Uudised ja teated:

« Tagasi

Kaasava eelarve ettepanekute tutvustus

Võru vallavalitsus esitati neli kaasava eelarve ettepanekuid järgmise aasta investeeringute läbiviimiseks. Järgnevalt tutvustame lähemalt Võru vallavalitsusele esitatud kaasava eelarve ettepanekuid: 
 

Infotahvlid Loosi kandi küladesse (esitaja Viive Tomson)

Viive Tomson soovib rajada infotahvlid kõikidesse külasesse, et oleks olemas koht, kus külade elanikud või kinnisvara omavad inimesed saaksid infot või oleks võimalik postereid jne paigaldada. 

Kõik ei ela netimaailmas. Infotahvli postid võiks kanda kihelkonna triibustikku ja Vana-Võrumaa logo.

Loosi kandi küladesse on tarvis seitset infostendi. Hinnanguliselt maksab üks puidust infotahvel 300-350 eurot. Loosi kandi külade infotahvlite maksumus on umbes 2450 eurot.

Näide klassikalisest infotahvlist.

 

Voki-Tamme bussipeatuse rajamine mõlemal suunal (esitaja Maarja Tamra)

Peatused sisaldaksid paviljon koos istepingiga ja tänavavalgustust (päikesepatareil). Esteetiliselt on vanad peatused koledad vaadata. Ühel suunal on vana punastest tellistest paviljon ja teisel suunal lihtsalt bussipeatuse märk rohtu kasvanud platvormiga. Bussipeatus jääb uue Kääpa-Lasva kergliiklustee äärde ja näeb visuaalselt eriti närb selle kõrval välja. Korralikud bussipeatused kutsuksid inimesi rohkem kasutama ühistransporti. Voki-Tamme külast käib linna huviringidesse, Kääpa kooli ja linna koolidesse umbes 7 last. Lisaks neile kasutavad ühistransporti ka mitmed täiskasvanud.

 

Kahe bussipeatuse tegemine läheks maksma kuni 20 000 eurot. 

Näide bussiootepaviljonist.

 

Tuletõrje veevõtukohtade rajamine hajaasustuses (esitaja Aleks Pai)

Asulates on koos ehitustega rajatud hulgaliselt tuletõrjevee hoidlaid. Hajaasustusaladel need puuduvad. Päästeamet neid ei raja. Mõningal määral on neid rajanud RMK oma suurtele metsamassiividele. Taluhoonete ja talumetsade tuleohutuseks on vaja need rajada. Kuna munitsipaalkinnistud paiknevad põhiliselt asulates, siis on looduslike veekogude ja tiikide baasil võimalik veevõtukohad rajada koostöös eramaaomanikega. Veevõtukoht on võimalik mõistlike kulutustega rajada kohtadele, mis piirnevad looduslike veekogudega ja tiikidega ning asuvad avalikus kasutuses teedest kuni 100 m kaugusel. Nendes tingimustes võiks ühe tuletõrje veevõtukoha (100 m 3,5 m laiust juurdepääsuteed, 15x15m plats koos piirdega, veevõtukaev D- 1m H- 3m ja tähistus/ viit) rajamismaksumus olla ca 4000 eurot. See võimaldaks rajada ühe veevõtukoha igas endises vallas. Veekogus peaks ka kõige veevaesemal ajal olema vähemalt 500 m3 vett ja veevõtukaevu juures olema vähemalt 1,5-2m sügavus, et välistada külmumisoht. Veevõtukohtade rajamisel looduslike veekogude juurde tuleb üldjuhul arvestada ehituskeeluvööndist ja veekaitsevööndist tulenevate kitsendustega, tiikide puhul mitte.
Kehtivates üldplaneeringutes on teema leidnud erineval tasemel kajastust. Hoolduskulud on tulevikus tagasihoidlikud ja on võimalik ühildada avalike teede hooldamisega. Vajalik on kujundada seisukoht projekteerimistööde, ehitusdokumentatsiooni vajaduse kohta ja Päästeameti kaasamise küsimuses. Samuti on vajalik otsustada isikliku kasutusõiguse (Päästeameti kasuks) või sundvalduse vormistamise vajadus.
Tuletõrjeveevõtukoha asukoha valikul peaks teenindusraadiuses (1-2 km) paiknema vähemalt 5 talumajapidamist ja 10-20 tuleohtliku metsakinnistut. Ettepaneku rakendamine tagab tasakaalu piirkondade ja asulate ning hajaasustuse lõikes.
5 x 4000 = 20 000 eurot. Ühe koha maksumus: purustatud kruus koos veo ja planeerimisega ca 200T- 2300 eurot, veevõtukaev koos detailide transpordi ja paigaldamise mehhanismide kuluga 1300 eurot, piirded ja tähistus 400 eurot. Suhteliselt suur kruusakogus on tingitud tee ja platsi vajaliku kandevõime tagamiseks, mis võimaldaks ca 25t tehnika liikumist.
Tuletõrje veevõtukoht.
 
 

Madalseiklusrada Kääpa külla (esitajad Marju Parv ja Sirle Muiste)

Kääpa küla elanikud peavad tervislikku liikumist väga oluliseks ja on oma iga-aastastesse tegevustesse planeerinud mitmeid liikuma kutsuvaid tegevusi, näiteks traditsiooniline teatejooks ja discgolfivõistlus. Lisaks on MTÜ Kääpa küla liikmed ise eeskujuks ja on aktiivsed osalejad Võrumaa pikamaajooksu sarjas ning on kaasa löönud erinevates liikuma kutsuvates projektides. Koostöös Võru vallaga on taastanud Kääpa küla matkaraja, mis on märgistatud ka Võrumaa Spordiliidu poolt.
Kõik eelpool nimetatud tegevused on võimalused kogu perega koos sportida, aga ikkagi näeme, et noorte seas on vabal ajal liikumist ja sportimist vähe. Kääpa noortekeskuse õuealal on väike mänguväljak, kus leiavad tegevust pisemad, aga juba suurematele noortele huvipakkuvaid välitegevusi napib. Sellest ka madalseiklusraja mõte. Madalseiklusrada võimaldab aktiivseid tegevusi väljas, metsas, pakub põnevust ja ka kehalisi väljakutseid nii üksi kui ka seltsis turnides erinevas vanuses ja füüsilises vormis noortele. Usume, et noortes liikumisharjumuste kujundamine annab neile harjumuse kogu eluks. Kuna discgolfi rada ja ka matkarada külastavad paljud huvilised ka väljastpoolt Võru valda, siis annab madalseikluspark võimaluse tulla kogu perega ja kõigil on huvitavat ning kasulikku tegevust.
Madalseiklusraja valmimine toetab ka Võru valla arengukavas välja toodud visiooni: Võru vald on suurepärase elukeskkonnaga, tugev, arukas ja uuendustele avatud omavalitsus, mida iseloomustavad koostegemine ja tugev „meie-tunne" ning mitmekesised ja tervist edendavad vaba aja veetmise võimalused. Samuti on arengukavas välja toodud soovitud seisud, et Võru vallas on mitmekesised spordi- ja rekreatsioonivõimalused kõigile ea- ja huvigruppidele. Vallas tegeletakse tulemuslikult terviseedenduse- ja -teadlikkusega. Võru valla inimesed on terved.
Madalseikluspargi hinnanguline maksumus on maksimaalselt 20 000 eurot. Hind on vaadatud ümbruses olevate sarnaste ehitiste järgi ja suheldes seiklusring.ee seiklusradade ehitajaga.
 
Näide Lüllemäe põhikooli seiklusrajast.

 
Kõigi nelja kaasa eelarve ettepaneku poolt saab hääletada 1.-7. detsembrini 2020 elektrooniliselt  keskkonnas volis.ee ja Võru vallamajas kohapeal. Hääletamine avatakse 1. detsembril kell 8.00 ning suletakse 7. detsembril kell 16.30. Hääletusel saab osaleda iga vähemalt 16-aastane isik, kelle elukohaks on rahvastikuregistri andmetel 1. detsembri 2020 seisuga Võru vald. Iga hääletusel osalev isik saab hääletada ühe meelepärase idee poolt.
 
Enim hääli saanud idee viib Võru vallavalitsus 2021. aastal ellu.
 

Rohkem infot Võru valla kaasava eelarve kohta: https://voruvald.kovtp.ee/kaasav-eelarve

 

Mairi Raju-Toots

arendusspetsialist

782 1371, 524 5631

mairi.raju-toots@voruvald.ee