Uudised ja teated:

Tänavu ei toimu Lindora laata

Kultuurispetsialisti haldusakt
 
Võru 07.10.2020 nr 20


Lindora laadaplatsile on paigaldatud teade laada ärajäämisest. Foto: Ivar Traagel

 
Loa mitteandmine avaliku ürituse „Lindora laat" läbiviimiseks
 
Võru Vallavalitsusele laekus 5.10.2020 Vastseliina Piiskopilinnuse Sihtasutus rg-kood 90011317 avaliku ürituse loa taotlus ürituse „Lindora laat" läbiviimiseks. Esitatud taotluse kohaselt toimub üritus 28.10.2020 kell 6.00 - 17.00. Üritus viiakse läbi Lindora külas Võru vallas Võru maakonnas.
 
Võru Vallavolikogu 10.06.2020 määrus nr 94 „Avaliku ürituse korraldamise ja pidamise nõuded" kehtestab Võru valla haldusterritooriumil toimuva avaliku ürituse korraldamise ja pidamise nõuded eesmärgiga tagada üritusel avalik kord ja turvalisus.
 
Lindora laat on olnud aastaid väga suure külastatavusega väliüritus, kus kaubeldakse nii toidu, käsitöö kui ka tööstuskaupade ja elusloomadega. Prognoositav külastajate ja kauplejate koguarv küündib kuni 4000 inimeseni. Teadaolevalt on eelmistel aastatel olnud külastajaid/kauplejaid ka naaberriikidest.
 
Hetkeolukord COVID-19 on Eestis viimastel nädalatel näidanud viiruse kasvutrendi (05.10.2020 on viimase 14 päeva haigestumus 100 000 inimese kohta 51,02). COVID-19 on piisknakkushaigus, mida põhjustab aevastamisel ja köhimisel inimeselt inimesele ning saastunud pindade ja pesemata käte kaudu leviv SARS-CoV-2 viirus. Viirusel on oht levida just suurüritustel, kus inimeste hügieeni-, hajutamise-ja distantsihoidmise nõuet on raske tagada, et vältida tunglemist ja kogunemisi.
 
Võru vallavalituse 6.10.2020 istungil arutati Lindora laada toimumisega seonduvaid riske arvestades viiruse levikuga Võrumaal.
 
Prognoositav osalejate arv Lindora laadal ületab kahekordselt Vabariigi Valitsuse 19.08.2020 korraldusega nr 282 „COVID-19 haiguse leviku tõkestamiseks vajalikud liikumisvabaduse ning avalike koosolekute pidamise ja avalike ürituste korraldamise piirangud" punktis 15 alapunktis 3 nimetatud piirarvu (väliüritusel maksimaalne lubatud arv 2000 inimest), mistõttu nõuete mittetäitmine võib kaasa tuua viiruse ulatusliku leviku.
 
Terviseamet on esitanud 06.10.2020 omapoolse seisukoha Lindora laada korraldamise kohta. Terviseamet leiab, et Lindora laada korraldajatel ei ole võimalik täita kõiki ettevaatusabinõusid, seepärast soovitab Terviseamet laat käesoleval aastal ära jätta.
 
Võttes aluseks eelpooltoodu ning lähtudes 29.09.2020 COVID-19 käitumisjuhendist avalike ja kultuuriürituste korraldajatele ei ole võimalik üritusel läbiviimisel täita kõiki ettevaatusabinõusid, seega on mõistlik üritust mitte korraldada.
 
Arvestades kõiki asjaolusid ning võttes aluseks Võru Vallavolikogu 10.06.2020 määruse nr 94 „Avaliku ürituse korraldamise ja pidamise nõuded" § 4, § 5 punkt 4 ning Terviseameti 06.10.2020 kirja, kultuurispetsialist otsustab:
 
  1. Mitte anda luba avaliku ürituse „Lindora laat" korraldamiseks ja läbiviimiseks 28.10.2020 Lindora külas Võru vallas.
  2. Haldusakti peale võib esitada vaide Võru Vallavalitsusele haldusmenetluse seaduses sätestatud korras 30 päeva jooksul arvates haldusakti teadasaamise päevast, või päevast, millal oleks pidanud haldusaktist teada saama või esitama kaebuse Tartu halduskohtule haldusmenetluse seadustikus sätestatud korras 30 päeva jooksul arvates haldusakti teatavakstegemisest.
  3. Haldusakt jõustub teatavakstegemisest.
     
(allkirjastatud digitaalselt)
Maarika Rosenberg
kultuurispetsialist
 
Käesolev haldusakt tehakse teatavaks e-posti teel: linnus@vastseliina.ee