Uudised ja teated:

« Tagasi

Möödunud nädal Võru vallas

 21.–27. jaanuar Võru vallas
 
 
Teisipäeval toimus vallavalitsuse istung.
 
·      Võru Vallavalitsus nõustus Kurgsoo uuringuruumi geoloogilise uuringu loa andmise eelnõuga.
 
·      Kinnitati riigihanke "Vastseliina multifunktsionaalse spordiväljaku ehitamine" tulemused: kvalifitseeriti pakkujad, tunnistati vastavaks pakkumused, tunnistati edukas pakkuja.
 
·      Otsustati kooskõlastada Eesti Kaitseväe poolt esitatud taotlus öise laskmise kohta 19.02 kella 17.00–23.00 Tsiatsungõlmaa harjutusalal asuvas lasketiirus. 
 
·      Pikendati eluruumi üürilepinguid ja anti üürile eluruum Osula külas.
 
·      Võeti vastu protokolliline otsus viia Pärna tee 20b kinnistu projekteerimistingimuste väljastamise menetlus läbi avatud menetlusena. Menetlustähtaega pikendati kuni 60 päevani. Projekteerimistingimustingimuste eelnõu esitatakse arvamuse avaldamiseks kinnistu vahetus läheduses olevatele kinnistuomanikele ning projekteerimistingimuste menetluse algatamise info avaldatakse valla ajalehes Võru Valla Teataja ning ajalehes LõunaLeht.
 
·      Väljastati projekteerimistingimused Võlsi külas Asko kinnistule elamu püstitamiseks, ehitusluba Varese külas Saeveski kinnistule laohoone püstitamiseks ja kasutusluba Vana-Vastseliina külas Vastseliina Piiskopilinnuse välialale.
 
·      Kinnitati projekti "500 kodu korda" ja hajaasustuse programmi aruanded.
 
·      Pikendati korteriühistu Rahusoo toetuse kasutamise lepingut ning eraisiku eluaseme rekonstrueerimise toetuslepingut.
 
·      Määrati liikluspindadele kohanimed.
 
·      Otsustati jagada Viitka külas asuv Kiimago-Mihkli katastriüksus, Paidra külas asuv Paidra-Palo katastriüksus, Mutsu külas asuv Paali katastriüksus, Praakmani külas Reheniidu katastriüksus ning otsustati liita Jantra külas asuvad Luka ja Lukapõllu katastriüksused. 
 
·      Anti volitus planeeringuspetsialistile allkirjastada Võru Vallavalitsuse poolt väljastatud andmete esitamise teatiseid, projekteerimistingimusi ning ehitus- ja kasutusteatiseid ehitisregistris.
 
·      Määrati AS Võru Vesi nõukogu liikmeks Georg Ruuda.
 
·      Otsustati kinnitada Võru valla tänavavalgustuse töörežiimid.
 
·      Otsustati esitada MTÜ-le Kaguühistranspordikeskus taotlus maakonnaliini nr 127 Antsla-Urvaste-Võru sõiduplaani muutmiseks selliselt, et bussi väljumisaeg Antslast oleks praeguse 6.15 asemel 7.15.
 
·      Kinnitati Võru valla riikliku huvitegevuse ja huvihariduse 2019. aasta tegevuskava.
 
·      Arutati Kose noortekeskuse tegevuse jaoks ruumide rentimise, valla õpilastranspordi korraldamise ning eralasteaedade kohamaksu hüvitamise teemadel.
 
·       Otsustati sõlmida sotsiaaleluruumi üürilepingud, määrata isiklik abistaja, nõustamisteenus raske puudega lapsele ja perele ning mitte rahastada isiku hoolekandeteenust.
 
·      Kinnitati koduteenuste hinnakiri.
 
·      Arutati valimiste korraldamisega seotud küsimusi ning Võru valla raamatukogude struktuuri ja MTÜ Osula Külaselts toetuse taotlemise teemasid.
 
 
Reedel toimus Puiga rahvamajas noortepidu "Creativity surprise", mille raames toimusid osalejatele välkülesannete lahendamised. Õhtujuht DJ Doktor Joss ja muusikaga täitis lava Andreas Pall.
 
 
Laupäeval anti Tallinnas Estonia kontserdisaalis toimunud Kooriühingu aastapreemiate galal dirigent-muusikaõpetaja preemia meie Parksepa Keskkooli õpetajale Silja Otsarile. Palju õnne!
 
 
Pühapäeval toimus Lasva rahvamajas Lendteatri esituses etendus "Armuke", vaheajal esinesid rahvamaja rahvatantsijad.