Uudised ja teated:

Loosi küla kalmistu tunnistati kultuurimälestiseks

Muinsuskaitseamet annab  teada,  et  kultuuriministri  16.09.2020.a  käskkirjaga  nr  137 (https://www.riigiteataja.ee/akt/322092020002) tunnistati kultuurimälestiseks mälestise liigiga „arheoloogiamälestis" Loosi küla kalmistu asukohaga Võru maakond, Võru vald, Loosi küla, Johani, KÜ 87401:002:0131. Kalmistu    registrinumber    riiklikus    kultuurimälestiste    registris    on    30213.

Loosi küla kalmistu piiri määramisel on lähtutud väliuuringutel avastatud arheoloogilistest leidudest. Lisaks on piiri määramisel lähtutud teedest, kraavidest, kõlviku-ja katastripiiridest ning muudest  looduses  hästi jälgitavatest maamärkidest niivõrd kui need  sobituvad arheoloogiliste andmetega matusekihi ulatuse osas. Mälestisele kehtestatav kaitsevöönd hõlmab osaliselt Johani, Helmuti (KÜ 87401:002:1121) ja Väiketautsa-Mihkli (KÜ 87401:002:1100) kinnistuid. Mälestise ja kaitsevööndi piirid on toodud kultuuriministri käskkirja lisades 1 ja 2. Vastavalt  muinsuskaitseseaduses  sätestatule  on  mälestisel  tööde  (ehitamine,  kõrghaljastuse rajamine,  raie-,  kaeve-ja  muud  pinnase  teisaldamise  või  juurdeveoga  seonduv)  tegemine loakohustuslik ning kaitsevööndis kooskõlastamise ja teavitamise kohustuslik.

 

Mälestisega seotud küsimustes palun võtke ühendust Muinasuskaitseameti maakonnanõunikuga (Tiina Pettai, 5306 8625, tiina.pettai@muinsuskaitseamet.ee).