Uudised ja teated:

Noorte huvitegevuse ja huvihariduse toetamisest 2021. aastal

Õppeaasta algus on aeg, kus lisaks kooli algusele alustatakse ka regulaarse koolivälise tegevusega. Jätkatakse juba harjumuspärastes huviringides või leitakse uus ja huvitav tegevus, milles end proovile panna.

Võru vallas elavate noorte vanematel on võimalus taotleda toetust noore huvitegevuses osalemiseks üld- ja kutsehariduskooli õppetegevusest vabal ajal. Võru vallavolikogu võttis 14.08.2019 vastu määruse nr 71 „Huvitegevuse ja huvihariduse toetuse määramise ja maksmise kord" (edaspidi kord), mis reguleerib Võru valla eelarvest huvitegevuse ja -hariduse toetuse taotlemist, menetlemist, finantseerimist ja aruandlust. Võru valla huvitegevuse ja -hariduse toetuste liigid on: õppemaksu (osalustasu) toetus, laagris ja võistlustel (turniir ja konkurss) osalemise toetus ning õppekoha maksumuse toetus (huvitegevuse teenuse pakkujatele).

Õppemaksu (osalustasu) ning laagri ja võistlustel osalemise toetus on mõeldud 7-19aastastele noortele huvitegevuse kättesaadavamaks muutmiseks ning osalemise võimaluste laiendamiseks. Õppemaksu (osalustasu) toetust saab taotleda lapsevanem või hooldaja. Õppemaks (osalustasu) on lapsevanema poolt tasutav summa huvihariduse või huvitegevuse pakkujale. Toetuse taotlust saab esitada üks kord aastas 10. oktoobriks ning toetuse määraks on kuni 20 eurot noore kohta ühes kalendrikuus.

Huvihariduse ja -tegevuse õppemaksu (osalustasu) toetus>>
 

Laagris ja võistlustel osalemise toetust saab taotleda aastaringselt laagritest ja võistlustest (turniiridest, konkurssidest, festivalidest) osavõtuks. Laager või võistlus peab olema seotud huvikooli või -ringiga, mille tegevuses noor osaleb. Toetus määratakse heade ja väga heade tulemuste eest huvihariduses või -tegevuses, mistõttu on oluline taotluses välja tuua noore saavutused ja tulemused seoses huvitegevusega. Toetust saab taotleda lapsevanem või hooldaja. Ühe noore kohta eraldatakse toetust laagris või võistlusel osalemiseks kuni 250 eurot aastas. Erandina on võimalik täiendavat toetust taotleda koondises võistleval või rahvusvahelistel võistlustel osalevatel noortel. Toetuse suuruse otsustab vallavalitsus eelarve vahendite piires.

Laagris ja võistlustel osalemise toetus>>
 

Õppekoha maksumuse toetust saavad taotleda huvitegevuse teenuse pakkujad. Toetuse taotlust saab esitada 10. oktoobriks järgmise eelarveaasta kohta. Taotluses tuleb ära märkida õppeaastaks kinnitatud õppurite nimekiri, tunniplaan, õppekava ning majandusaastaks kinnitatud õppekoha arvestuslik maksumus. Õppekoha maksumuse toetus makstakse välja lepingu alusel, mis sõlmitakse 30 kalendripäeva jooksul pärast valla eelarve vastuvõtmist. Mittetulundusühingutes ja klubides õppiva noore õppekoha maksumuse suuruse ühe õppuri kohta otsustab iga eelarveaasta alguses vallavalitsus, arvestades hariduse-, kultuuri- ja spordikomisjoni ettepanekuga ning valla eelarveliste võimalustega. Lasteaedades tegutsevate mittetulundusühingute ja klubide poolt pakutavas tegevuses osaleva lapse õppekoha maksumuseks arvestatakse ühe lapse kohta 90 eurot aastas.

Õppemaksu toetuse, laagris ja võistlustel osalemise toetuse ning õppekoha maksumuse toetuse taotlusi menetleb Võru vallavalitsuse noorsootööspetsialist. Erandjuhud, mis ei ole korras reguleeritud, lahendab vallavalitsus. Võru vallavalitsusele laekunud toetuse taotlused vaadatakse läbi 30 tööpäeva jooksul ja kontrollitakse esitatud dokumentide vastavust korras sätestatud tingimustele. Kord, taotluse vorm ning aruandluse vorm (teenuse pakkujatele) on kättesaadavad Võru valla veebilehelt www.voruvald.ee, samuti veebilehele sisse logides on võimalik esitada toetuse taotlusi e-vormi kaudu.

 

 

Täiendavate küsimuste tekkimisel palume pöörduda Võru vallavalitsuse noorsootööspetsialisti poole telefonil 514 7008 või e-posti teel sirle.muiste-mannik@voruvald.ee.