Uudised ja teated:

« Tagasi

Detsembri II pool Võru vallas

Esmaspäeval, 17. detsembril kohtuti Siseministeeriumi ja Sotsiaalministeeriumi esindajatega riikliku turvalisuse ning arengukavade arutelul. Pärastlõunal toimus koolieelikute jõulupidu Vastseliina Rahvamajas.

 

 

Teisipäeval, 18. detsembril toimus Võru Vallavalitsuse istung:

 • Kiideti heaks Barruse detailplaneeringu avalikule väljapanekule suunamine.

 • Kooskõlastati riigitee 69 Vagula-Varese lõigu projekteerimistingimused.

 • Otsustati vabastada jäätmevaldajad korraldatud jäätmeveost vastavalt laekunud taotlustele.

 • Otsustati anda Lasva Sõprade Seltsile tasuta kasutusse ruumid Lasva Rahvamajas ning OÜ Herimile ruumid Orava külas aadressil Solda tee 14 füsioteraapiateenuste osutamiseks.

 • Otsustati pikendada eluruumi üürilepingut.

 • Kinnitati hajaasustuse programmi aruandeid ja lepinguid.

 • Määrati projekteerimistingimused Kose alevikus Vanaraua tee 15 kinnistule ja Kirikumäe külas Johansoni-Saare kinnistule.

 • Väljastati ehitusload: Lompka külas Reino kinnistule, Lapi külas Lepiku kinnistule ja Verijärve külas Hindo kinnistule puurkaevude püstitamiseks; Väimela alevikus Kooli tee 1 õppehoone ümberehitamiseks.

 • Väljastati kasutusload: Kose alevikus Ööbiku tn 4 kinnistu elamule, Meegomäe külas Tammemäe tee 16 kinnistu elamule, Alakülä külas Männiksaare kinnistu elamule, Tagakülas Mattiase kinnistu kanalisatsioonisüsteemile, Navi külas Loodi tee 3 elamule, Kärgula külas Vahete kinnistu elamule, Nooska külas Koolimaja kinnistu kanalisatsioonisüsteemile, Kirumpää külas Kadaja kinnistu kanalisatsioonisüsteemile.

 • Otsustati jätta rahuldamata vaie hankele "GPS seadmete rent ja teenuste tellimine".

 • Otsustati tagastada õigusvastaselt võõrandatud maa Madala külas Väike-Madala maaüksusel.

 • Jagati katastriüksusi: Tagakülas asuv Katlasuu katastriüksus, Palometsa külas asuv Utra katastriüksus, Varese külas asuv Hallomäe katastriüksus.

 • Otsustati anda nõusolek Võlsi külas paikneva maaüksuse registriosa nr 363141 piirneva maa erastamiseks-liitmiseks asukohaga Panoraami väikekoht 33.

 • Seati isiklik kasutusõigus OÜ Elektrilevi kasuks Võru valla omandis olevale kinnisasjale Pärna tee (registriosa nr 5363650, katastritunnus 91801:001:0388) Väimela alevikus. 

 • Seati isiklik kasutusõigus AS Telia kasuks Võru valla omandis olevale Matussaare tee 2 (registriosa nr 2835241, 91801:005:0086) Väimela alevikus.

 • Seati sundvaldused Otsa külas Kasemetsa, Kuusiku ja Kastani maaüksustele.

 • Määrati sotsiaaltoetusi puudega lapse transpordikulude ja lastele osutatud teenuste kompenseerimiseks, otsustati lõpetada hooldajatoetuse maksmine kolmele eraisikule ning mitte rahastada ühe eraisiku hoolekandeteenust.

 • Eraldati kaks sotsiaaleluruumi vastavalt esitatud taotlustele.

 • Kehtestati teenuste hinnad Parksepa Keskkoolis.

 • Otsustati esitada kaebus halduskohtule Osula Põhikooli investeeringute kavva mittearvamise kohta.

 • Kinnitati Sõmerpalu lasteaia hoolekogu koosseis ja muudeti Kääpa Põhikooli hoolekogu koosseisu.

 • Vaadati läbi laekunud toetuste taotlused Parksepa Keskkooli õpilasesinduselt, MTÜ-lt Lugemislust, MTÜ-lt Loosi Kandi Selts, Vastseliina Spordiklubilt ja eraisikult.

 • Otsustati sõlmida MTÜ-ga Setomaa Liit ühiste kavatsuste kokkulepe.

 • Võeti vastu ametiautode ja isikliku sõiduauto ametisõitudeks kasutamise kord.

 • Anti nõusolek kinnistu registriosa numbriga 369041 jagamiseks.

 • Otsustati tellida vallamaja signalisatsiooni remonttööd.

 • Otsustati kompenseerida vee maksumus OÜ-le Vaks vallaelanike veega varustamine eriolukorra juhtudel, mil vallaelanikel kaevust vesi puudus.

 • Otsustati tellida soojussõlm Võrumõisa tee 4 kütmiseks.

 • Otsustati maksta jõulutoetusi.

Teisipäeva päeval toimus eakate jõulupidu Oraval ning pärastlõunal eakate pidu Väimelas. Ka Kirepi lugejad pidasid jõulupidu. Meenutati selle aasta põnevamaid ettevõtmisi ja tehti plaane uueks aastaks. Toimus lõbus viktoriin. Lugejatel olid kaasas huvitavate lugudega vanad fotod.

 

 

Neljapäeval, 20. detsembril toimus kogu pere jõulupidu Navi Seltsimajas.

 

 

Reedel, 21. detsembril sai Võru vallamajas anda geeniproovi ja sellega anda oma panus Eesti Geenivaramu projekti heaks. Lasva rahvamajas toimus õhtul aastalõpupidu.

 

 

 

Esmaspäeval, 24. detsembril tähistati lõululaupäeva Pindi kirikus, esinesid perede Volman ja Eliste ansamblid. Kiriku eeskojas pakuti kuuma teed ja piparkooke.

 

 

 

Reedel, 28. detsembril toimusid aastalõpupeod Vastseliina Rahvamajas ja Parksepa koolis.