Uudised ja teated:

Metsajaani katastriüksuse detailplaneeringu eelnõu avalik väljapanek ja avalik arutelu

Ajavahemikul 21.10.-19.11.2020 toimub Metsajaani katastriüksuse detailplaneeringu eelnõu avalik väljapanek. Eelnõu avalik arutelu toimub 20. novembril kell 13 Võru vallavalitsuses.

Ligikaudu 3300 m² suurune planeeringuala asub Kõvera järve idakaldal Metsajaani katastriüksusel (tunnus 54701:002:0058) hoonestatud kinnistute vahel. Detailplaneeringuga tehakse ettepanek Kõvera järve ehituskeeluvööndi vähendamiseks ning antakse ehitusõigus üksikelamu ja abihoone ehitamiseks.

KSH jäeti algatamata, kuna arvestades kavandatud tegevuse mahtu, iseloomu ja paiknemist ei saa eeldada detailplaneeringu elluviimisel ja hoonete ning rajatiste sihipärase kasutamisega seonduvat olulist keskkonnamõju.

Eelnõuga saab tutvuda Võru valla veebilehel (https://voruvald.kovtp.ee/detailplaneeringud) ja eelneval kokkuleppel e-posti teel triinu.jurisaar@voruvald.ee, tel 5696 5750 või Võru vallavalitsuses aadressil Võrumõisa tee 4a, Võru linn.