Uudised ja teated:

« Tagasi

Enampakkumise teade garaažiboksi rentimise kohta

Võru vallavalitsus annab kirjaliku enampakkumise korras rendile garaažiboksi asukohaga Tootmise tn 11, Vastseliina alevik, Võru vald, mis on osa hoonest ehitisregistri koodiga 120535202, alghinnaga 20 (kakskümmend) eurot kalendrikuus.

Enampakkumisel osalemiseks esitada hiljemalt 02.12.2019 kell 10.00 Võru Vallavalitsusele Võrumõisa tee 4 a, Võru linn, 65605, tingimustele vastav pakkumine kinnises ümbrikus.

 

Enampakkumise tingimused on järgmised:

 • enampakkumisest on õigustatud osa võtma kõik garaažiboksi rentida soovivad isikud, kes on tasunud osavõtutasu;
 • tagastamatu osavõtutasu suurus on 10 (kümme) eurot, mis tuleb hiljemalt 1 tööpäev enne enampakkumuse esitamise tähtpäeva kanda Võru Vallavalitsuse arveldusarvele EE931010402007075008 SEB pank või EE602200221045260820 SWEDBANK;
 • enampakkumise võitjaga sõlmitakse rendileping tähtajaga 5 (viis) aastat vastavalt Võru Vallavalitsuse 12.11.2019 korralduse nr 636 lisaks olevale lepingu projektile;
 • enampakkumisel osalemiseks esitada hiljemalt 02.12.2019 kell 10.00 Võru Vallavalitsusele Võrumõisa tee 4 a, Võru linn, 65605, pakkumine kinnises ümbrikus. Ümbrikule peab olema märgitud „Vastseliina garaaži rendi enampakkumine ".
 • Pakkumine peab sisaldama järgmisi andmeid:
  • pakkuja nimi, registri- või isikukood (sünniaeg);
  • asu- või elukoht ja aadress ning panga arvelduskonto number;
  • kinnitus, et pakkuja on teadlik vara seisukorrast ja rendile andmise tingimustest;
  • dokument osavõtutasu tasumise kohta;
  • pakutav rendihind kalendrikuus kirjutatud sõnade ja numbritega;
  • pakkumise tegemise kuupäev, pakkumise esitaja allkiri ning allakirjutamisel esindaja poolt – volikiri ja juriidilise isiku puhul äriregistrikaardi ärakiri.
 • kirjalike enampakkumiste avamine toimub Võru vallamajas, aadressil Võrumõisa tee 4a, Võru linn, 65605 02.12.2019 kell 11:00. Kõik tähtajaks laekunud pakkumised avab komisjon nende registreerimise järjekorras ja kannab pakkumised protokolli. Pakkujad võivad osaleda pakkumiste avamise juures ning tutvuda protokolliga. Protokoll koostatakse vahetult pärast pakkumiste avamist ja sellele kirjutavad alla kõik kohalviibivad komisjoni liikmed, komisjoni liikme kirjalik eriarvamus lisatakse protokollile ja selle kohta tehakse protokolli vastav märge;
 • pakkumised, mis ei ole esitatud tähtaegselt või ei vasta käesolevates tingimustes kirjeldatud nõuetele, enampakkumises ei osale ning selle kohta tehakse protokolli vastav märge;
 • enampakkumise võitjaks osutub osaleja, kes tegi kõrgeima pakkumise. Kui kaks või enam osalejat on teinud võrdse kõrgeima pakkumise, annab komisjon võrdse kõrgeima pakkumise teinud pakkujatele õiguse esitada täiendav kirjalik pakkumine 10 tööpäeva jooksul. Täiendav pakkumine ei tohi olla väiksem esialgsest pakkumisest. Täiendavad pakkumised vaatab läbi komisjon;
 • sobivate pakkumiste puudumisel teeb komisjon vallavalitsusele ettepaneku tunnistada enampakkumine nurjunuks;
 • täpsustavat informatsiooni hoone kohta saab tööpäevadel Võru Vallavalitsusest telefonil 57 450 366 või e-posti aadressil: aivi.jaager@voruvald.ee;
 • enampakkumise võitja kinnitatakse komisjoni ettepanekul Võru Vallavalitsuse poolt 14 päeva jooksul, millest teatatakse kirjalikult enampakkumise võitjale kolme tööpäeva jooksul arvates parima pakkuja kinnitamisest. Rendileping sõlmitakse hiljemalt 15 päeva jooksul arvates parima pakkuja kinnitamisest Võru Vallavalitsuse poolt;
 • isik, kes ei allkirjasta rendilepingut 5 tööpäeva jooksul peale selle temale allkirjastamiseks edastamist, kaotab õiguse rendilepingu sõlmimisele;
 • eelnevas punktis märgitud juhtumil läheb rendilepingu sõlmimise õigus üle paremuselt teise pakkumise teinud isikule. Kui paremuselt teine pakkuja loobub, on Võru Vallavalitsusel õigus tunnistada enampakkumine nurjunuks ja korraldada uus enampakkumine tingituna asjaolust, et enampakkumine ei andnud soovitud tulemust;
 • enampakkumisest ei või osa võtta enampakkumise läbiviimisega seotud isikud, nende abikaasad, elukaaslased ja otseliinis alanejad ja ülenejad sugulased. Samuti isikud, kellel on mistahes võlgnevused Võru valla ees, välja arvatud juhul, kui võlgnevused tasutakse täies ulatuses enne enampakkumise algust või kui vallavalitsusega on sõlmitud kirjalik kokkuleppe võla tasumiseks ajagraafiku alusel;
 • kui on tehtud üks pakkumine ja pakutud vähemalt alghind, loetakse enampakkumine toimunuks.

 

LISAD: