Uudised ja teated:

Terviseamet uurib Võrumaal salvkaevude joogivee kvaliteeti

Terviseametil on kavas teostada uuring "Joogivee kvaliteedi ja terviseohutuse hindamine salvkaevudes ja isiklikes veevärkides". Uuringu eesmärgiks on saada ülevaade joogiveekvaliteedist eraveevärkides, mille kohta puuduvad andmed. Sel aastal on soov ülevaade saada Võrumaa kaevusest.

Proovivõtu kohtade valikul eelistame veevärke, kus vett kasutatakse aastaringselt, on rohkem kui 10 tarbijat või kus puurkaev/salvkaev on kasutusel mitme majapidamise peale (suvilapiirkonnad jms).

Veeproovides määratakse nitraatide, nitritite, ammooniumi, mangaani, raua, fluoriidide ja naftasaaduste sisaldust ning organolepitilised näitajad (hägusus, lõhn, värvus) ja pH. Mikrobioloogilistest näitajatest määratakse escherichia coli, enterokokkide, coli-laadsed bakterite sisaldus.

Seoses eelpoolnimetatud uuringu teostamisega on võimalus elanikel, kes soovivad oma kaevu vett uurida, pöörduda Terviseameti Lõuna regionaalosakonna poole.

Kontaktisikuks joogivee uuringu läbiviimisel on Veera Johanson veera.johanson@terviseamet.ee. Helistada võib ka telefonil 58136915.

 

Proovide võtmisega on plaanis alustada augusti alguses, kuid soovist oma kaevu vett uurida palume teatada eelpool nimetatud kontaktile juba juuni lõpuks.