Uudised ja teated:

« Tagasi

Möödunud nädal Võru vallas

Teisipäeval, 28. jaanuaril toimus vallavalitsuse istung:
 • Võeti vastu korraldus Orava külas Solda tee 8-5 asuva korteri enampakkumise korras võõrandamise korraldamiseks.
 • Algatati Meegomäe külas Kaarna katastriüksuse ja selle lähiala detailplaneeringu koostamine ning jäeti algatamata keskkonnamõju strateegiline hindamine.
 • Anti nõusolek Kirumpää külas Mardi kinnistul asuva abihoone püstitamiseks ehitusteatise alusel.
 • Väljastati ehitusload Jantra külas Kirsi kinnistule ning Haamaste külas Mäe-Käspre kinnistule puurkaevu rajamiseks, Varese külas Kilbimaa kinnistule liimpuitdetailide tootmishoone laiendamiseks, Tammsaare külas Väike-Kõrgemäe ja Kõrgemäe kinnistutele lauda laiendamiseks, Vastseliina alevikus Võru tn 11 kinnistule väliköögi püstitamiseks ja Kääpa külas Luha Sigala kinnistule büroohoone/tootmishoone ümberehitamiseks.
 • Väljastati kasutusluba Tsolgo külas Andsu külas asuvale üksikelamule.
 • Otsustati teha ettekirjutus Võlsi külas Tamulakalda tn 2 kinnistule ehitatava hoone katusekalde kooskõlla viimiseks ehitusprojektiga.
 • Otsustati jagada Verijärve külas asuv Hindopõllu katastriüksus, Loosi külas asuv Ala-Hindi katastriüksus ja Perakülas asuv Saare katastriüksus.
 • Määrati kohanimed Vagula, Kirumpää, Võrumõisa ja Meeliku külas asuvatele katastriüksustele.
 • Otsustati seada isiklik kasutusõigus Sõmerpalu alevikus Pargi tn 8 asuvale katastriüksusele Elektrilevi OÜ kasuks.
 • Otsustati seada sundvaldus Võru vallas Kirumpää külas asuvatele reformimata ja kinnistamata maadele – Kirumpää tee, Kaitsevalli tee ja Linnuse tee 2a katastriüksusele - Elektrilevi OÜ kasuks.
 • Tunnistati kehtetuks Võru Vallavalitsuse 26.05.2003 korraldus nr 275 "Maa ostueesõigusega erastamine plaanimaterjali alusel".
 • Otsustati esitatud taotluste alusel vabastada ning vabastada perioodiliselt isikud korraldatud jäätmeveost.
 • Kinnitati Võru valla arengukava koostamise töörühm.
 • Kinnitati hajaasustuse programmi 2019. aasta aruanne.
 • Algatati riigihanked "Võru valla kruusateede pindamine koos ettevalmistustöödega 2020" ja "Projekti "Võru valla tänavavalgustuse taristu renoveerimine" projekteerimis- ja ehitustööd (täiendav valgustuspunktide renoveerimine)" – määrati vastutavad isikud ja hankemenetlusviisid ning kinnitati hankekomisjonid ja -dokumendid.
 • Kinnitati lihtsustatud korras hangete "Kääpa noortekeskuse II korruse väljaarendamine", "Vastseliina alevikus Võidu tn 38 kinnistu vertikaalplaneeringu teostamine", "Orava rahvamaja fassaadi rekonstrueerimine" ning ehitustööde järelvalveteenuste hanketulemused.
 • Anti kooskõlastus Pikakannu seltsimaja sideühenduse väljaehitamiseks.
 • Määrati erakorralist toetust nõustamisteenust vajavale perele.
 • Määrati nõustamisteenus ja lapsehoiuteenus raske puudega laste peredele.
 • Otsustati osaliselt rahastada isiku hoolekandeteenust valla eelarvest.
 • Määrati isikule isiklik abistaja.
 • Otsustati eraldada isikule sotsiaaleluruum, pikendada sotsiaaleluruumi üürilepingut.
 • Võeti vastu korraldus munitsipaalkorteri üürilepingu lõpetamiseks Sõmerpalu alevikus.
 • Võeti vastu otsus puuetega inimeste eluaseme füüsilise kohandamise taotlusvooru avamiseks.
 • Kinnitati haridusasutuste 2020. aasta eelarvelised hariduskulud.
 • Arutati Võru valla riikliku huvitegevuse ja huvihariduse 2020. aasta tegevuskava.
 • Algatati pärimismenetlus.
 • Võeti vastu korraldus vallavanema puhkusele lubamiseks perioodil 4.–20. märts 2020.
 • Arutleti projekti "Võru valla tänavavalgustuse taristu renoveerimine" projekteerimis- ja ehitustöid, koostööpakkumist driftispordi raja rajamiseks, isikliku sõiduauto kulude kompenseerimise põhimõtteid, erandkorras esitatud huvihariduse toetuse taotlusi, vara tasuta kasutamise lepingu muudatuse ettepanekut, Parksepa Keskkooli asutamise 145. a tähistamise toetamise taotlust ja Võromaa Koda taotlust infotahvli paigaldamiseks.
 
Teisipäeva õhtul toimus Vastseliina lasteaia hoolekogu koosolek.
 
Kolmapäeval, 29. jaanuaril peeti nii eelarvekomisjoni kui sotsiaalkomisjoni koosolekuid. Parksepa Keskkooli õpilane Emil Anistsenko osales Eesti Noorsootöö Keskuse tunnustussündmusel Tallinnas, et võtta vastu suur tunnustus tehtud töö eest Noortekonverents § korraldamise eest koostöös Võru Noortekeskusega.
 
Neljapäeval, 30. jaanuaril kogunesid vallamaja saali Võru valla lasteaiajuhid.
 
 
Reedel, 31. jaanuaril toimus Kaitseliidu Võrumaa Maleva, Vastseliina Teisipäevaklubi, Kaitseliidu Rõuge-Vastseliina üksikkompanii korraldatud 15. laskejooksu teatevõistlus, millega tähistati Tartu rahulepingu aastapäeva. Õhul toimus Vastseliina rahvamajas tantsuklubi, tantse õpetas Kadri Lepasson.
 
Neljapäeval ja reedel osales valla avalike suhete spetsialist Kagu-Eesti mainekujundusprogrammi koostööprojekti raames sTARTUp Day'l koos piirkondlike arenduskeskuste esindajatega.
 
Laupäeval, 1. veebruaril toimus Viitkal piirkonna üldkoosolek. Päevakavas oli piirkonna arengukava 2016-2025 tegevuskava 2016-2019  tegevuste aruanne ja 2020-2025 tegevuskava koostamine. Valiti uus külavanem kelleks osutus Esta Kaljumäe. Parksepa Keskkool võõrustas Võrumaa gümnasistide talveballi, kus esines ansambel Hellad Velled.
 
Pühapäeval, 2. veebruaril tähistati Tartu rahu 100. aastapäeva kõikjal Võru vallas.