Uudised ja teated:

« Tagasi

Muudeti Edejärve tee 4 katastriüksuse ja selle lähiala detailplaneeringu ala piire ja täpsustati eesmärke ja lähteseisukohti

Võru Vallavalitsuse 19.05.2020 korraldusega nr 290 otsustati täpsustada Meegomäe külas asuva Edejärve tee 4 katastriüksuse ja selle lähiala detailplaneeringu ala piire, eesmärke ja lähteseisukohti.

Meegomäe külas Edejärve tee 4 katastriüksusel algatati Võru Vallavalitsuse 23.07.2020. a korraldusega nr 390 detailplaneering, eesmärgiga krundipiiride muutmine ja/või kruntideks jagamine. Nimetatud korralduses ja sellega kinnitatud lähteseisukohtades on planeeringualana märgitud ainult Edejärve tee 4 katastriüksus (katastritunnus 91801:001:0512, elamumaa 100%, 1515 m²), seega ei selgu, milliste kinnistutega soovitakse Edejärve tee 4 kinnistu jagamisel moodustatavad krundid liita.

Edejärve tee 4 detailplaneeringu algatamise taotluse esitanud EKM OÜ (registrikood 14225240) juhatuse liige Erki Sool esitas 05.05.2020 e-kirjaga detailplaneeringu ala piiride täpsustamise avalduse. Taotluses on märgitud uueks detailplaneering ualaks Edejärve tee 4 (katastritunnus 91801:001:0512), Edejärve tee 6 (katastritunnus 91801:001:0514), Andsujärve põik 8 (katastritunnus 91806:007:0090 ) ja Andsujärve tee põik 10 (katastritunnus 91806:007:0100) katastriüksused. Planeerimisseaduse § 126 lõike 2 kohaselt on kohustuslik lahendada detailplaneeringu koostamisel § 126 lõike 1 punktides 1-5 nimetatud ülesanded. Seega on Edejärve tee 4 katastriüksuse detailplaneeringu planeeritava ala ulatuse, eesmärkide ja lähteseisukohtade täpsustamine põhjendatud.

Planeeringuala muutmise järgselt asub see Meeegomäe külas Edejärve tee 4 (katastritunnus 91801:001:0512), Edejärve tee 6 (katastritunnus 91801:001:0514), Andsujärve põik 8 (katastritunnus 91806:007:0090) ja Andsujärve põik 10 (katastritunnus 91806:007:0100) katastriüksustel. Detailplaneeringu ala pindala on ca 3440 m². Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on hoonestusalade, ehitusõiguste täpsustamine, juurdepääsu tee asukoha määramine, ehitiste ehituslike tingimuste määramine ning krundipiiride muutmine.

Punasega on välja toodud detailplaneeringu ala piir.