2022. aastani, mille kogumaht on 17,3 mln eurot. Sellest Võru linn 8,9 mln, Võru vald 3,6 mln, Antsla vald 3,1 mln, Kanepi vald 1,5 mln, Rõuge vald (Haanja piirkond) 0,2 mln eurot. 
 
Suurimateks investeeringuteks Võru linnas lähiaastatel on vee- ja kanalisatsioonitorustike ehitamine  Vilja, Võrusoo ja Kubija piirkondades ning mitmel teisel tänavatel, Niidu tn reoveepumpla rekonstrueerimine, Võru linna reoveepuhasti mudatöötluse rekonstrueerimine ja reoveepuhasti laiendamine ja kriisiolukorra seadmete soetamine (pumplatesse elektrigeneraatorid). Võru vallas on planeeritud vee- ja kanalisatsioonitorustike ehitus Võrumõisa küla (s.h Konnametsa) ja Navi küla (Ehitajate tee) piirkondades, Navi küla puurkaevu ja Järvere hooldekodu piirkonna reoveepuhasti rekonstrueerimine. Antsla vallas teostatakse Antsla linna reoveepuhasti ja veetöötlusjaama rekonstrueerimised, Kobela ja Antsla linna vahelise survekanalisatsioonitorustiku rajamine, Vana–Antsla aleviku ühisveevärgi- ja ühiskanalisatsioonirajatiste rekonstrueerimine. Kanepi vallas on plaanis Valgjärve küla ühisveevärgi- ja kanalisatsioonitorustiku ning reoveepuhasti rekonstrueerimine. Rõuge vallas on vajalik teostada Ruusmäe reoveepuhasti rekonstrueerimine. AS Võru Vesi on saanud mitme eelnimetatud projekti elluviimiseks raha Euroopa Liidu Ühtekuluvusfondist ja SA Keskkonnainvesteeringute Keskusese keskkonnaprogrammist ning järgnevatel aastatel jätkatakse raha taotlust eelmainitud programmidest.
 
AS Võru Vesi on pikaaegse kogemusega regionaalne vee-ettevõte, kes alustas tegevust aktsiaseltsina 1995. aastal. AS Võru Vesi eesmärk on pakkuda klientidele igapäevaselt nõuetekohaseid ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni teenuseid. AS Võru Vesi on aktiivselt laienev vee-ettevõte, kes opereerib tänaseks 5 omavalitsuses kokku 51 teeninduspiirkonnas.
 
AS Võru Vesi
 
Foto: AS Võru Vesi