Uudised ja teated:

« Tagasi

Möödunud nädal Võru vallas

Esmaspäeval, 2. septembril toimusid õppeaasta avaaktused Orava Koolis, Puiga Põhikoolis, Vastseliina Gümnaasiumis, Parksepa Keskkoolis ning Osula Põhikoolis.
 
Teisipäeva, 3. septembri hommikul peeti vallavalitsuse istungit:
·      Kinnitati Väimela Tervisekeskuse hinnad alates 01.10.2019.
·      Määrati sotsiaaltoetusi puudega lapse transpordikulude kompenseerimiseks.
·      Määrati abivajajatele isikliku abistaja teenus ja koduteenus.
·      Kinnitati Vastseliina Muusikakooli põhimäärus.
·      Otsustati suurendada laste arvu Puiga Lasteaia Siilike, Parksepa Lasteaia ja Sõmerpalu Lasteaia Lepatriinu rühmades.
·      Otsustati kompenseerida isikliku sõiduauto kulusid seoses õpilaste transpordiga kooli.
·      Kinnitati lihtsustatud korras hangete "Õpilastranspordi korraldamine", "Lasva rahvamaja saali ventilatsiooni projekteerimine ja ehitamine" ja "Võru valla ehitustööde järelevalveteenused" tulemused.
·      Võeti vastu otsused hajaasustuse programmi 2019 taotluste rahuldamise ja mitterahuldamise kohta.
·      Otsustati vabastada isikud jäätmeveost.
·      Väljastati projekteerimistingimused Loosu külas Kõivumaa kinnistule elamu püstitamiseks.
·      Väljastati kasutusluba Vana-Vastseliina külas asuvale veetorustikule.
·      Väljastati ehitusload Meegomäe külas Andsumäe spordibaasi kinnistule rajatiste suusahüppemägi K8 ja suusahüppemägi K10 püstitamiseks ning Kääpa külas Leppoja kinnistule puurkaevu rajamiseks.
·      Otsustati jagada katastriüksused: Varese külas asuvad Aivari, Joosu, Uue-Villemi, Saekaatri, Tööstuse, Joosepi, ja Mäeotsa katastriüksused ning Ortuma külas Kase katastriüksus.
·      Seati isiklik kasutusõigus Elektrilevi OÜ kasuks Kose alevikus Kelluka tänav katastriüksusele.
·      Seati sundvaldus Eesti Lairiba Arenduse Sihtasutuse kasuks Haava-Tsäpsi külas Haava maaüksusele.
·      Anti nõusolek AS-ile Lemeks kuuluva Kannu külas asuva Plaki kinnistuga piirneva Väike-Plaki maaüksuse erastamiseks-liitmiseks ja OÜ-le Lepakäbi kuuluva Tsolgo külas Andso kinnistuga piirneva Väike-Andso maaüksuse erastamiseks-liitmiseks.
·      Otsustati lõpetada vaba metsamaa erastamismenetlus.
·      Otsustati esitada avaldus notarile Võru vallas Otsa külas Kase katastriüksusel asuva Korteri nr 1 koormamiseks avalik-õiguslik reaalkoormatisega Eesti riigi kasuks.
·      Kehtestati Võru valla 2020. aasta eelarve koostamise ajakava, tingimused ja vormid.
·      Eraldati vahendeid valla reservfondist.
·      Võeti vastu korraldus vallavanema puhkusele lubamise kohta.
·      Arutati koolidirektorite poolt õppetundide andmise lubamise, õpilasliinide kooskõlastamise ja Puutli kiriku katusetööde toetamise teemadel.
·      Vaadati üle Võru Vallavolikogu istungile suunatud Võru valla üldhariduskooli hoolekogu moodustamise kord ja töökord, seltsitegevuse ja kohaliku omaalgatuse toetamise kord ning kultuuri-, spordi- ja noorsootöö toetamise kord. 
 
Teisipäeva pärastlõunal kogunesid volikogu komisjonidest nii haridus-, kultuuri- ja spordikomisjon kui maaelukomisjon.
 
Neljapäeva, 5. septembri hommikul toimus vallamajas haridusasutuste direktorite nõupidamine. Pärastlõunal avati pidulikult „Raiste tee bussipeatus – Osula – Varese" kergliiklustee. Selle raames toimus Osula Põhikooli ettevõtlikul eestvedamisel liiklusohutust propageeriv üritus – viktoriin ja ülekäigukohtade märgistamine „Peatu, vaata, Veendu!" sõnumitega. Lisaks joonistati uuele, Osula keskusest koolini kulgevale kergliiklusteele keksukastidest ja muudest nn takistustest kulgev rada, mis võimaldas pidulikule avaüritusele tulnud vallavalitsuse ning volikogu esindajatel ja koostööparneritel (nt Maanteeamet) mänguliselt mööda uut teed liikuda.
 
 
Foto: Lisanna Elm
 
Laupäeval, 7. septembril toimus Vastseliina Piiskopilinnuses palverännupäev.
 
Pühapäeval, 8. septembril tähistati Võru valla viiendat päeva Oraval: toimusid garaažipidu, fotojaht, näitused, kohal olid päästekomandod, kõigile pakuti külasuppi, avatud olid Piusa Külastuskeskus ja Piusa Savikoda. Vastseliina rahvamajas õpetati, kuidas imikule ja väikelapsele esmaabi anda.