Uudised ja teated:

Möödunud nädal Võru vallas

Esmaspäeval, 13. jaanuaril kogunes valla sotsiaalkomisjon. Vastseliina rahvamajas etendus Eesti Lasteteatri esituses "Kadunud Kuningas".
 
Teisipäeval, 14. jaanuaril peeti vallavalitsuse istungit:
Riigihanke "Toiduainete tarne Parksepa Keskkoolile 2020–juuni 2021" pakkumused tunnistati vastavaks, kinnitati edukad pakkujad ning kvalifitseeriti edukad pakkujad.
Riigihanke "Toiduainete tarne Kääpa Põhikoolile 2020" pakkumused tunnistati vastavaks, kinnitati edukad pakkujad ning kvalifitseeriti edukad pakkujad.
Vabastati isikud nende taotluste alusel korraldatud jäätmeveost ning muudeti jäätmeveo tühjendussagedust.
Väljastati projekteerimistingimused Hänike külas Lille kinnistule uue üksikelamu püstitamiseks ja Verijärve külas Lillemetsa kinnistule olemasoleva vana elamu laiendamiseks.
Väljastati ehitusload Kasaritsa külas Suur-Tammsaare kinnistule tiik-tehisveekogu rajamiseks ja Navi külas Metsasibula kinnistule köögivilja hoiustamise külmlao püstitamiseks.
Väljastati kasutusload Voki-Tamme külas Metsaveere kinnistul asuvale saunale, Navi külas Jaagumäe Hoidla kinnistul asuvale juurviljahoidlale, Võlsi külas Võlsi tee 26 kinnistul asuvale elamule, Juba külas Järvistu kinnistul asuvale elamule, Navi külas Kellu tee 16a kinnistul asuvale saunale ja Võrumõisa külas Öökulli tee 10 asuvale suvilale.
Anti välja korraldus hoonestusõiguse seadmise võimalikkuse ning lähiaadressi, sihtotstarbe ja teenindusmaa määramise kohta.
Anti nõusolek isikule Orava külas asuva Puidutöökoja maaüksuse ostu eesõigusega erastamiseks.
Otsustati jagada Võlsi külas asuv Võlsi tee 22 katastriüksus.
Otsustati soetada Võru vallale 590 AS Võru Vesi aktsiat.
Otsustati pikendada 2019. a hajaasustusprogrammi toetuslepingut.
Kinnitati elamu rekonstrueerimise toetuse kasutamise aruanded.
Määrati erakorralist toetust ning sotsiaaltoetust puudega lapse transpordikulude kompenseerimiseks.
Otsustati osaliselt rahastada valla eelarvest kolme valla kodaniku hoolekandeteenust.
Eraldati sotsiaaleluruum.
Muudeti sünnitoetuse taotluse vormi.
Moodustati laste- ja perede komisjon ning kinnitati komisjoni koosseis.
Kinnitati Kääpa Sotsiaalkeskuse põhimäärus.
Kinnitati Puiga Lasteaia Siilike hoolekogu koosseis.
Kinnitati Võru Vallavalitsuse 15.10.2019 korraldusega nr 580 algatatud riikliku järelvalve menetluse tulemused ja aruanne.
Anti volitused keskkonnaspetsialistile toimingute tegemiseks.
Arutati MTÜ Toetuskeskus Meiela tegevustoetuse taotlust, erandkorras esitatud toetuste taotlusi ning teenistujate sõidukikulude kompenseerimise põhimõtteid.
 
Vastseliina rahvamajas esinesid "Trompet2" kontserdi raames Mihkel Kallip (trompet), Märt Metsla (trompet) ja Maila Laidna (klaver).
 
Kolmapäeval, 15. jaanuaril peeti volikogu istungit:
 1. Vastseliina Piiskopilinnuse SA tegevusest ja tulevikuplaanidest andis ülevaate sihtasutuse juhatuse liige Ivar Traagel.
 2. Kehtestati maamaksumäär.
 3. Tunnistati osaliselt kehtetuks Orava Vallavolikogu 28.08.2002 otsus nr 376 "Vaba maa erastajate nimekirja kinnitamine".
 4. Otsustati võõrandada vallavara (Orava külas asuv Solda tee 8-5 korter) enampakkumise korras 
 5. Kinnitati hariduse-, kultuuri-, spordi ja noorsootöö ning seltsitegevuse ja kohaliku omaalgatuse 2020. aasta toetused vabaaja tegevusteks summas 95 826 eurot, spordiasutuste tegevusteks 47 600 ning seltsitegevuse ja kohaliku omaalgatuse toetuseks summas 61 761 eurot. 
 6. Ühise tegutsemise kokkuleppe sõlmimine Võru esmatasandi tervisekeskuse projekti elluviimiseks otsustati edasi lükata veebruaris toimuvaks volikoguks.
 7. Abivallavanem Juris Juhansoo andis ülevaate 2019. aasta Võru valla investeeringute kava täitmisest (valminud objektidest).
 8. Kinnitati Võru valla 2020. aasta investeeringute ja täiendavate taotluste rahastamise kava I osa.
 9. Võru Vallavolikogu 22.11.2017 määruse nr 4 "Võru Vallavalitsuse palgajuhend" muutmine läbis esimese lugemise.
 10. Võru Vallavalitsuse ametiasutuse struktuur ja teenistuskohtade koosseis läbis esimese lugemise.
 11. Toimus Võru valla 2020. aasta eelarve esimene lugemine.
 
Neljapäeval, 16. jaanuaril lõppes Tartus 2-päevane hariduskonverents "Õppimise Aeg", millest võtsid osa valla haridus- ja kultuuriosakonna esindajad. Tallinnas lõppes samuti kaks päeva kestnud nutiprojekti koolitus, millel osalesid Orava noortekeskuse ja Kose noortetoa esindajad.
 
Reedel, 17. jaanuaril algas selle aasta esimene Võru valla aktiivsete noorte seminar. Kahe päeva jooksul õpiti, kuidas lihtsate suupistetega katta ise oma sünnipäevalaud, arutleti omaalgatuse teemadel, õpiti mängima uusi lauamänge ja pandi paika noorte 2020. aasta tegevused.
 
Laupäeval, 18. jaanuaril toimus Kaperas Rahvakultuuri Keskuse algatatud Eesti rahvajutu aasta raames raamatu "Marjakobar ja teisi setu muinasjutte" ettelugemine. Kose noortetoa seiklusringi noored käisid räätsamatkal Valgesoo rabas, mängisid seiklusmänge.
 
Räätsamatk. Foto: Kose noortetuba